นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PG&E

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 มกราคม 2020

ทบทวนครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2020


ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นความสำคัญที่สุดสำหรับ PG&E และเราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทุกวิธีเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ดูแลข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย (ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย) ลูกค้าของ PG&E ผู้เข้าชมเว็บไซต์ และผู้ใช้แอปพลิเคชันในมือถือ และเป็นนโยบายที่ตั้งใจให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับวิธีการที่ PG&E ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและใช้งานเกี่ยวกับคุณ นโยบายนี้ครอบคลุมถึง Pacific Gas and Electric Company และบริษัทแม่คือ PG&E Corporation “PG&E” ที่ใช้ในที่นี้หมายถึง Pacific Gas and Electric Company และ/หรือ PG&E Corporation


ยกเว้นว่ามีการระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานซึ่งรวมรวมได้จากผู้สมัครงานในแคลิฟอร์เนีย จากพนักงาน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับเหมา


PG&E ให้บริการหลากหลายแก่ลูกค้าหูหนวก มีปัญหาการได้ยิน และมีปัญหาทางสายตา ลูกค้าซึ่งมีปัญหากับการพูด และลูกค้าที่ต้องการการสนับสนุนภาษาอื่นๆ ลูกค้าเหล่านั้นสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PG&E ได้โดยติดต่อ ศูนย์ข้อมูลความช่วยเหลือ หรือโทรหมายเลขโทรฟรี 1-800-743-5000.


นอกจากนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไปของ PG&E แล้ว ผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียและลูกค้าของ PG&E ที่เป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียยังมีสิทธิ์เฉพาะภายใต้กฎบัญญัติความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย ปี 2018 อีกด้วย


สิทธิ์นี้รวมถึง:

 • สิทธิ์ในการร้องขอให้ PG&E เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และขายเกี่ยวกับคุณ
 • สิทธ์ในการไม่อนุญาตให้ PG&E ขายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลที่สาม (PG&E ไม่ขายและจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณเพื่อแลกกับมูลค่าเป็นตัวเงินใดๆ);
 • สิทธิ์ที่จะขอให้ PG&E ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณหากข้อมูลนั้นไม่ได้ถูกกำหนดตามกฎหมายให้จัดเก็บได้หรืออาจมีข้อยกเว้นจากการลบ
 • สิทธิ์ที่จะได้รับการแจ้งเตือนว่าเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ และจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลเหล่านั้น สิทธิ์นี้ใช้ได้กับผู้สมัครงาน พนักงาน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับเหมา รวมถึงผู้บริโภคอื่นๆ ในแคลิฟอร์เนียด้วย

คุณอาจใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎบัญญัติความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียดังที่ได้อธิบายในรายละเอียดด้านล่างนี้ คุณยังสามารถ ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF ได้ (PDF, 47 KB) ข้อมูลเกี่ยวกับกฎบัญญัติความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย สามารถส่งคำร้องผ่านทาง เว็บไซต์คำร้องกฎบัญญัติความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียของ PG&Eหรือโดยการโทรหมายเลขโทรฟรี 1-800-743-5000 คุณยังสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้โดยการมายังสำนักงานของ PG&E ค้นหาสำนักงานของ PG&E ใกล้คุณ


สำหรับข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการใช้พลังงาน โปรดดู ประกาศของ PG&E เกี่ยวกับการเข้าถึง รวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงาน


คำจำกัดความ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ ระบุ มีความสัมพันธ์ อธิบาย มีความเกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผล หรือสามารถเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผล ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย หรือครัวเรือน หรือลูกค้าของ PG&E ได้อย่างเจาะจง ข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรักษาความลับ


“ผู้ให้บริการ” หมายถึงนิติบุคคลใดๆ นอกเหนือจาก PG&E ที่ประมวลผลข้อมูลในนามของ PG&E และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่ PG&E เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจตามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร


“บุคคลที่สาม” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดนอกเหนือจาก PG&E หรือพนักงาน ซึ่งรวบรวบ ใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจาก PG&E เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในนามของ PG&E


“คุณ” หมายถึงผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย ลูกค้าของ PG&E ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ


