PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY

MGA TAKDA SA PAGGAMIT NG WEBSITE

(Nirebisa Hulyo 2020)

TANDAAN: SA PAGGAMIT NG WEBSITE NA ITO, SASANG-AYUNAN NINYO ITONG MGA TAKDA SA PAGGAMIT AT ANG MAY PAGSANGGUNING KAHINGIAN NG MGA PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO AT MGA PATAKARAN SA SEGURIDAD NG PG&E. KUNG HINDI NINYO TINATANGGAP ANG MGA PATAKARANG ITO, HUWAG GUMAMIT NG WEBSITE NA ITO.


Welcome sa pge.com. Itong Website, pge.com, (ang "Website") ay pinangangasiwaan ng Pacific Gas and Electric Company ("PG&E," "ang Company," "tayo," "kami" o "ating o aming"). Kami ay nasa 77 Beale Street, San Francisco, California 94105; telepono 1-800-743-5000.


Pakitingnan nang madalas itong Mga Takda sa Paggamit, dahil sa tuwina ay maaari naming amyendahan sa sarili lamang na pagpapasya ang Mga Takda sa Paggamit sa pamamagitan ng pagpapaskil ng nirebisang wika sa Website. Ang bersiyong pinaka-updated ng Mga Takda sa Paggamit ay palagiang makukuha para marebyu ninyo sa Website. Magkakabisa ang mga amyenda sa oras na maipaskil ang mga ito sa Website. Ang patuloy na paggamit ninyo sa Website pagkatapos na maipaskil ang mga amyenda ay nangangahulugan ng pagtanggap ninyo sa gayong mga amyenda.


Kahit anong oras maaari naming baguhin o itigil ang anumang aspekto o bahagi ng Website. Kapag nilabag ninyo ang alinman sa Mga Takda sa Paggamit, maaari naming tanggalin ang karapatan ninyong gumamit ng Website. Kapag natanggal kayo, sumasang-ayon kayo na buburahin o sisirain agad ang alinmang na-download o nai-print ninyong materyal na nakuha sa Website.

 • Pangkalahatan
  Sa pamamagitan ng Website, naglalaan kami ng maraming uri ng impormasyon at serbisyo sa aming mga kliyente ng koryente at iba pang bisita ng Website. Puwede ninyong gamitin ang Website para lamang sa inyong pansariling sunod-sa-batas na mga layunin at alinsunod sa Mga Takda ng Paggamit na ito. Puwede ninyong tingnan at i-download ang mga materyal na makikita sa Website, hangga't pinapanatili at sinusunod ninyo ang lahat ng karapatang-ari, trademark at lahat ng pampropitaryong abiso na mababasa sa mga materyal. Ang paggamit nitong mga materyal sa mga lathalain, sa iba pang website o presentasyon ay ipinagbabawal kung walang nauna at nakasulat na pahintulot ng PG&E.
 • Mga User Account
  • Naglalaan ng paggamit ang Website sa maraming aplikasyon at serbisyo. Marami sa mga serbisyo ang naglalaan ng impormasyon tungkol sa mga user account at mga personal na impormasyon. Para maprotektahan ang pagkapribado, maaaring hilingan namin kayong gumawa ng isa o higit pang user account para magamit ang gayong mga Serbisyo ("User Account"). Nasa amin ang walang pasubaling karapatan (i) na tanggapin o tanggihan ang isang aplikasyon na magbukas ng isang User Account; (ii) na tapusin ang alinmang User Account at (iii) itigil ang paglalaan ng alinmang Serbisyo na may kaugnayan sa gayong User Account.
  • Kaugnay ng pagbubukas ng inyong User Account, maaaring gumawa o bibigyan kayo ng username at password at/o iba pang katibayan para mapatunayan ang inyong identidad kapag nag-log-in kayo para gamitin ang ilang Mga Serbisyo. Sumasang-ayon kayo na (i) maglaan ng wasto at kompletong impormasyon kapag nagbubukas ng User Account; (ii) na i-update ang inyong impormasyon kapag kailangan para manatiling wasto at kompleto at (iii) huwag magpanggap na ibang tao, kumilos nang may alyas, ilihim ang identidad, o sadyang manloko na mag-iba o magmali ng impormasyon ng ibang tao para magamit ang Mga Serbisyo.
