Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa: Enero 1, 2020

Huling Sinuri: Hunyo 30, 2020


Inyong pagkapribado


Pinakaunang prayoridad ang inyong pagkapribado para sa PG&E Corporation at Pacific Gas and Electric Company (magkasama, “PG&E”) at ginagawa namin ang bawat makabuluhang pagsisikap upang maprotektahan ang impormasyon na hawak namin tungkol sa inyo.


Sa ilalim ng California Consumer Privacy Act, ang mga empleyado, mga aplikante sa trabaho at kontratista ng PG&E na residente ng California ay may karapatang maabisuhan sa mga kategorya ng personal na impormasyon na kinokolekta tungkol sa kanila, at ang mga layunin kung saan gagamitin ang impormasyon.


Bukod dito, ang mga konsumer sa California, kabilang ang mga kostumer ng PG&E na residente ng California, ay may partikular na mga karapatan sa ilalim ng California Consumer Privacy Act of 2018. Ang mga karapatang ito ay inilarawan sa Polisiya sa Pagkapribado ng PG&E.


Impormasyon na aming kinokolekta at isinisiwalat


Personal na impormasyon na aming kinokolekta at isinisiwalat tungkol sa mga empleyado, mga aplikante sa trabaho at kontratista.


Kung pinapayagan ng batas, nangongolekta kami ng impormasyon tungkol sa mga empleyado, retirado, mga aplikante sa trabaho at mga kontratista mula sa iba’t ibang mga pinagkukunan, kabilang ang:


 • Direkta o hindi direktang mula sa inyo: Sa konteksto ng inyong papel o nakalipas na papel bilang isang aplikante sa trabaho sa, o isang empleyado, retirado o kontratista ng PG&E. Ito ay maaaring kolektahin sa pamamagitan ng telepono, sa koreo, sa text, sa email, o sa pamamagitan ng aming mga website, halimbawa sa pge.com o sa careers.pge.com, gayundin mula sa inyong paggamit ng Internet, aming website, mga mobile na aparato o mga application, mga aparato sa pagsusubaybay, o sa pamamagitan ng mga vendor na nagbibigay o naghahatid ng mga serbisyo para sa amin.
 • Mula sa PG&E na kagamitan at awtorisadong “Bring Your Own Devices” (“BYOD”): Sa pamamagitan ng mga aparatong naka-install sa ginagamit na mga sasakyan at iba pang mga aparato na ginagamit sa konteksto ng iyong pagiging empleyado sa PG&E.
 • Mula sa mga ikatlong partido: Kapag nakikipagtulungan kami sa mga ikatlong partido gaya ng rekruter, mga ahensya sa pag-uulat ng konsumer, mga tagapagbigay ng serbisyo, mga vendor, kontratista, mga ahensya ng pautang, mga mananaliksik ng merkado, o mga tagapagbigay ng serbisyo na nagbibigay ng mga serbisyo para sa amin.
 • Mula sa iba pang pagmumulan: Maaari naming dagdagan ang impormasyong inilalarawan sa itaas ng impormasyong nakukuha namin mula sa iba pang pagkukunan, kasama ang mga provider ng online at offline data.

Sa bawat kategorya ng personal na impormasyon, ang mga kategorya ng mga pinagkunan para sa pagkolekta ng impormasyon iyon, kung pinapayagan ng batas, ay makikita sa hanayan sa ibaba:

Pagkukunan ng personal na impormasyonMga kategorya ng personal na impormasyon

Impormasyong ibinibigay ninyo

 • Mga Pantukoy
 • Mga kategorya ng personal na impormasyong nakalista sa batas na California Customer Records
 • Mga katangian ng protektadong klasipikasyon sa ilalim ng batas ng California o ng pederal
 • Komersyal na impormasyon
 • Biometric na impormasyon
 • Sensory na datos
 • Propesyonal na impormasyon o kaugnay ng empleyo
 • Hindi pampublikong impormasyon sa edukasyon

Impormasyong kinokolekta namin sa pamamagitan ng mga automated na pamamaraan online

 • Mga Pantukoy
 • Internet o iba pang katulad na aktibidad sa network

Impormasyong kinokolekta namin sa pamamagitan ng automated o mano-mano na pamamaraan sa pamamagitan ng kagamitan ng PG&E at BYOD

 • Komersiyal na impormasyon
 • Biometric na impormasyon
 • Internet o iba pang katulad na aktibidad ng network
 • Geolocation na datos
 • Sensory na datos
 • Mga palagay na hinango mula sa iba pang personal na impormasyon

