English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Pagplanuhan nang maaga ang pagkawala ng koryente


general emergency

Kung nakatira kayo sa isang lugar na nakakaranas ng malalakas na bugso ng hangin o iba pang matitinding lagay ng panahon, o kung dumaraan sa ganoong lugar ang mga linya ng inyong koryente, puwede naming patayin ang inyong koryente para maiwasan ang sunog na mabilis kumalat. Tinatawag itong Pagpatay sa Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff).


Alam naming ang pagkawala ng koryente ay abala sa inyong buhay, pamilya, at trabaho, kaya gumawa kami ng mga tip sa paghahanda para panatilihing normal hangga't maaari ang mga bagay-bagay habang nasa isang PSPS. Nagbibigay rin kami ng suporta gaya ng libreng Wi-Fi, pagtsa-charge ng device, naka-bag na yelo, mga palikuran at istasyon sa paghuhugas ng kamay na accessible ayon sa ADA sa mga Community Resource Center na nasa mga apektadong komunidad kapag pinatay na ang koryente.

Phone alert

Tiyaking makakatanggap kayo ng mga alertong PSPS

Sa mga may account: Awtomatikong inaabisuhan nang maaga ang mga kliyente sa loob ng hanggang dalawang araw bago ang PSPS. Pakitiyak na updated ang impormasyon sa pagkontak na nasa inyong account.Kumpirmahin ang inyong impormasyon online o tumawag sa 1-866-743-6589.

Sa mga walang account: Ang mga nagrerenta at iba pang walang account sa PG&E ay maaaring mag-sign up para makatanggap ng mga alertong PSPS ayon sa ZIP Code.

Flashlight

Mag-ipon ng mahahalagang supply

 • Mga flashlight para sa bahay
 • Radyong de-baterya o crank radio
 • Mga karagdagang baterya para sa mga item na inaasahan ninyo
 • Landline bilang backup kung mawawalan kayo ng signal sa inyong mobile phone

Bukod pa rito, magtabi ng pera at magpa-full tank ng sasakyan. Maaaring magsara ang mga lokal na ATM at gasolinahan kapag walang koryente.

Medical

Ikonsidera ang mga espesyal na pangangailangang medikal

 • Magplano para sa mga medikasyong kailangang ilagay sa refrigerator o mga device na mangangailangan ng koryente
 • Panatilihing na-charge nang husto ng mga medikal na device
 • Ikonsidera ang pagkakaroon ng back-up na koryente sa pge.com/backuppower

Mga karagdagang mapagkukunan:

canned food

Maghanda nang maaga para sa ligtas na pag-iimbak ng pagkain

Sa araw o gabi bago ang anunsiyong pagpatay ng koryente:

 • Puwedeng makiusap sa mga kamag-anak o kaibigan sa labas ng lugar na papatayan ng koryente na makilagay sa kanila ng mga pagkaing dapat ilagay sa refrigerator sa panahong walang koryente
 • Iwasang bumili ng mga pagkaing kailangang i-freeze o ilagay sa refrigerator hangga't hindi naibabalik ang koryente
 • Itakda sa pinakamalamig ang inyong refrigerator at freezer bago ang pagkawala ng koryente, hanggang sa maibalik ang koryente
 • Magpayelo ng tubig sa malalaking lalagyan para magpalamig ng mga pagkain sa mga cooler habang walang koryente
 • Mag-freeze ng mga item mula sa inyong refrigerator para magamit sa hinaharap
Solar Charger

Ipagpatuloy ang inyong mga gawaing pang-opisina sa bahay

 • Panatilihing naka-charge nang husto ang mga device
 • I-download o i-print ang mga dokumentong maaaring kailangan ninyo
 • Hanapin ang mga lokasyon ng libreng Wi-Fi sa mga kalapit na lugar
 • Bumili ng mga nabibitbit na mobile at laptop battery charger
 • Pag-isipang bumili ng back-up na koryente
Garage Door