ข้อมูลที่เรารวบรวมและเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและเปิดเผยเกี่ยวกับลูกค้าของ PG&E และผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย


หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากหลายแหล่ง รวมถึง:

 • จากคุณ: เมื่อคุณติดตั้งบัญชีของคุณหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีของคุณ บริการสาธารณูปโภคของคุณ และการเข้าร่วมโปรแกรมสาธารณูปโภคต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกรวบรวมจากทางการโทรศัพท์กับตัวแทนบริการลูกค้า โดยจดหมาย โดยข้อความ โดยอีเมล ผ่านทางเว็บไซต์ pge.com หรือผ่านผู้ค้าที่ให้บริการหรือมอบบริการต่างๆ ในนามของเรา
 • จากมิเตอร์สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อื่น:: เมื่อคุณใช้ไฟฟ้าและแก๊ส ข้อมูลการใช้พลังงานจะถูกจัดเก็บโดยระบบมิเตอร์ของเรา
 • จากบุคคลที่สาม: เมื่อเราทำงานร่วมกับบุคคลที่สามเช่นผู้ให้บริการ ผู้ค้า ผู้รับเหมา หน่วยงานเครดิต หรือนักวิจัยตลาดที่ให้บริการและผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภคในนามของเรา
 • จากแหล่งอื่นๆ: เราอาจรวมข้อมูลที่เราอธิบายไว้ข้างต้นเข้ากับข้อมูลที่เราได้รับมาจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งรวมถึงจากทั้งผู้ให้บริการข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละหมวด หมวดของแหล่งข้อมูลที่เรารวบรวม หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จะถูกระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้:

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่คุณมอบให้

 • ตัวบ่งชี้ระบุตัวตน
 • หมวดของข้อมูลส่วนบุคคลในรายการระเบียบบันทึกข้อมูลลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย
 • ลักษณะการจำแนกประเภทที่มีการป้องกันภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางหรือกฎหมายแคลิฟอร์เนีย
 • ข้อมูลทางการค้า
 • ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ข้อมูลประสาทสัมผัส
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือข้อมูลการจ้างงาน
 • ข้อมูลการศึกษาที่ไม่เป็นสาธารณะ

ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยวิธีการอัตโนมัติออนไลน์

 • ตัวบ่งชี้ระบุตัวตน
 • อินเตอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายกัน

ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยวิธีการทั้งอัตโนมัติหรือด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์ของ PG&E

 • ข้อมูลทางการค้า
 • ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลประสาทสัมผัส
 • การอ้างอิงที่ดึงมาจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

 • ตัวบ่งชี้ระบุตัวตน
 • หมวดของข้อมูลส่วนบุคคลในรายการระเบียบบันทึกข้อมูลลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย
 • ลักษณะการจำแนกประเภทที่มีการป้องกันภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางหรือกฎหมายแคลิฟอร์เนีย
 • ข้อมูลทางการค้า
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือข้อมูลการจ้างงาน
 • ข้อมูลการศึกษาที่ไม่เป็นสาธารณะ
 • การอ้างอิงที่ดึงมาจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

ตัวอย่างของข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ รวมถึง:

 • ข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราเมื่อคุณเริ่ม รับ หรือยกเลิกบริการหรือผลิตภัณฑ์พลังงาน เช่นชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขประกันสังคม
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่ใช้เพื่อชำระบิลพลังงานของคุณ หรือเพื่อชำระค่าบริการหรือสินค้าของ PG&E รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ประวัติเครดิต และหมายเลขประกันสังคมของคุณ
 • ข้อมูลที่คุณมอบให้เราเพื่อพิจารณาคุณสมบัติหรือการเข้าร่วมโปรแกรมหรือบริการพลังงานบางประเภท เช่นโปรแกรมประสิทธิภาพพลังงาน การตอบสนองด้านโหลด หรือพลังงานสะอาด
 • ข้อมูลที่ใช้เพื่อการเข้าชม การสมัคร การจัดการ หรือการเข้าถึงบัญชีออนไลน์หรอบัญชี PG&E อื่นๆ ของคุณ เช่นหมายเลขบัญชี PG&E ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
 • ข้อมูลที่คุณกรอกในแบบฟอร์มใดๆ ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือของเราหรืออื่นๆ เช่นการสมัครรับการแจ้งเตือนไฟฟ้าดับ การลงชื่อรับการแจ้งเตือนบิล หรือการอนุญาตบุคคลอื่นในบัญชี PG&E ของคุณ
 • ข้อมูลที่คุณให้เราเมื่อคุณติดต่อกับ PG&E และ/หรือตัวแทนของ PG&E ต่างๆ
 • ข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณผ่านข้อมูลที่เกี่ยวกับการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์และสถานที่ที่เราใช้เพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภคแก่คุณ เช่นตำแหน่งของมิเตอร์ไฟฟ้าและแก๊สและสถานที่สำหรับจัดส่ง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราเมื่อคุณกรอกใบสมัครงานหรือติดต่อ PG&E หรือข้อมูลพนักงานเก่าหรือปัจจุบันหรือผู้รับเหมาของ PG&E

