ALERTO: Ang moratorium sa mga pagputol para sa hindi pagbabayad na ipinatupad ng California Public Utilities Commission (CPUC) noong Marso 2020 ay pormal nang natapos. Nananatili ang pangako naming suportahan ang mga kostumer. Bilang dagdag sa iba pang mapagkukunan ng tulong na pananalapi at suportang makukuha, ang bagong programa ng estado, California Arrearage Payment Program (CAPP) Bill Credit, ay tutulong magbayad ng lampas sa taning na mga bayarin sa enerhiya para sa karapat–dapat na mga kostumer na may balanseng lampas sa taning na dumami habang nasa COVID-19 na pandemya. Pakirepaso ang balanse ng iyong account at bayaran ang iyong mga balanse sa takdang oras upang maiwasan ang anumang pagkatigil ng serbisyo.

Galugarin ang aming mga programang pansuporta sa COVID


Kabilang ba ka sa maraming mga taga-California na nagsusumikap sa mga panahong ito ng kahirapan? Bilang iyong lokal na tagapagbigay ng serbisyo at kapitbahay, narito kami upang tumulong. Ang mga programa ng tulong pinansiyal na ito ay nag-aalok ng mga solusyon sa pagbabayad ng lampas na sa taning na mga bayarin ngayon. Ang mga programa ng karagdagang suporta ay nagbibigay ng patnubay sa pagbawas ng mga gastos sa bahay sa hinaharap. Maaari kang maging kwalipikado agad sa ilang programa at maaari kang magsimulang mag-apply o magpalista ngayon.


CALIFORNIA ARREARAGE PAYMENT PLAN (CAPP)

COVID RELIEF PAYMENT PLAN

California Arrearage Payment Program (CAPP)

Maaari kang maging karapat-dapat sa California Arrearage Payment Program (CAPP). Ang CAPP ay isang programa ng estado na nag-aalok ng tulong na pananalapi para sa karapat-dapat na mga kostumer na napag-iwanan sa panahon ng pandemya.


HINDI kailangang mag-apply ng mga kostumer para sa tulong ng CAPP. Isang minsanang kredito ang awtomatikong ilalapat sa karapat-dapat na mga account ng kostumer sa buwang ito. Mga balanse ng bayarin sa enerhiya para sa paggamit ng enerhiya mula Marso 4, 2020 hanggang Hunyo 15, 2021—na hindi lampas sa 60 araw ang utang—ang magkukuwalipika para sa tulong sa ilalim ng CAPP. Makikita ng magkukuwalipikang mga kostumer ang kanilang kabuuang halaga ng kredito sa kanilang bayarin sa enerhiya.


Tiniyak ng mga patnubay ng estado, ang halaga ng tulong ng CAPP na ilalapat sa utang sa bayarin sa kuryente ay magbabago-bago depende sa natitirang balanse ng kostumer. Bawat utility ay nakatanggap ng bahagi ng pondo ng CAPP batay sa porsiyento nito sa kabuuan ng buong estado sa utang sa bayarin sa enerhiyang nakamit habang nasa panahon ng tulong sa pandemya.


Ang binayarang halaga ay dedepende sa ilang bagay. Kasama rito ang makukuhang pondo, bilang ng kuwalipikadong kostumer, at panganib na pagkaputol ng kostumer. Ang mga kostumer na nakatatanggap ng kredito ng CAPP ay karapat-dapat sa flexible na plano ng pagbabayad para sa anumang natitirang balanse. Sinumang kostumer na nakatatanggap ng kredito ng CAPP ay maproprotektahan sa pagkaputol sa loob ng 90 araw.

COVID Relief Payment Plan

Ang mga kuwalipikadong kostumer ng PG&E ay awtomatikong ililista sa aming COVID Relief Payment Plan. Kung nakalista ka, matutulungan ka ng plano na mabawasan ang iyong balanse sa paglipas ng panahon. Mapoprotektahan ka din nito mula sa pagdidiskonekta kapag natapos na ang moratorium sa pagdidiskonekta sa Setyembre 30, 2021, kung binabayaran mo ang halaga ng plano nang hulugan at ang iyong kasalukuyang singil bawat buwan.

General Residential

Mga pangresidensiyang kostumer:


  • Ang iyong kabuuang karapat-dapat na nakaraang takdang balanse ay maaaring bayaran sa loob ng 24 buwan.
  • Ang iyong buwanang halaga ng hulugan na plano sa pagbabayad, na siyang ang iyong nakaraang takdang balanse na hinati nang pantay sa 24 na buwan, ay dapat bayaran bawat buwan kasama ang iyong Total Current Charges. 
  • Ang iyong Total Current Charges ay matatagpuan sa unang pahina ng iyong PG&E na kuwenta.
  • Kung nakaligtaan mo ang higit sa dalawang hulugan sa plano sa pagbabayad, matatanggal ka mula sa plano.
Handshake

‬Mga kostumer ng Maliliit na Negosyo:


  • Ang iyong mga buwanan na hulugan na pagbabayad ay nakalkula batay sa hindi hihigit sa 10% ng iyong pangkaraniwang kuwenta sa nakaraang 24 na buwan.
  • Ang iyong buwanang halaga ng hulugan na plano sa pagbabayad ay dapat bayaran bawat buwan kasama ang iyong Total Current Charges.
  • Ang iyong Total Current Charges ay matatagpuan sa unang pahina ng iyong PG&E na kuwenta.
  • Kung nakaligtaan mo ang higit sa isang hulugan sa plano nang pagbabayad sa loob ng 12-buwan na panahon, matatanggal ka mula sa plano.
Group of business people icon


Mga kostumer ng Maliit na Negosyo sa Disadvantaged Communities:


Ang mga hulugan na pagbabayad ay hindi hihigit sa5% ng iyong pangkaraniwang bayarin sa nakaraang 24 na buwan. Tandaan: Ang Disadvantaged Communities ay ang mga pamayanan na kinilala ng California Public Utilities Commission (CPUC) bilang pinakanangangailangan ng mga puhunan upang mapabuti ang pampublikong kalusugan, kalidad ng buhay at oportunidad sa ekonomiya. Matuto nang higit pa tungkol sa Disadvantaged Communities.

Tulong sa bayarin at karagdagang suporta

general customer service

Kailangan ng higit pang impormasyon?

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling tumawag sa 1-800-743-5000.

general business

Mga mapagkukunan ng mga nauukol sa negosyo

Ang mga mapagkukunan ng pinansyal na tulong ay handang magamit din para sa mga negosyo.


Available Lang sa Ingles.