Impormasyong kinokolekta namin mula sa iba pang pagmumulan

 • Mga Pantukoy
 • Mga kategorya ng personal na impormasyong nakalista sa batas na California Customer Records
 • Mga katangian ng protektadong klasipikasyon sa ilalim ng batas ng California o ng pederal
 • Komersyal na impormasyon
 • Geolocation na datos
 • Propesyonal na impormasyon o kaugnay ng empleyo
 • Hindi pampublikong impormasyon sa edukasyon
 • Mga palagay na hinango mula sa iba pang personal na impormasyon

Kasama sa mga halimbawa ng impormasyong kinokolekta namin tungkol sa inyo ang:

 • Personal na impormasyon na inyong ibinigay sa amin habang nag-aaplay para sa trabaho o isang kontrata kasama ang PG&E, o bilang isang kasalukuyan o dating empleyado o kontratista ng PG&E, o aming kinokolekta tungkol sa inyo at ginagamit sa konteksto ng inyong kasalukuyan o dating katungkulan bilang isang nag-aaplay ng trabaho sa, isang empleyado, retirado o kontratista ng PG&E. Kabilang sa impormasyon na iyon ang inyong pangalan, address, numero ng telepono, email address, petsa ng kapanganakan, kasalukuyan o nakaraang kasaysayan ng trabaho, kasarian, mga wika, katayuan sa pagiging beterano, impormasyon sa pananalapi, numero sa Social Security at iba pang natatanging mga pantukoy na numero, mga pagsusuri ng pinanggalingan, kabilang ang mga pagsusuri ng gamot o iba pang pagsusuri, akademiko/propesyonal na mga kwalipikasyon, edukasyon, résumé, sangguniang mga sulat at mga tala ng panayam, iyong titulo/posisyon sa trabaho, lokasyon ng opisina, mga petsa ng pagtanggap sa trabaho, mga kontrata ng empleyo, impormasyon ng mga pang-emerhensiyang kontak, mga pagsusuri sa pagganap at iba pang impormasyon, mga parangal at tagumpay, mga tala ng pagsasanay at pagpapabuti, pagbabayad, impormasyon sa pagliban sa trabaho, pagiging nararapat na magtrabaho sa Estados Unidos, kabilang ang impormasyong nauugnay sa iyong katayuan sa imigrasyon, IT na impormasyon, kabilang ang impormasyon na kinakailangan para mabigyan ng akses sa mga sistema at network ng PG&E gaya ng mga IP address, mga file ng pag-log, impormasyon sa login, mga imbentaryo ng software/hardware, atbp.; impormasyon tungkol sa inyong pagsunod sa aming Alituntunin sa Pag-uugali at mga batas at regulasyon, impormasyon tungkol sa pagsasanay sa pinagtatrabahuhan, mga pagrepaso kaugnay sa pagsasagawa ng pagganap, mga lisensya at kredensyal kaugnay sa pagbabantay sa trabaho, mga litrato, mga video at iba pang mga rekording, datos sa pagtatapos ng trabaho at pagkatapos ng empleyo, mga pamamaraan sa paghain ng reklamo. Kabilang din sa mga impormasyon na iyon ang impormasyon na iyong pinili na ibahagi sa PG&E, halimbawa ang mga libangan, mga kagustuhan sa pakikitungo sa iba, atbp.
 • Impormasyon na ginagamit upang matukoy ang pagiging nararapat sa at pagbibigay ng tiyak na mga pagbabayad sa empleyado at mga programa ng benepisyo, kabilang ngunit hindi limitado sa pagbibigay ng mga parangal sa equity o iba pang mga benepisyo, para magbayad at magbalik-bayad para sa mga gastusin, magbigay sa iyo ng trabaho o mga serbisyo kaugnay sa pagreretiro, panatilihin ang impormasyon sa pagkontak sa iyo at sa iyong mga benepisyaryo at mga nakaasa, magsagawa ng mga serbisyong kaugnay sa pangangalaga ng kalusugan. Kabilang sa mga impormasyon na iyon ang impormasyon sa mga plano ng benepisyo para sa empleyado, impormasyon kaugnay sa kalusugan, impormasyon sa espesyal na pagpapatuloy, mga numero ng pambansang seguro, katayuan sa pag-aasawa, impormasyon kaugnay sa iyong mga nakaasa, impormasyon sa pananalapi gaya ng mga detalye ng pagbabangko, impormasyon sa buwis, impormasyon sa sahod, mga pagbabawas, suweldo, mga benepisyo, mga gastusin, mga pabaon ng kumpanya, mga pagbabahagi ng stock at equity, impormasyon sa iba’t ibang klase ng pagliban sa trabaho (kabilang ang pagliban dahil sa karamdaman, bakasyon, pagliban na may bayad, FMLA na pagliban, pagliban bilang ina/ama, atbp.).
 • Upang mapanatili ang ligtas at maaasahang mga serbisyo sa pagmementena at upang maingatan ang iyong kalusugan at kaligtasan, gayundin upang sumunod sa mga lokal na utos ng pampublikong kalusugan, kinokolekta namin ang impormasyon bago, habang at pagkatapos ng mga oras ng trabaho sa pamamagitan ng mga app, mga aparato at kagamitang ginawa o ibinigay namin o ng mga ikatlong partido at ginawang handa para sa iyo, kabilang ang impormasyon tungkol sa iyong lokasyon at paggalaw, kalusugan, pagbiyahe o mga miyembro ng iyong pamilya.
 • Impormasyon na aming kinokolekta upang masuportahan ang lugar ng trabaho (kabilang ang malayuan), at upang mapanati ang kaligtasan, seguridad, at integridad ng aming lugar ng trabaho, mga pasilidad, mga sistema, website, mga app, mga serbisyo, mga database at iba pang mga teknolohiyang pag-aari, at negosyo. Kabilang sa impormasyon na iyon ang pagsubaybay at pagbabantay ng impormasyon, kabilang ang kaugnay sa mga reader ng badge sa pag-akses, mga papel ng sign-in, mga kamera sa pagmamatyag, impormasyon kaugnay sa paggamit ng aming mga sistema sa IT at komunikasyon, kabilang ang online na gawain sa mga kompyuter na awtorisado sa trabaho, mga aparato at sistema (kabilang ang BYOD), impormasyon na aming kinokolekta sa pamamagitan ng ergonomic at iba pang mga pagtatasa, atbp.
 • Impormasyong ginamit ninyo para bumisita, magrehistro, pangasiwaan, o i-access ang inyong online o iba pang account bilang empleyado o retirado sa PG&E, tulad ng inyong numero ng account sa PG&E, pangalan, address, numero ng telepono, at email address.
 • Impormasyong ibinibigay ninyo sa amin kapag nakikipag-usap sa PG&E at/o sinumang kinatawan nito.
 • Gaya ng inilarawan sa inyo nang kinokolekta ang inyong personal na impormasyon o kung hindi man inilatag sa California Consumer Privacy Act o kasunod na pinahintulutan ninyo.
 • Maaari naming dagdagan ang impormasyong inilalarawan sa itaas ng impormasyong nakukuha namin mula sa iba pang pagkukunan, kasama ang mga provider ng online at offline data.‭ Maaaring kabilang sa naturang karagdagang impormasyon ang impormasyon sa pagkontak, gaya ng iyong email address, demograpikong data, o iba pang nauugnay na impormasyon.