Iba pang hakbang na dapat gawin bago ang isang PSPS

 • Magsanay na mano-manong buksan ang pinto ng inyong garahe
 • Itanong sa namamahala sa inyong gusali kung paano maaapektuhan ng pagkawala ng koryente ang mga elevator o electronic key-card access
 • Ihanda ang mga pang-emergency na numero sa lugar na madaling makita
 • Pagplanuhan ang mga aktibidad at laro para sa inyong mga anak

Maghanda para sa mga sunog na mabilis kumalat at iba pang emergency


 • Gumawa ng plano sa kaligtasan para sa inyong pamilya, pati na mga alagang hayop
 • Maghanda ng kit ng emergency supply

Humanap ng mga tip at checklist sa Pangkaligtasang Action Center ng PG&E.
Food Safety

Maging maingat sa kaligtasan ng pagkain

 • Ilipat ang mga pagkain sa mga cooler na may yelo para panatilihing malamig, ligtas, at madaling makuha ang mga ito.
 • Papanatilihing malamig ng refrigerator ang mga pagkain sa loob ng humigit-kumulang apat na oras at papanatilihin ng isang buong freezer ang temperatura nito sa loob ng humigit-kumulang 48 oras, kung mananatiling nakasara ang mga pinto.
 • Kung hindi kayo sigurado kung ilang oras na ang lumipas o sa kung anong temperatura inimbak ang inyong pagkain, pinakaligtas kung hindi kakainin ang pagkaing iyon.
Support Centers

Hanapin ang mga center ng suporta ng PG&E

Magbubukas kami ng mga drop-in na Community Resorce Center sa araw sa mga county na apektado ng PSPS. Maglalaan ang mga center ng mga sumusunod:

 • Mga palikuran at istasyon ng paghuhugas ng kamay na accessible ayon sa ADA, pagtsa-charge ng medikal na equipment, pagtsa-charge ng device, Wi-Fi, mga nakaboteng tubig at meryenda.
 • Ang mga indoor center ay nag-aalok din ng air-conditioning o pampainit (heating), mauupuan, at yelo.
 • Ipinapatupad ang mahihigpit na hakbang laban sa COVID-19 sa lahat ng center, kabilang na ang pagsusuot ng mask.

Humanap ng isang Community Resource Center
Generator

Mag-ingat sa paggamit ng generator

 • Sundin ang lahat ng instruksiyon
 • Subukin muna bago gamitin
 • Ilagay kung saan makapagbubuga nang maayos ang exhaust
 • Huwag paganahin ang nabibitbit na generator sa ulan
 • Huwag mag-imbak ng gasolina sa bahay

Matuto pa tungkol sa back-up na koryente
House with Checklist

Iba pang hakbang na dapat gawin habang nasa PSPS

 • Bunutin ang saksak ng o patayin ang mga appliance at electronics para maiwasan ang posibleng pagkasira kapag ibinalik na ang koryente
 • Iwanang naka-on ang isang ilaw para alertuhin kayo kapag nagbalik na ang koryente, pagkatapos ay isa-isang i-on ang mga appliance
 • Iwasang gumamit ng mga kandila
 • Sa labas lang gamitin ang mga generator, camp stove, o de-uling na ihawan
 • Huwag gumamit ng kalang de-gas sa pagpapainit
 • Kumustahin ang inyong mga kapitbahay

Nakadepende ba kayo sa koryente para sa mga paggamot?


assistance medical baselineNaglalaan ang Programang Medical Baseline ng PG&E ng karagdagang enerhiya sa pinakamababang presyo para sa mga kliyente ng gas at koryente na umaasa sa kagamitang life-support at/o kailangan ng espesyal na kahingiang pagpapainit o pagpapalamig para sa ilang karamdaman.


Nakakatanggap din ang mga kliyenteng kabilang sa Medical Baseline ng karagdagang suporta kapag may PSPS, na puwedeng karagdagang abiso, tawag sa telepono o pagkatok sa pinto para masiguradong malay sila at makapaghahanda sa pagiging ligtas.


Mag-apply sa Programang Medical Baseline nang online sa pge.com/medicalbaseline o sa pagtawag sa 1-800-743-5000.