สำหรับแอปพลิเคชันบางประเภท เช่นการวิเคราะห์อัตรา เราจะเชื่อมข้อมูลการใช้งานเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


เราอาจรวมข้อมูลที่เราอธิบายไว้ข้างต้นเข้ากับข้อมูลที่เราได้รับมาจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งรวมถึงจากทั้งผู้ให้บริการข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวนั้นอาจรวมถึงข้อมูลผู้ติดต่อ เช่นที่อยู่อีเมล ข้อมูลประชากร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายในสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้านี้ PG&E ได้รวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือวิธีอื่น และเปิดเผยหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ต่อผู้ให้บริการและบุคคลที่สาม เพื่อที่จะให้บริการลูกค้าของเราตามที่กฎหมายกำหนดหรืออย่างอื่น หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุด้านล่างนี้รวมถึงหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ซึ่งรวมถึงทั้งผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียและผู้สมัครงาน พนักงาน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับเหมาของ PG&E นอกเหนือจาก PG&E แล้ว ผู้ให้บริการและบุคคลที่สามที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ PG&E นั้นรวมถึงผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ให้บริการ หน่วยงานควบคุมของรัฐ ศาล และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในข้อมูลดังกล่าว รวมถึงบริษัทการตลาด โฆษณา และการวิเคราะห์ ดู การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการและบุคคลที่สาม ดู ข้อมูลที่เราได้มาจากการใช้เว็บไซต์หรือแอปมือถือของเรา และ เราใช้ข้อมูลอย่างไร ด้านล่าง

หมวดหมู่ตัวอย่างข้อมูลที่รวบรวมและเปิดเผย

A. ตัวบ่งชี้ระบุตัวตน

ชื่อจริง นามแฝง ที่อยู่ส่งจดหมาย สิ่งระบุตัวตนเฉพาะ สิ่งระบุตัวตนออนไลน์ ที่อยู่ IP ที่อยู่อีเมล ชื่อบัญชี หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขพาสปอร์ต หรือสิ่งระบุตัวตนที่คล้ายกันชนิดอื่น

ใช่

B. หมวดของข้อมูลส่วนบุคคลในรายการระเบียบบันทึกข้อมูลลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย

ชื่อ ลายมือชื่อ หมายเลขประกันสังคม ลักษณะหรือคำอธิบายทางกายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขพาสปอร์ต หมายเลขใบขับขี่หรือบัตรระบุตัวตนของรัฐ หมายเลขนโยบายประกันภัย การศึกษา การจ้างงาน ประวัติการจ้างงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลประกันสุขภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลบางชนิดที่รวมอยู่ในหมวดนี้อาจซ้อนทับกับหมวดอื่น

ใช่

C. ลักษณะการจำแนกประเภทที่มีการป้องกันภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางหรือกฎหมายแคลิฟอร์เนีย

อายุ (40 ปีหรือมากกว่า) เชื้อชาติ สีผิว บรรพบุรุษ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนาหรือลัทธิ สถานภาพสมรส โรคประจำตัว ความผิดปกติทางกายหรือทางใจ เพศ (รวมถึงเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ การตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตร และสภาพทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) รสนิยมทางเพศ สถานะทางการทหารหรือทหารผ่านศึก ข้อมูลพันธุกรรม (รวมถึงข้อมูลพันธุกรรมของครอบครัว)