Karagdagan sa impormasyon sa itaas, sa loob ng naunang labindalawang (12) buwan, maaaring kinolekta ng PG&E at maaaring patuloy na magkokolekta, direkta o hindi direkta mula sa inyo, sa pamamagitan ng website nito o kung hindi man, at magpahayag sa mga tagapagbigay ng serbisyo at mga ikatlong partido ang mga kategorya ng personal na impormasyong tinukoy sa ibaba sa konteksto ng iyong papel o nakaraang papel bilang isang aplikante sa trabaho sa, o isang empleyado, retirado o kontratista ng PG&E, o kung kinakailangan ng batas, o kung hindi man.


Karagdagan sa PG&E, kasama sa mga tagapagbigay ng serbisyo at ikatlong partidong pinagsiwalatan ng personal na impormasyon sa ngalan ng PG&E ang mga kontratista, vendor, tagapagbigay ng serbisyo, mga panregulatoryong ahensiya ng gobyerno, mga korte, samahan ng manggagawa, at iba pang ikatlong partidong may legal na karapatan sa impormasyon. Tingnan din ang Impormasyong kinukuha namin mula sa inyong paggamit ng aming website o mga mobile app at kung Paano Namin Ginagamit ang Impormasyon sa ibaba.

KategoryaMga HalimbawaImpormasyong Kinokolekta at Isinisiwalat

A. Mga Pantukoy

Tunay na pangalan, alyas, address sa koreo, natatanging personal na pantukoy, online na pantukoy, Internet Protocol address, email address, pangalan ng account, numero sa Social Security, numero ng lisensiya sa pagmamaneho, numero ng pasaporte, o iba pang katulad na pantukoy.