  • Sa pagbubukas ng isang User Account at pagkuha ng paraang makagamit ng koryente ng kliyente, singil at iba pang datos na personal, kayo ay sumasang-ayon at kumakatawan na kayo ay maaaring (1) ang kliyente ng PG&E para sa gayong mga datos; o (2) isang kinatawan ng kliyente ng PG&E, sadya at bukas na inawtorisahan nang pasulat ng kliyente para magamit ang gayong mga datos bilang kinatawan ng kliyente, na maaaring hingin ng PG&E anumang oras ang dokumentasyon ng awtorisasyon.
  • Ang karapatang gamitin ang Mga Serbisyo at aplikasyon ng isang User Account sa Website ay limitado sa inyo bilang partidong nag-enroll. Tungkulin ninyo na panatilihing ligtas ang inyong username, password at iba pang kailangang katibayan at sumasang-ayon na gawing ligtas ang PG&E sa anumang paghahabol tungkol sa maling gamit ng inyong username, password at iba pang kailangang katibayan. Sumasang-ayon kayo na tungkulin ninyo sa lahat ng mga kilos o hindi pagsasagawa kaugnay ng inyong User Account. Kung naniniwala kang ginamit sa maling paraan, ninakaw o nakompromiso sa anumang paraan ang seguridad ng iyong username, password, iba pang mga kinakailangang kredensyal o iba pang personal na impormasyon pakikontak ang PG&E sa 1-833-500-7226. Para mas matutunan pa ang tungkol sa mga panloloko at pag-iwas sa panloloko, pakibisita ang pge.com/scams.
  • Ang impormasyong nakuha sa inyo sa Website (kasama ang impormasyon tungkol sa inyong company energy account at impormasyong personal) ay nakapailalim sa Privacy Policy and other federal, state and local laws protecting your privacy (Patakaran sa Pagkapribado at iba pang federal, pang-estado at lokal na batas na pumoprotekda sa pagkapribado ninyo) ng PG&E.
 • Mga Serbisyo
  • Pamamahala sa Koryente ng Kliyente. Nag-aalok ang Website ng mga ibang impormasyon tungkol sa pagtitipid sa paggamit ng koryente at mga programa sa konserbasyon ng enerhiya na binuo ng o para sa Kompanya na magagamit ng publiko.
  • Impormasyon ng Mangangalakal. Maaaring kasama sa Website ang mga serbisyong nagbibigay sa inyo ng kakayahan na humanap ng mga ikatlong partidong negosyo na nangangalakal ng mga produkto at serbisyo kaugnay ng enerhiya sa ilang partikular na lugar. HINDI KONEKTADO ANG PG&E SA ALINMANG IKATLONG PARTIDO NA NANGANGALAKAL NG MGA PRODUKTO KAUGNAY NG ENERHIYA O NAGLALAAN NG GAYONG MGA SERBISYO AT HINDI NAG-EENDOSO NG GAYONG MGA NEGOSYO, PRODUKTO O SERBISYO.
  • Mga Promosyon. Maaaring mag-alok sa tuwina ang Kompanya ng promosyon, survey, contest o sweepstake (sama-sama, tinatawag na "Promosyon") sa mga kliyente nitong residensiyal o pang-negosyo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa gayong mga Promosyon, pakitingnan ang mga tuntuning nakapaskil kasama ng o may link sa gayong mga Promosyon.
