English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Pagbabawas, pagpapaikli, at pagpapahusay ng mga pangyayaring PSPS


Ang mga Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff o PSPS) ay isang bahagi lang ng pangmatagalan naming istratehiya para maiwasan ang mga sunog na mabilis kumalat. Alam naming pabigat ang mga ito at may mga sarili rin itong isyu pagdating sa kaligtasan. Sa nalalapit na panahon, pinapahusay at pinapalawak nsmin ang aming mga hakbang para matiyak na mas kaunting kostumer ang maaapektuhan ng mga pangyayaring PSPS sa loob ng mas maikling panahon.Pinsala dahil sa lagay ng panahon at iba pang panganib

Worker working on a power line

Pagkatapos dumaan ng matinding sama ng panahon, nagsasagawa kami ng mga inspeksiyon para sa kaligtasan kung saan susuriin ang mga peligro sa sunog na mabilis kumalat at mga pinsala dahil sa lagay ng panahon. Ang mga sumusunod na pinsala ay mga posibleng pagmulan ng sunog na mabilis kumalatkung hindi pinatay ang koryente:


 • Mga sanga ng puno na nakasabit sa mga linya ng koryente
 • Mga buhol-buhol na linya ng koryente
 • Punong bumagsak sa mga linya ng koryente
 • Mga bumagsak na poste ng koryente

Alamin ang tungkol sa pagsubaybay at mga inspeksiyon

Ang aming pangako na bawasan ang pangyayaring PSPS

PG&E worker working on a power line

Bawasan ang epekto ng mga pangyayaring PSPS

 • Bawasan ang dami ng kostumer na apektado kapag may PSPS
 • Ibalik ang koryente sa loob ng 12 oras na may liwanag pagkatapos dumaan ng matinding sama ng panahon
 • Makapagbigay ng mas magagandang mapagkukunan ng impormasyon at tulong sa mga apektadong komunidad bago, habang, at pagkatapos ng PSPS
Helicopter flying over a forest

Pagbabawas ng panganib sa sunog na mabilis kumalat

 • Magtayo ng mas matitibay na poste, mga natatakpang linya, at mga linya sa ilalim ng lupa
 • Tuparin at higitan ang mga pamantayan ng estado kaugnay ng mga halaman at kaligtasan sa sunog
 • Mag-inspeksiyon ng mga elektrikal na kagamitan nang mas mabilis
PG&E worker working on a power line

Pahusayin ang pag-alam sa lagay ng panahon

 • Magkabit ng mga karagdagang weather station para mas mahusay na matantya ang pangangailangan para sa mga pangyayaring PSPS
 • Pagkakabit ng mga high-definition na kamera para tukuyin ang mga potensiyal na sunog na mabilis kumalat
 • Subaybayan ang peligro ng sunog na mabilis kumalat nang real time

Mga karagdagang mapagkukunan ng tulong at impormasyon


Nagsasagawa kami ng mga hakbang para mapababa ang peligro na dumikit ang mga puno, katawan, at sanga sa mga poste ng koryente sa mga lugar na mataas ang peligro ng sunog.


Alamin ang tungkol sa pamamahala ng mga halaman

Ang mga pagsulong namin hanggang sa katapusan ng Hulyo para maiwasan ang mga sunog na mabilis kumalat at mabawasan ang epekto ng PSPS: 


Switching ng linya


Installing line switches to redirect electric and keep communities powered

Pagkakabit ng mga switch ng linya para i-redirect ang koryente at panatilihing may koryente ang mga komunidad


43 sa 39 switch (110%) ang nakumpleto


Pamamahala sa mga halaman


Inspecting and removing vegetation that poses potential wildfire risk

Pag-iinspeksiyon at pag-aalis ng halaman na may potensiyal na magdulot ng sunog na mabilis kumalat


1,819 sa 1,800 milya (101%) ang nakumpleto


Paghihiwa-hiwalay ng grid ng koryente


Separating the power grid into smaller sections to decrease areas affected by PSPS

Paghihiwa-hiwalay sa grid ng koryente sa mas maiikling seksiyon para mapaliit ang mga lugar na apektado ng PSPS


603 sa 592 device (102%) ang nakumpleto


Mga substation na handa na para sa pansamantalang paggawa ng koryente


Energizing customers with backup power during a PSPS

Magbibigay ng koryente sa mga kostumer sa pamamagitan ng backup na koryente habang may PSPS


62 sa 62 pansamantalang site ng paggawa ng koryente (100%) ang nakumpleto


Pamumuhunan sa impraistruktura (pagpapatibay ng sistema)


Installing stronger poles, covered lines and underground lines

Pagtatayo ng mas matitibay na poste, mga natatakpang linya, at mga linya sa ilalim ng lupa 


369 sa 241 milya (153%) ang nakumpleto


Pagdaragdag ng mga weather station


Enhancing the ability to predict and respond to severe weather

Pagpapahusay sa kakayahang matantiya at tumugon sa matitinding sama ng panahon


371 sa 400 station (93%) ang nakumpleto


Mga pagpapahusay sa high-definition na kamera


Improving real-time monitoring of high-risk areas and weather conditions with high-definition cameras

Pagpapahusay sa real-time na pagsubaybay sa mga lugar na may mataas na peligro at mga kondisyon sa lagay ng panahon gamit ang mga high-definition na kamera


167 sa 200 kamera (83.5%) ang nakumpleto


Related links

Bakit nangyayari ang mga PSPS

Tuklasin ang mga kadahilanan sa desisyon na mag-anunsiyo ng isang pangyayaring PSPS at hanapin ang mga tool sa lagay ng panahon na nagpapakita kung may mangyayaring PSPS sa inyong lugar.

Suporta sa PSPS

Humanap ng mga mapagkukunan ng tulong at impormasyon kabilang ang pagcha-charge ng device, mga naka-bag na yelo, at Wi-Fi na makakasuporta sa inyo habang may PSPS.