Oo

B. Mga kategorya ng Personal na Impormasyong nakalista sa batas ng California Customer Records

Pangalan, pirma, numero ng Social Security, pisikal na mga katangian o paglalarawan, address, numero ng telepono, numero ng pasaporte, numero ng lisensiya sa pagmamaneho o kard na pagkakakilanlan sa estado, numero ng polisiya sa seguro, edukasyon, empleyo, kasaysayan ng empleyo, numero ng account sa bangko, numero ng credit card, numero ng debit card, o anumang iba pang impormasyon sa pananalapi, medikal na impormasyon, o impormasyon sa segurong pangkalusugan. Maaaring magdoble ang ilang personal na impormasyong kasama sa kategoryang ito sa iba pang mga kategorya.

Oo

C. Protektadong klasipikasyon ng mga katangian sa ilalim ng batas ng California o ng pederal

Edad (40 taon o mas matanda), lahi, kulay, angkan, bansang pinanggalingan, pagkamamamayan, relihiyon o paniniwala, katayuan sa pag-aasawa, medikal na kondisyon, kapansanan sa katawan o pag-iisip, kasarian (kabilang ang pagiging lalaki/babae, pagkakakilanlang kasarian, pagpapahayag ng kasarian, pagbubuntis o panganganak at nauugnay na mga medikal na kondisyon), oryentasyong sekswal, katayuan sa pagiging beterano o militar, genetikong impormasyon (kabilang ang pampamilyang genetikong impormasyon).

Oo

D. Komersiyal na impormasyon

Mga rekord ng personal na pag-aari, produkto o serbisyong binili, kinuha, o pinag-iisipan, o iba pang kasaysayan o tendensiya sa pagbili o pagkonsumo.

Oo

E. Biometrikong impormasyon

Genetiko, pangangatawan, pag-uugali, at biolohikong mga katangian, o mga hulma ng gawain na ginagamit sa pagkuha ng isang template o iba pang mga pantukoy o nakakatukoy na impormasyon, gaya ng, mga fingerprint, mga imprinta ng mukha, at mga imprinta ng boses, mga scan ng iris o retina, keystroke, paglalakad, o iba pang mga hulma ng katawan, at tulog, kalusugan, o datos ng pag-eehersisyo.

Oo

F. Internet o iba pang katulad na aktibidad sa network

Kasaysayan sa pag-browse, kasaysayan sa paghahanap, impormasyon sa interaksyon ng konsumer sa isang website, application, o adbertismo.

Oo

G. Geolocation na datos

Pisikal na lokasyon o mga pagkilos.

Oo

H. Mga datos ng pandama

Audio, elektroniko, biswal, thermal, naaamoy, o katulad na impormasyon.

Oo

I. Impormasyong kaugnay sa propesyon o sa empleyo

Kasalukuyan o nakalipas na kasaysayan ng trabaho o mga pagsusuri sa pagganap.

Oo

J. Hindi pampublikong impormasyon sa edukasyon

Mga tala sa edukasyon na direktang kaugnay sa isang estudyante na pinapanatili ng isang pang-edukasyon na institusyon o partido na gumaganap sa halip nito, gaya ng mga grado, mga transkrip, mga listahan ng klase, mga iskedyul ng estudyante, mga code sa pagkilala sa estudyante, impormasyong pampinansyal ng estudyante, o mga tala sa pagdidisiplina sa estudyante.

Oo

K. Mga palagay na hinango mula sa ibang personal na impormasyon

Profile na sumasalamin sa mga kagustuhan, katangian, sikolohikal na tunguhin, predisposisyon, pag-uugali, saloobin, katalinuhan, abilidad, at kakayahan ng tao.

Oo

Hindi kasama sa personal na impormasyon ang:


 • Impormasyon mula sa mga rekord ng gobyerno na makukuha ng publiko;
 • Impormasyon mula sa konsumer na inalisan ng pagkakakilanlan o pinagsama-sama;
 • Impormasyong ihiniwalay ng batas sa depinisyon ng personal na impormasyon, tulad ng:
  • Impormasyong medikal o pangkalusugan na saklaw ng Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) at ng California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) o datos ng klinikal na pagsubok; at
  • Personal na impormasyong saklaw ng ilang batas sa pagkapribadong partikular sa sektor, kasama ang Fair Credit Reporting Act (FRCA), ang Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) o California Financial Information Privacy Act (FIPA), at ang Driver’s Privacy Protection Act of 1994.