 • Linking, Framing, Mga Bot at Mga Spider
  • Mga Link sa Mga Site ng Ikatlong Partido. Idinidispley ng Kompanya ang mga link sa mga website o serbisyong electronic na itinataguyod ng mga ikatlong partido na hindi serbisyo ng PG&E. Hindi pananagutan ng PG&E ang nilalaman o operasyon ng mga ikatlong partidong website o mga serbisyong electronic na napuntahan dahil sa mga gayong link o nilalaman, at ang pag-iral ng gayong mga link ay hindi ibig sabihin na iniendoso ng PG&E o nakaugnay ito sa gayong mga website ng ikatlong partido, mga serbisyo o ikatlong partido, o alinmang serbisyo o produktong inilalako ng mga ito. Ang mga nagsusumiteng ikatlong partido, at hindi ang Kompanya, ang tanging may pananagutan sa alinmang patalastas, opinyon, payo, pahayag, serbisyo, alok, datos, impormasyon, nilalaman o iba pang materyal na ipinapahayag o inilalaan ng gayong mga ikatlong partido.
  • Mga Link sa Website. Maaaring hindi naka-link sa isang paraan ang Website kaya ang mga pahina ng Website ay nakadispley sa isang kuwadro sa isang website ng ikatlong partido o nakadispley naman sa isang browser screen kasama ng mga patalastas o ibang nilalaman na wala sa Website. Ang katotohanang naglalaan ng link ang isang ikatlong partido sa Website ay hindi ibig sabihin sa anumang paraan o nagpapahiwatig ng pag-eendoso, ahensiya o sosyohan sa negosyo o nakakatulad na ugnayan ng PG&E at alinman sa gayong mga ikatlong partido.
  • Mining (Pagmimina). Walang user o ikatlong partido ang awtorisado na gumamit ng anumang software, mga bot, spider, o iba pang kasangkapang nangunguha ng impormasyon o programming routine para sumubaybay, mangopya, o maaaring "magmina" ng impormasyon na nakadispley sa Website para mai-displey o magamit sa alinamang Website o serbisyo, maliban kung awtorisado ng PG&E o ng isang subok nang kliyente ng PG&E.
 • Mga Karapatang Ari
  Ang lahat ng nilalaman sa Website, pati ang lahat ng text, graphics, artwork, logo, buton, icon, image, audio clip, video clip, software at code, ay may karapatang ari na pagmamay-ari ng Kompanya o iba pang content supplier at protektado ng batas sa karapatang ari ng U.S. at ng ibang bansa at ng mga kasunduang internasyonal. Alinmang hindi awtorisadong paggamit ng mga materyal sa Website na ito ay maaaring lumalabag sa mga batas sa karapatang ari, batas sa trademark, mga batas ng pagkapribado at publisidad, at mga regulasyon at batas ukol sa komunikasyon. Maliban sa pinahihintulutan ng Mga Takda sa Paggamit, ang gayong mga nilalaman ay hindi maaaring i-reproduce, baguhin, ma-edit, maibahagi, muling mailathala, mai-download, mai-displey, maipaskil, maipagbili, o mai-transmit (nang buo o bahagi) sa alinmang anyo o pamamaraan, kasama ngunit hindi limitado sa elektroniko, mekanikal, photocopying, pagrerekord, o iba pa, nang walang naunang nakasulat na pahintulot ng PG&E o iba pang may-ari ng karapatang ari.
 • Mga Trademark
  • Ang mga trademark, service mark, logo, graphics, page header, button icon, script, domain name, URL at iba pang pagkikilanlan ("Mga Trademark") na ginamit at nakadispley sa Website ay rehistrado at hind rehistradong Mga Trademark ng Kompanya at ang iba sa Estados Unidos at iba pang bansa. Hindi maaaring magdispley o gumamit ng gayong Mga Trademark nang walang hayag na nauna at nakasulat na pahintulot ng PG&E o iba pang nagmamay-ari ng Trademark, anuman ang kaso. Hindi ninyo maaaring gamitin ang anumang mga meta tag o iba pang "hidden text" (nakakubling text) gamit ang pangalan ng PG&E o mga Trademark nang walang hayag na nauna at nakasulat na pahintulot ng PG&E.
