UPDATE: Ang sumusunod na emerhensiyang proteksiyon sa COVID-19 ay pinalalawig hanggang Setyembre 30, 2021: Pansamantalang pagbabawal sa mga pagputol ng serbisyo dahil sa hindi pagbabayad ng mga kostumer ng mga tirahan at maliliit, katamtaman, at malalaking negosyo.

English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Mayroon kayong iba't ibang pagpipilian

Kayo ba ay kabilang sa maraming mga taga-California na naghihirap sa mga panahong ito ng kagipitan? Bilang inyong lokal na tagapagbigay ng serbisyo at kapitbahay, narito kami upang tumulong. Ang mga programang pampinansyal na ito ay nag-aalok ng mga solusyon para sa pagbabayad ng mga nahuhuling bayarin sa enerhiya ngayon, at mayroon pang mga karagdagang programa nang suporta na nagbibigay ng patnubay sa pagpapababa ng mga gastos ng sambahayan sa hinaharap.


Maaari kayong maging kwalipikado para sa ilang programa nang sabay-sabay. Maaari niyo nang simulang mag-aplay o magpatala ngayon— hindi na kailangang maghintay hanggang sa tag-init.

general customer service

Kailangan ng higit pang impormasyon?

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling tumawag sa 1-800-743-5000.

general business

Mga mapagkukunan ng mga nauukol sa negosyo

Ang mga mapagkukunan ng pinansyal na tulong ay handang magamit din para sa mga negosyo.


Available Lang sa Ingles.