Impormasyong nakuha namin mula as inyong paggamit ng aming intranet o mga mobile app na ginawa naming available:

 • Inyong mga pagbisita sa PG&E’s intranet o mga mobile app: Kinokolekta namin ang impormasyon tungkol sa mga pagbisita sa aming intranet at mga mobile application, tulad ng inyong paggamit ng partikular na mga serbisyo at mga link. Kinokolekta rin namin ang impormasyon tungkol sa inyong lokasyon at kalusugan sa pamamagitan ng mga app na ginawa namin o ng ikatlong partido at ginawang available sa inyo.
 • Data ng log: Nakakatanggap kami ng impormasyon na awtomatikong itinatala ng aming mga server kapag bumibisita kayo sa aming website o mga mobile application, kasama ang inyong Internet Protocol (“IP”) Address. Ang IP Address ay isang numerong awtomatikong itinatalaga sa inyong kompyuter tuwing magba-browse kayo sa Internet. Kapag bumisita kayo sa website, ila-log ng mga server namin ang inyong kasalukuyang IP address. Maaari naming gamitin ang IP address ninyo para matulungan kaming suriin ang mga problema sa aming server at para pangasiwaan ang website. Ginagamit din namin ang mga IP address para makapagbigay ng lokalisadong nilalaman sa inyo sa aming website, na kaugnay ng inyong heyograpikong rehiyon. Hindi nauugnay ang inyong IP address sa inyong personal na impormasyon at hindi namin ito ginagamit upang tukuyin kayo kapag nag-log ng datos ng IP address.
 • Cookies: Kapag binisita o ginamit mo ang aming website o mga online na serbisyo, maaaring gumawa ang aming server ng mga cookie, na maliliit na piraso ng impormasyong inilalagay sa iyong device na nagbibigay ng mas madaling karanasan sa iyo. Gumagamit ang PG&E ng cookies at iba pang kaparehong teknolohiya sa aming website at online na mga serbisyo. Maaari rin naming payagan ang mga kasama sa negosyo na gamitin ang kanilang cookies o kaparehong teknolohiya sa aming website o online na mga serbisyo para sa layunin ng pagbebenta o pamamahagi ng cookies upang magbigay ng nakatutok na mga adbertismo o iba pang mga komersiyal na paggamit tungkol sa mga programa o serbisyo na kanilang inaalok. Bilang resulta, kapag gumagamit kayo o bumibisita sa website, magbibigay kayo o gawing available ang partikular na impormasyon sa amin at sa aming mga kasama sa negosyo, maliban kung mag-opt-out kayo o huwag paganahin ang paggamit ng mga kasama sa negosyo sa inyong personal na impormasyon.

Ang datos na aming kinokolekta tungkol sa paggamit ng website mula sa cookies ay hindi nakatali sa inyong personal na impormasyon at ginagamit lang sa isang pinagsama-samang anyo para sa mga layunin ng aming sariling suporta sa kustomer, analytika, pananaliksik, at pagpapabuti ng aming website. Kapag kayo ay gumagamit ng mga tampok tulad ng “Tandaan ang Aking Username,” ang cookie ay nauugnay sa inyong personal na impormasyon upang magbigay sa inyo ng isang mas matiwasay na karanasan. Hindi namin ibinibenta o inililipat ang datos na aming nakukuha mula sa cookies para sa halaga ng pera. Gumagamit kami ng cookies upang suriin ang paggamit ng website o magbigay ng mga serbisyo sa enerhiya sa inyo, o para mag-alok ng mga programa at/o mga serbisyo na maaaring interesado kayo.


Maaari ninyong i-disable ang paggamit namin ng cookies sa pamamagitan ng mga setting ng inyong browser. Pakitandaan na kung idi-disable ninyo ang kakayahan ng browser ninyo na tumanggap ng cookies, puwede pa rin kayong pumunta sa website ng PG&E, pero hindi ninyo magagamit ang ilang mga feature gaya ng “Tandaan ang Aking Username,” at hindi makakatanggap ng nakatuon na mga adbertismo na nauugnay sa aming mga programa o serbisyo. Bukod dito, dapat kayong makipag-ugnayan sa aming mga kasamahan sa negosyo nang direkta para hindi mapagana ang kanilang paggamit ng cookies tungkol sa inyo na inyong pinayagang gamitin nila ayon sa inyong paggamit ng kanilang mga online na serbisyo.


Mga nakatuon na komunikasyon sa mga social media site

Ginagamit namin ang mga social media site tulad ng Facebook at Twitter para makipag-usap sa inyo tungkol sa aming mga programa at serbisyo. Puwede ninyo kaming sundan sa social media sites na ito para makatanggap ng regular na updates. Pinapahintulutan din kami ng social media sites na ito na ipuntirya ang ads sa inyo gamit ang impormasyong nakuha tungkol sa inyo nang may pagsang-ayon ninyo, kahit hindi ninyo kami partikular na sinusundan sa kanilang site. Puwede naming ipuntirya sa inyo ang ads gamit ang impormasyong tulad ng cookies, pixels, zip codes, at mga interes.


