Maunawaan kung bakit ginawa ng PG&E na may pamaraang makagamit ang website namin

Sa PG&E, nais naming may pamaraang makagamit sa site namin ang lahat. Nagsisikap kaming padaliin para sa inyo ang pagkuha ng impormasyon at pangasiwaan ang mga serbisyo ninyo online.

Alamin ang mga tuntunin ng PG&E sa pamaraang makagamit

Layunin ng PG&E na makatupad sa W3 Web Accessibility Initiative (WAI). Nakadisenyo ang aming website para makatupad sa Level AA Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Ang mga tuntuning ito ang pinakalaganap sa mundo bilang pamantayan. Nag-aalok ang pamantayan ng pinakamataas na pamaraan ng paggamit sa lahat ng platform, pati sa mga browser at iba pang teknolohiyang pantulong.

 

Makipag-ugnayan sa amin para sa mga usapin (issues)

Ipaalam sa amin kung may makita kayong mga hadlang kapag gumamit kayo ng aming site. Gusto ng PG&E na mabigyan kayo ng pagkakataon na magawa ang mga gawain online.

Paki-kontak ang aming Disability Access Coordinator (Tagapag-ugnay sa Pamaraang Makagamit para sa May Kapansanan), Deirdre Walke sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono: 916-386-5240 o sa email: DMB4@pge.com.