Galugarin ang aming mga programang pansuporta


Kabilang ba ka sa maraming mga taga-California na nagsusumikap sa mga panahong ito ng kahirapan? Bilang iyong lokal na tagapagbigay ng serbisyo at kapitbahay, narito kami upang tumulong. Ang mga programa ng tulong pinansiyal na ito ay nag-aalok ng mga solusyon sa pagbabayad ng lampas na sa taning na mga bayarin ngayon. Ang mga programa ng karagdagang suporta ay nagbibigay ng patnubay sa pagbawas ng mga gastos sa bahay sa hinaharap. Maaari kang maging kwalipikado agad sa ilang programa at maaari kang magsimulang mag-apply o magpalista ngayon.

Kumuha ng tulong para sa mga nahuhuling bayarin

assistance CARE and FERA program

Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

Magtamo ng hanggang $1,000 na pambayad ng mga karapat-dapat na mga gastos para sa enerhiya ng sambahayan.

 • Magbayad nang minsanan sa inyong mga nahuhuling bayarin sa enerhiya, kahit na gumagamit kayo ng kahoy, propane, o langis
 • Kumuha ng tulong sa isang kagipitan, tulad ng isang potensyal na pagputol ng kuryente
 • Magpatuloy sa pagkuha ng tulong hangga’t huli kayo sa pagbayad at kwalipikado sa kita
assistance reach program

Programang Pangtulong sa Enerhiya sa Pamamagitan ng Tulong sa Komunidad (Relief for Energy Assistance through Community Help, REACH)

Kumuha ng kredito sa enerhiya na hanggang $300.

 • Kumuha ng minsanang tulong na pinansiyal sa mga nahuhuling bayarin
 • Kwalipikado ang mga kostumer ng isang beses sa loob ng labindalawang buwan na panahon, dapat kang kwalipikado sa bawat pagkakataon
 • Tumutulong na panatiliing gumagana ang inyong yutilidad sa mga panahon ng paghihirap
general residential icon

Pamamahala ng Nahuhuling Pagbayad (AMP, Arrearage Management Plan)

Makakuha ng hanggang $8,000 na balanseng bayarin na mapapatawad kung kayo ay:

 • Nakatala sa programang PG&E CARE o FERA
 • Makakautang kayo ng hindi bababa sa $500 sa inyong gas at singil sa kuryente, o hindi bababa sa $250 kung kostumer lang sa gas
 • Isang kostumer ng PG&E na may nahuhuling bayad na higit sa 90 araw
 • MAG-APLAY SA PAMAMAGITAN NG PAGTAWAG SA 1-800-743-5000
bill schedule icon

Mga Plano sa Pagsasaa-ayos ng Pagbabayad (Payment Arrangement Plans)

Gumamit ng mga naiaangkop na plano sa pagbabayad upang makahabol kayo. Dalawang pagpipilian:

 1. Ikalat ang inyong kasalukuyang balanse, hanggang sa 12 buwan

OR

 1. Pumili ng ekstensyon na magbibigay-daan sa inyong buong pagbayad ng balanse sa kinalaunan
 • Bukas sa lahat ng mga pangtahanang kostumer

Maghanap ng mga paraan upang mapababa ang mga bayarin sa enerhiya sa hinaharap

Bill paper icon

Programa ng California na mga Kahaliling Bayad para sa Enerhiya (California Alternate Rates for Energy, CARE)

Makatipid ng 20% o higit pa sa inyong buwanang bayarin sa gas at kuryente.

 • Kumuha ng patuloy na buwanang diskwento
 • Maaaring kwalipikado na kayo kung nakatala kayo sa ilang mga programang pangtulong sa publiko
Family Program icon

Programang Tulong sa Pamilya sa Pagbabayad ng Kuryente (Family Electric Rate Assistance, FERA)

Makatipid ng 18% sa inyong buwanang bayarin sa kuryente.

 • Kumuha ng patuloy na buwanang diskwento
 • Ang inyong sambahayan ay dapat na may tatlo o higit pang tao upang maging kwalipikado
assistance ESA icon

Programang Tulong sa Pagtitipid ng Enerhiya (Energy Savings Assistance)

Maari mong mabawasan ang bayarin sa enerhiya sa pamamagitan ng libreng pagpapabuti ng paggamit nito sa inyong tahanan.

 • Kumuha ng mga walang bayad na mga pagpapabuti sa bahay nang makatipid sa enerhiya
 • Kwalipikado ang mga nangungupahan at mga may-ari
 • Kwalipikado kayo kung nakatala na kayo sa CARE

Kumuha ng karagdagang suporta

Medical assistance icon

Medical Baseline program

Kumuha ng patuloy na buwanang diskwento kung mayroon kayong mga kwalipikadong medikal na kundisyon o mga aparato.

 • Kwalipikado kayo kung isa kayong pangtahanang kostumer na may mga kritikal na pangangailangan sa enerhiya dahil sa isang medikal na kondisyon
 • Makakatanggap rin kayo ng mga karagdagang maagang ulat kaugnay sa isang Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko
Contact call icon

Programang Pangtulong ng California (California Lifeline program)

Kumuha ng buwanang diskwento sa inyong serbisyo sa telepono.

 • Kumuha rin ng $39 na diskwento sa mga bayarin sa koneksyon ng telepono
 • Dapat na akma ang inyong kita upang maging kwalipikado kayo o nakatala sa isang kwalipikadong programa na pampublikong tulong
Pangkalahatang online na icon

Abot-kayang mga opsyon sa pambahay na internet

 • Mag-apply para sa Affordable Connectivity Program (ACP). Maaari kang makatanggap ng $30 na buwanang diskuwento sa mabilis na pambahay na internet.
 • Magagamit ang diskuwento sa anumang plano sa serbisyo ng internet.
 • Maraming plano ang hindi kailangan ng deposito, pangako o bayad sa pagpapakabit.
 • Maging kuwalipikado nang mabilis kung may sinuman sa iyong bahay ang nakalista sa Lifeline, CalFresh, Medi-Cal o WIC.
 • Tumawag sa 866-519-8655.
assistance balance pay

Programang Badyet sa Pagsingil (Budget Billing program)

Pantayin ang inyong mga bayarin sa enerhiya upang laging mapamahalaan ang buwanang binabayaran.

 • Tanggalin ang malalaking pag-angat sa bayarin dahil sa pagbabago ng panahon
 • Magpatala sa Badyet sa Pangsingil(Budget Billing) ngayon at panatilihing nalalaman ang inyong mga buwanang bayarin
general customer service

Kailangan ng higit pang impormasyon?

Kung mayroon kayong mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling tumawag sa 1-800-743-5000.

general business

Mga mapagkukunan ng mga nauukol sa negosyo

Ang mga mapagkukunan ng pinansyal na tulong ay handang magamit din para sa mga negosyo.


Available Lang sa Ingles.