Maghanda para sa isang PSPS


Ang pagkawala ng koryente ay isang abala para sa inyong buhay, pamilya, at trabaho, kaya gumawa kami ng mga tip sa paghahanda para panatilihin kayong ligtas at para panatilihing normal hangga't maaari ang buhay ninyo habang may Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff o PSPS). Nagbibigay rin kami ng suporta gaya ng libreng Wi-Fi, pagcha-charge ng device, mga naka-bag na yelo, mga palikuran at istasyon sa paghuhugas ng kamay na accessible ayon sa ADA sa mga apektadong komunidad kapag pinatay na ang koryente.

Sa PSPS, posibleng mawalan kayo ng koryente nang ilang araw. Alam naming magiging mahirap ito at gusto namin kayong tulungang maging handa habang maaga. Gamitin ang mga sumusunod na tip para maging handa at manatiling ligtas habang may PSPS.

Canned food

Pagkain


 • Gumawa na ng sarili ninyong yelo habang maaga. Mag-freeze ng mga tubig sa mga lagayan para mapanatiling malamig ang pagkain habang patay ang koryente.
 • Itakda sa pinakamalamig ang inyong refrigerator at freezer bago ang pagkawala ng koryente, hanggang sa maibalik ang koryente.
 • Gumamit ng mga cooler para mapanatiling malamig ang pagkain habang patay ang koryente.
 • Limitahan ang pagbubukas ng refrigerator at freezer. Kapag patay ang koryente, maaaring manatiling malamig ang mga pagkain sa loob ng hanggang apat na oras sa mga refrigerator at hanggang 48 oras sa mga freezer.
 • Bumili ng mga pagkaing puwedeng iimbak nang matagal.
Solar Charger

Teknolohiya


 • Magkaroon ng backup na susi bilang pamalit sa mga electronic na susi at lock na hindi gagana.
 • Patayin/alisin sa saksak ang mga elektrikal na appliance o kagamitan, gaya ng mga T.V. at computer na posibleng mag-spark o mag-surge kapag nagbalik na ang koryente.
 • Bumili ng radyong de-baterya o crank radio.
 • I-download o i-print ang mga dokumentong maaaring kailangan ninyo.
 • Hanapin ang mga lokasyon ng libreng Wi-Fi sa mga kalapit na lugar.
 • Bumili ng mga nabibitbit na mobile at laptop battery charger.
 • I-charge na ang mga cell phone at backup na charger nang maaga.
 • Mag-imbak ng mga baterya para sa mga inaasahan ninyong item.
Flashlight

Bahay


 • Pag-isipang bumili ng mga de-bateryang LED light o solar lantern.
 • Ikonsidera ang anumang pangangailangan ng mga alagang hayop.
 • Magtabi ng cash at punuin ng gasolina ang mga tangke. Maaaring magsara ang mga lokal na ATM at gasolinahan kapag walang koryente.
 • Iwang nakabukas ang isang ilaw para alertuhin kayo kapag bumalik na ang koryente.
 • Ilagay ang mga flashlight sa mga lugar na madaling abutin.
 • Magsanay na mano-manong buksan ang mga pinto ng inyong garahe.
Emergency Plan Checklist

Kaligtasan


 • Humanap ng lugar sa labas kung saan gagamitin ang mga generator, camp stove, o de-uling na ihawan.
 • Isulat ang mga pang-emergency na numero sa isang lugar na mabilis maabot.
 • Kumustahin ang mga kapitbahay.
 • Siguraduhing handa para sa ligtas na paggamit ang mga backup na koryente at generator. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming pahina tungkol sa backup na koryente.
Medical Equipment

Kalusugan

 

Mga karagdagang mapagkukunan ng tulong at impormasyon:


Gamitin ang mga sumusunod na mapagkukunan ng tulong at suporta para maging handa sa panahon ng sunog na mabilis kumalat.

Garage Door
Backup Generator

Mga mapagkukunan para sa paghahanda sa lugar na may mataas na peligro ng sunog na mabilis kumalat

 

Priyoridad namin ang inyong kaligtasan. Ang inyong bahay ay maaaring nasa isang lugar na mapanganib o lubos na mapanganib para sa sunog na mabilis kumalat.

 

Matutulungan kayo ng mga sumusunod na mapagkukunan para mapaghandaan at masanay ang inyong plano sa paglikas, masuri ang inyong bahay, at makagawa ng kit ng emergency na supply.Alamin ang peligro ng inyong bahay sa sunog na mabilis kumalat.

Paghandaan ang paglikas.

Mga kaugnay na link

Suporta sa PSPS

Humanap ng mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon kabilang ang pagcha-charge ng device, mga naka-bag na yelo, at Wi-Fi na makakasuporta sa inyo habang may PSPS.

Pagbabawas ng mga pangyayaring PSPS

Alamin kung ano ang mga ginagawa namin para mabawasan ang epekto ng PSPS. 

Bakit nangyayari ang mga PSPS

Alamin ang mga salik sa desisyon na mag-anunsiyo ng isang pangyayaring PSPS at hanapin ang mga tool sa lagay ng panahon na nagpapakita kung may mangyayaring PSPS sa inyong lugar.