  • Kung sa palagay ninyo na may materyal na nasa Website na lumalabag sa karapatan sa trademark ng ibang partido, kontakin kami agad para masiyasat ng PG&E ang sitwasyon at, kung naaangkop, i-block o tanggalin ang materyal.
 • Seguridad
  Kapag nag-log-in kayo sa Mga Serbisyo na kailangan ang username, password at iba pang kailangang katibayan, ang anumang impormasyong personal na ipinasok ninyo sa mga field o form na nakalaan sa mga Serbisyong ito ay ligtas gamit ang isang industry standard security technology (teknolohiya sa seguridad na may pamantayan ng industriya) na tinatawag na Secure Sockets Layer ("SSL"). Sa paggamit ng SSL, sinusubok naming protektahan ang pagiging kumpidensiyal ng inyong username, password at iba pang impormasyong personal. Para gumana ang SSL, kaya dapat na sumuporta ang browser ninyo sa SSL. Pakitingnan ang mga detalye sa tagamanupaktura ng browser ninyo.
 • Mga Gawain ng User
  Sa paggamit ng Website o anumang Serbisyo, hindi maaari na:
  • Mag-retransmit, republish, magpamahagi, reuse, resell, repost, re-engineer o gumawa ng maraming kopya ng Website o alinmang bahagi nito nang walang nauna at nakasulat na pahintulot ng PG&E.
  • Mag-upload, paskil, lathala, transmit, reproduce o mamahagi gamit ang Website ng anumang materyal na lumalabag sa anumang karapatang ari, patent, trademark, service mark, trade dress, trade secret o iba pang karapatang propitaryong materyal ng anumang ikatlong partido, o iyong nilalabag ang alinmang kontraktuwal, fiduciary, o judicially imposed nondisclosure obligations (mga kasunduan sa di-pagbubunyag na ipinataw ng hukuman).
  • Gumawa ng mga gawain, sa panahon ng paggamit ng Website, na labag sa batas, nagbabanta, nangha-harass, abusado, nanloloko, naninira ng dangal, nakasulat na paninira o mapanghimasok sa karapatan sa pagkapribado o publisidad ng iba.
  • Mag-upload, paskil, lathala, transmit, reproduce o mamahagi gamit ang Website ng anumang materyal na naglalaman ng patalastas ng panghihingi, maramihang di-hiniling na email o spam, mga chain letter, oportunidad sa pyramid o mga alok sa pagbebenta ng mga produkto o serbisyo.
  • Mag-upload, paskil, lathala, transmit, reproduce o mamahagi gamit ang Website, o maglagay ng anumang mga link sa Website, anumang materyal na bulgar, malaswa, mahalay, nakamumuhi, litaw na sexual o di-kanais-nais.
  • Baguhin, harangin o guluhin ang nilalaman o paggana ng Website o ng Serbisyo kabilang ngunit hindi limitado sa pag-a-upload, paskil o pagta-transmit ng alinmang materyal na (i) naglalaman ng mga virus, mga Trojan horse, worm, time bomb, cancelbot o iba pang computer programming routine na sumisira, gumugulo, nangunguha, nanghaharang o umaangkin sa Website o allinamang datos na nilalaman nito; o (ii) malubhang pabigat sa paggana ng Website.
  • Gamitin ang Website para mapakinabangan ang di-awtorisadong pagpasok o paggamit ng ibang sistema o network ng computer.
  • Mag-"Mirror" ng Website o alinman sa mga nilalaman nito sa alinmang ibang server nang walang hayag na nauna at nakasulat na pahintulot ng PG&E.
  • Magpanggap na ibang tao o entidad, palsong ipahayag o mang-angkin ng kinauugnayan na ibang tao o entidad, mameke ng mga header, o manipulahin ang mga identidad para itago ang pinagmulan ng alinmang nilalaman na inyong iipinapaskil o itina-transmit sa amin o gamit ang Website.
  • Mag-upload, paskil, lathala, transmit, reproduce o mamahagi gamit ang Website ng anumang materyal na nanghihikayat ng gawain na maituturing na opensang kriminal, hahantong sa pananagutang sibil o pagsagot sa mga danyos, o paglabag sa anumang batas, regulasyon o utos ng pamahalaan.