Makikita lang ninyo ang aming nakapuntiryang ads kung kayo ay pumayag na tanggapin ang klase ng komunikasyon na ito sa pamamagitan ng aming social media provider. Maaari ninyong hindi paganahin ang ilan o lahat ng adbertismo na nakapuntirya sa inyo sa social media site sa pamamagitan ng pag-adjust sa mga setting sa pagkapribado sa kanilang site. Pakitingnan ang aming mga Patnubay sa Social Media para sa dagdag na impormasyon.


Mga signal ng Web Browser na “Huwag Subaybayan” at iba pang katulad na mekanismo

Hindi tumutugon ang aming website sa mga signal na “Huwag Subaybayan”. Ang mga signal na “Huwag Subaybayan” ay ginagamit ng ilang Web browser para tangkaing limitahan ang pagsubaybay na kaugnay ng mga pagbisita ninyo sa isang website. Gayunpaman, nagbibigay ang aming website ng opsyon para umalis ang mga tumitingin sa pagpapadala ng “cookies” tungkol sa data ng kanilang pagtingin sa mga ikatlong partido.Mga link sa iba pang website

Habang nagba-browse sa website ng PG&E o mga online na serbisyo na hindi inisponsoran ng PG&E, maaaring may makita kayo at piliin ninyong i-access ang mga website o mga online na serbisyo na pinapatakbo ng mga kasosyo sa negosyo ng PG&E, mga kompanya o ahensiya na maaaring walang kaugnayan sa PG&E sa pamamagitan ng pag-click sa mga hypertext link o icon. Maaaring ipadala ng mga website na ito ang sariling cookies nila sa inyo, i-log ang inyong IP address, at/o kundi man ay kolektahin ang datos o personal na impormasyon tungkol sa inyo at sa inyong online na mga aktibidad. Hindi kinokontrol ng PG&E at hindi ito responsable para sa ginagawa ng mga third party na ito kaugnay ng kanilang mga website o online na serbisyo, o kung paano nila ginagamit ang inyong personal na impormasyon. Mangyaring mag-ingat at konsultahin ang mga patakaran sa pagkapribadong naka-post sa bawat nasa labas na website na binibisita ninyo para sa dagdag na impormasyon.


Paano namin ginagamit ang impormasyon at ibinabahagi ang impormasyon sa mga tagapagbigay ng serbisyo at ikatlong partido

Kinokolekta, ginagamit, at isinisiwalat ng PG&E ang inyong personal na impormasyon para matupad ang sumusunod na mga layuning kailangan sa negosyo at batas:

 • Sa konteksto ng inyong kasalukuyan o nakaraang papel bilang isang aplikante sa trabaho sa, o isang empleyado, retirado o kontratista ng PG&E, kabilang ang para sa mga layunin ng pagrekrut, para magbigay ng mga benepisyo, magbayad at magbalik-bayad para sa mga gastusin, magsagawa ng mga pagrepaso kaugnay sa paggana, magbantay ng mga lisensya at kredensyal kaugnay sa empleyo, magbigay sa inyo ng mga serbisyo kaugnay sa empleyo o pagreretiro, panatilihin ang impormasyon sa pagkontak ninyo at ng inyong mga benepisyaryo at mga nakaasa, bantayan ang pagiging nararapat na magtrabaho sa Estados Unidos, magsagawa ng mga serbisyong kaugnay sa kalusugan, bantayan ang inyong pagsunod sa aming Alituntunin sa Pag-uugali at batas at mga regulasyon, panatilihin ang seguridad ng aming mga pag-aaring konektado sa internet at mga sistema.
 • Panatilihin ang ligtas at pagiging maaasahan ng mga pansuportang serbisyo at upang protektahan ang inyong kalusugan at kaligtasan, gayundin upang sumunod sa mga lokal na utos sa pampublikong kalusugan, kami ay nagkokolekta ng impomrasyon bago, habang at pagkatapos ng mga oras ng negosyo sa pamamagitan ng mga app, aparato at kagamitan na ginawa o ibinigay namin o ng ikatlong partido at ginawang available sa inyo, kabilang ang impormasyon tungkol sa inyong lokasyon at paggalaw, kalusugan, pagbiyahe o mga miyembro ng inyong pamilya.
 • Sumuporta sa aming lugar ng trabaho (kabilang ang malayuan) at panatilihin ang kaligtasan, seguridad, at integridad ng aming lugar ng trabaho, mga sistema, website, mga app, mga serbisyo, mga database at iba pang teknolohiyang pag-aari, at negosyo.
 • Sumunod sa isang may bisa na warrant, subpoena, o kautusan ng korte, o gamitin o ipagtanggol ang mga legal na paghahabol.
 • Sumunod sa nalalapat na batas o mga kinakailangan ng regulatoryo, kabilang ang isang hiling o utos ng California Public Utilities Commission (CPUC), o sumunod sa hiling o utos mula sa ibang mga ahensyang lokal, pang-estado o gobyernong pederal kasama ang legal na awtoridad na kumuha ng personal na impormasyon mula sa PG&E.
 • Bumuo at magpatupad ng mga plano sa pagbebenta, edukasyon at pakikipag-ugnayan sa konteksto ng inyong pagtatrabaho o nakaraang pagtatrabaho sa PG&E.
 • Protektahan ang kaligtasan at seguridad ng mga kustomer, mga bisita, mga empleyado at kontratista ng PG&E sa pamamagitan ng pagkolekta at pagrepaso ng personal na impormasyon upang maprotektahan laban sa pandaraya, iba pang mga krimen at pagbabanta sa kaligtasan.
 • Bigyang-daan ang mga ikatlong partido, tagapagbigay ng serbisyo, vendor at kontratista na magbigay ng mga serbisyo, produkto o kagamitan kaugnay ng enerhiya sa ngalan ng PG&E, ayon sa kinakailangan upang makapagbigay ng mga produkto at serbisyo sa inyo, o para sa iba pang layuning pang-negosyo na naaayon sa komersyal na relasyon ng PG&E sa inyo, o para sumunod sa mga legal na obligasyon ng PG&E bilang isang nasa regulasyong pampublikong utilidad ng California, na napapailalim sa naaangkop na mga kinakailangan sa kumpidensyalidad at seguridad.
 • Abisuhan ang mga nag-uulat na ahensya ng pautang at mga ahensya ng pagkolekta para suriin ang inyong credit o kung ang inyong account ay naitalaga para sa pagkolekta.
 • Tulungan ang mga tagaresponde sa emerhensiya sa mga sitwasyong may banta sa buhay o ari-arian.
 • Para sa iba pang layunin ng negosyo o batas na makatwirang inaasahan sa loob ng konteksto ng relasyon ng PG&E sa inyo.

Pagbabahagi ng personal na impormasyon sa mga tagapagbigay ng serbisyo at ikatlong partido

Sa konteksto ng inyong papel o nakaraang papel bilang isang aplikante sa trabaho sa, o isang empleyado, retirado o kontratista ng PG&E, at upang magbigay sa inyo ng mga serbisyo o upang magkumpleto ng mga transaksyon na hiniling ninyo, maaari kaming maglipat ng inyong personal na impormasyon sa mga tagapagbigay ng serbisyo na gumaganap sa ngalan namin. Ang mga tagapagbigay ng serbisyong gumaganap sa ngalan ng PG&E ay kailangang sumunod sa katulad na mga gawain sa pagkapribado at seguridad ng PG&E at sasailalim sa malawakang rebyu ng seguridad sa kanilang mga proseso ng paghawak ng datos bago payagan ng PG&E ang anumang pagbabahagi ng personal na impormasyon, maliban kung nasasailalim sa naiibang kinakailangan alinsunod sa lumalapat na mga batas at regulasyon.


Hindi isinisiwalat ng PG&E ang personal na impormasyon ng empleyado, dating empleyado, retirado, aplikante sa trabaho, o kontratista sa kaninumang ibang tao o entidad ng negosyo nang walang paunang pagsang-ayon ninyo, maliban kung kailangan para sa mga layuning nakalista sa itaas.


Maaaring ibahagi ng PG&E ang pinagsama-sama, hindi partikular sa empleyadong datos at impormasyong kinuha mula sa personal na impormasyon sa ibang mga entidad para sa layunin ng:


 • pagbibigay-alam ng polisiya sa enerhiya ng California ayon sa direktiba ng California Public Utilities Commission at ng ibang mga ahensya ng gobyerno ng California na namamahala sa PG&E;
 • pagpapanatili ng ligtas at malusog na lugar ng trabaho at ng kalusugan at kaligtasan ng aming mga empleyado, kustomer at komunidad, kasama ng iba pang mga bagay dahil sa COVID-19 na pandemya.