 • Pagtanggal
  Sa tangi at lubos na pasya ng PG&E, nang walang abiso, maaari naming limitahan o tanggalin ang paggamit ng sinuman sa Website at anumang mga serbisyo, user account, username, o password. Kapag natanggal kayo, sumasang-ayon kayo na buburahin o sisirain agad ang alinmang na-download o nai-print ninyong materyal na nakuha sa Website. Alinmang gayong paglilimita o pagtatanggal ay hindi nagpapatawad sa sinuman sa mga pananagutang nagawa niya at naipon na bago ang petsa ng pagkakabisa ng gayong pagtanggal.
 • Pahayag ng Pagtatakwil (Disclaimer) sa mga Garantiya (Warranty)
  • Ang Website at alinmang nilalaman, impormasyon, software, function at applet na inilaan sa o gamit ang Website ay magagamit sa batayang "as is" (nang gayon na) at "as available" (kapag inilaan para magamit o makuha). Hindi naggagarantiya ang PG&E sa Website o alinmang nilalaman o Serbisyong inilaan kaugnay ng Website ay magiging nasa oras, ligtas, hindi naaabala o walang mali, o ang mga kakulangan sa Website o sa alinmang nilalaman o serbisyong inilalaan sa o gamit ang Website, kung mayroon nito sa tuwina, ay maiwawasto.
  • Hindi pananagutan ng Kompanya ang mga pagkakamali, hindi pagkasama, pagka-unsiyami, pagkatanggal, kamalian o pagka-antala sa paggana o transmisyon ng Website, alinmang mga Serbisyo o kaugnay na nilalaman, para sa pagpalya ng linya ng komunikasyon, o para sa mga virus sa computer na kaugnay ng operasyon ng Website. Hindi naggagarantiya ang Kompanya kaugnay ng alinmang impormasyon na magagamit sa pamamagitan ng o sa Website. HINDI GUMAGAWA ANG KOMPANYA NG HAYAG O NAKAPAHIWATIG NA MGA GARANTIYA KAUGNAY NG WEBSITE, KABILANG NANG WALANG LIMITASYON ANG MGA GARANTIYA SA TITULO, HINDI PAGLABAG, MAIKAKALAKAL O KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HAYAG KAYONG SUMASANG-AYON NA ANG PAGGAMIT NINYO SA WEBSITE AY SAGOT NINYO ANG ANUMANG PANGANIB.
  • Walang empleyado, ahente, kinatawan ng PG&E o alinmang ikatlong partido ang awtorisadong gumawa ng alinmang uri ng garantiya na hindi hayag na ginawa sa Mga Takda ng Paggamit na ito.
 • Limitasyon ng Liability (Limitasyon ng Pananagutan)
  • Ang PG&E, ang mga kasama nito o subsidiyaryo, at kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, tagapagmana, o mga itinalaga, ay walang pananagutan sa inyo o sa alinmang ikatlong partido para sa alinmang danyos na indirect (di-tuwiran), consequential (epekto), incidental (insidental), exemplary (parusa), special (espesyal) o punitive (parusa) (kabilang nang walang limitasyon ang danyos para sa nawalang mga datos, pagkalugi o halaga ng pamalit na mga produkto o serbisyo) dahil sa o may kaugnayan sa Website o alinmang mga Serbisyo na makukuha sa o sa pamamagitan ng Website.
  • Hindi kailanman mangyayari na ang pananagutan ng PG&E, ng mga kasama nito o subsidiyaryo, at kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, tagapagmana, o mga itinalaga, sa ilalim ng anumang teorya ng pananagutan (maging sa kontrata, tort (paglabag), estriktong pananagutan o anuman) ay hihigit sa $500, walang kinalaman kung napayuhan man ang gayong mga partido ng posibilidad ng gayong mga danyos. HINDI PINAPAYAGAN NG ILANG BATAS NG ESTADO ANG MGA LIMITASYON SA MGA PAHIWATIG NA GARANTIYA O ANG PAGBUBUKOD O LIMITASYON SA ILANG MGA DANYOS. KUNG NAAANGKOP SA INYO ANG MGA BATAS NA ITO, ANG ILAN O LAHAT NG MGA PAGTATAKWIL, PAGBUBUKOD, O LIMITASYON SA SEKSIYON 11 ("DISCLAIMER O PAGTATAKWIL NG GARANTIYA") AT ITONG SEKSIYON 12 ("LIMITASYON NG PANANAGUTAN") AY MAAARING HINDI NAAANGKOP SA INYO, AT MAAARING MAY KARAGDAGANG KARAPATAN KAYO.
 • Bayad-pinsala
  Sumasang-ayon kayo na ipagtatanggol, magbabayad-pinsala, at ituturing na hindi nakakapinsala ang PG&E, ang mga kasama nito o subsidiyaryo, at kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, tagapagmana, o mga itinalaga mula sa alinman at lahat ng paghahabol sa danyos, pananagutan, gastusin, at bayarin (pati ang makatwirang bayad sa abogado at eksperto) na bunga ng anumang paggamit ninyo sa Website o ng mga tagagamit ng inyong User Account o kaugnay ng anumang paglabag sa Mga Takda sa Paggamit na nagawa ninyo o mga tagagamit ng inyong User Account.
 • Iba pa
  • Pinangangasiwaan at pinatatakbo ng Kompanya itong Website sa punong taggapan nito sa San Francisco, California, USA. Kung ginagamit ninyo itong Website sa ibang lugar, pananagutan ninyong sundin ang mga naaangkop na lokal na batas. Pinamamahalaan itong Mga Takda ng Paggamit ng mga substantibong batas ng Estado ng California, gaya ng magagamit sa mga kontratang pinagkasunduan ng mga residente ng California at tinupad sa California, walang kinalaman kung naninirahan kayo o may transaksiyon ng negosyo sa Kompanya sa California o ibang lugar.
  • Ituturing na gagawin lamang sa California ang paggamit ng Website. Sumasang-ayon kayo na ang mga hukumang nasa San Francisco, California, lamang ang may hurisdiksiyon sa alinman at lahat ng ihahaing kaso ukol sa o kaugnay nitong Mga Takda sa Paggamit o sa inyong paggamit sa Website, at sumasang-ayon kayo sa hurisdiksiyon ng gayong hukuman. Ang pangunahing partido sa alinmang kaso ay may karapatan sa makatwirang bayad at singil ng abogado, bukod pa sa mga makukuha para sa muling pagbangon (recovery) at ayuda.
  • Kung ang alinman sa mga probisyon nitong Mga Takda sa Paggamit ay matukoy na labag sa batas, walang bisa, o di-maipapatupad sa anumang dahilan, ituturing na maaaring tanggalin ang probisyon at hindi makakaapekto sa validity (pagkamabisa) at maaaring pagsasakatuparan ng iba pang kasamang probisyon.
  • Ang Mga Takda sa Paggamit, na isinasama sa pamamagitan ng pagkawing sa Patakaran sa Pagkapribado sa Website ng PG&E (PG&E's Website Privacy Policy) ay nagpapahayag na ang buong kasunduan ninyo at ng PG&E kaugnay ng inyong paggamit sa Website, at lahat ng dati at kasalukuyang mga kasunduan at pagsang-ayon kaugnay ng paksa nitong Mga Takda sa Paggamit ay pinapalitan na nito at isinasama dito sa Mga Takda sa Paggamit. Hindi maaaring amyendahan itong Mga Takda ng Paggamit maliban sa PG&E gaya ng inilaan dito.

Maipapadala ang alinmang katanungan tungkol sa Mga Takda sa Paggamit sa:


Pacific Gas and Electric Company
Director, Digital Channels
Mail Code B26X
77 Beale Street
P.O. Box 770000
San Francisco, CA 94177