Kung pinapayagan ng batas, karaniwan naming isinisiwalat ang sumusunod na mga kategorya ng personal na impormasyon sa sumusunod na mga kategorya ng mga entidad para sa layunin ng negosyo o para sumunod sa mga legal na obligasyon:

Mga Kategorya ng mga entidadMga Kategorya ng isiniwalat na personal na impormasyon

Mga Tagapagbigay ng Serbisyong Utilidad, Mga Vendor, Mga Kontratistang Nagbibigay ng Kagamitan, Produkto, Serbisyo at Plano Para Suportahan ang Ligtas, Maaasahan at Secure na mga Pampublikong Serbisyong Utilidad, Produkto at Programang Ibinibigay sa mga Kostumer at Para sa Iba Pang Mahalagang Layunin ng Negosyo ng PG&E’

 • Mga Pantukoy
 • Mga katangian ng protektadong klasipikasyon sa ilalim ng federal na batas o ng California
 • Komersiyal na Impormasyon
 • Geolocation data
 • Sensory data
 • Propesyonal o kaugnay ng trabahong impormasyon

Mga Ikatlong Partidong Tumatanggap ng Personal na Impormasyon Alinsunod sa Balidong Legal na Warrant, Subpoena, Kautusan ng Korte o Legal o Regulatoryong Mandato, o Kailangan ng PG&E para Maidepensa o Maigiit ang mga Legal na Paghahabol

 • Mga Pantukoy
 • Mga kategorya ng personal na impormasyong nakalista sa batas ng California Customer Records
 • Mga katangian ng protektadong klasipikasyon sa ilalim ng batas o ng California o ng pederal
 • Komersiyal na Impormasyon
 • Biometric na impormasyon
 • Internet o iba pang katulad na aktibidad ng network
 • Geolocation na datos
 • Sensory na datos
 • Impormasyong kaugnay sa propesyon o trabaho
 • Hindi pampublikong inpormasyon ng edukasyon
 • Mga palagay na hinango mula sa iba pang personal na impormasyon

Mga Panregulatoryong Ahensiya, kasama ang California Public Utilities Commission, California Energy Commission, at mga Ahensiya o Kinatawan ng Pederal, Estado o Lokal na may Awtoridad na Kumuha ng Impormasyon

 • Mga Pantukoy
 • Mga kategorya ng personal na impormasyong nakalista sa batas ng California Customer Records
 • Mga katangian ng protektadong klasipikasyon sa ilalim ng batas o ng California o ng pederal
 • Komersiyal na Impormasyon
 • Biometric na impormasyon
 • Internet o iba pang katulad na aktibidad ng network
 • Geolocation na datos
 • Sensory na datos
 • Impormasyong kaugnay sa propesyon o trabaho
 • Hindi pampublikong inpormasyon ng edukasyon
 • Mga palagay na hinango mula sa iba pang personal na impormasyon

Mga unang tagatugon at iba pang entidad ng gobyerno sa panahon ng pampublikong emerhensiya ng kaligtasan

 • Mga Pantukoy
 • Mga katangian ng protektadong klasipikasyon sa ilalim ng federal na batas o ng California
 • Komersiyal na Impormasyon
 • Geolocation data
 • Sensory data

Mga institusyon ng pananalapi, mga ahensiya ng pagpapautang, at iba pang entidad ng mga serbisyong pinansiyal na nagbibigay ng mga serbisyong pansuporta sa pananalapi at auditing para sa mga programa at serbisyo sa pampublikong ulitilidad ng PG&E

 • Mga Pantukoy
 • Mga katangian ng protektadong klasipikasyon sa ilalim ng federal na batas o ng California
 • Komersiyal na Impormasyon
 • Mga palagay na hinango mula sa iba pang personal na impormasyon

Mga Tagapagbigay ng Serbisyo, Kontratista, Vendor at Iba Pang Ikatlong Partidong Nagbibigay ng Suporta para sa Pangkahalatang mga Proseso at Layunin ng PG&E

 • Mga Pantukoy
 • Mga kategorya ng personal na impormasyong nakalista sa batas ng California Customer Records
 • Mga katangian ng protektadong klasipikasyon sa ilalim ng batas California o ng pederal
 • Komersiyal na Impormasyon
 • Biometric na impormasyon
 • Internet o iba pang katulad na aktibidad ng network
 • Geolocation na datos
 • Sensory na datos
 • Impormasyong propesyonal o may kaugnayan sa trabaho Impormasyon sa hindi pampublikong edukasyon
 • Mga palagay na hinango mula sa iba pang personal na impormasyon