ใช่

D. ข้อมูลทางการค้า

บันทึกทรัพย์สินส่วนบุคคล สินค้าหรือบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือที่พิจารณา หรือการซื้ออื่นๆ หรือประวัติหรือแนวโน้มการบริโภค

ใช่

E. ข้อมูลไบโอเมตริกซ์

ลักษณะทางพันธุกรรม สรีรวิทยา พฤติกรรม และชีวภาพ หรือรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการดึงแม่แบบหรือสิ่งระบุตัวตนอื่นๆ หรือข้อมูลระบุตัวตน เช่น ลายนิ้วมือ พิมพ์ใบหน้า พิมพ์เสียง การสแกนม่านตาหรือเรตินา การพิมพ์ การเดิน หรือรูปแบบทางกายภาพอื่นๆ และข้อมูลการนอนหลับ สุขภาพ หรือการออกกำลังกาย

ใช่

F. อินเตอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายกัน

ประวัติการใช้อินเตอร์เน็ต ประวัติการค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโฆษณา

ใช่

G. ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

ตำแหน่งหรือการเคลื่อนที่ทางกายภาพ

ใช่

H. ข้อมูลประสาทสัมผัส

เสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ อุณหภูมิ กลิ่น หรือข้อมูลที่คล้ายกัน

ใช่

I. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือข้อมูลการจ้างงาน

ประวัติการทำงานปัจจุบันหรือที่ผ่านมา หรือการประเมินประสิทธิภาพ

ใช่

J. ข้อมูลการศึกษาที่ไม่เป็นสาธารณะ

บันทึกการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียนซึ่งดูแลโดยสถาบันการศึกษาหรือบุคคลที่กระทำการในนามสถาบันดังกล่าว เช่นเกรด ใบรับรองผลการเรียน รายวิชา ตารางเรียน รหัสระบุตัวตนนักเรียน ข้อมูลทางการเงินของนักเรียน หรือบันทึกความประพฤติของนักเรียน

ใช่

K. การอ้างอิงที่ดึงมาจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

โปรไฟล์สะท้อนความชอบ ลักษณะเฉพาะ แนวโน้มทางจิตวิทยา แรงจูงใจ พฤติกรรม ทัศนคติ สติปัญญา ความสามารถ และความถนัดของบุคคล

ใช่

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึง:

 • ข้อมูลสาธารณะที่เข้าถึงได้จากบันทึกของรัฐ
 • ข้อมูลผู้บริโภคที่ไม่ระบุตัวตนหรือข้อมูลสรุป
 • ข้อมูลที่ไม่รวมอยู่ในกฎหมายว่าด้วยคำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
  • ข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลทางการแพทย์ที่ครอบคลุมโดยกฎบัญญัติความสามารถในการถ่ายโอนและความรับผิดชอบของการประกันสุขภาพ ปี 1996 (HIPAA) และกฎบัญญัติการรักษาความลับของข้อมูลทางการแพทย์ของแคลิฟอร์เนีย (CMIA) หรือข้อมูลการทดลองทางคลินิก และ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบางภาคส่วน รวมถึงกฎบัญญัติการรายงานเครดิตที่เป็นธรรม (FRCA) กฎบัญญัติ Gramm-Leach-Billy (GLBA) หรือกฎบัญญัติความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทางการเงินของแคลิฟอร์เนีย (FIPA) และกฎบัญญัติการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ขับขี่ ปี 1994

ข้อมูลที่เราได้มาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปมือถือของคุณ

 • การเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปมือถือของ PG&E: เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา เช่นจำนวนผู้เข้าชมและจำนวนผู้ใช้ที่คลิกลิงก์เฉพาะบางลิงก์ หรือใช้บริการเฉพาะบางชนิด สำหรับแอปพลิเคชันบางประเภท เช่นการวิเคราะห์อัตรา เราจะเชื่อมข้อมูลการใช้งานเข้ากับลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ เราใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสรุปสถิติจากข้อมูลที่เรารวบรวมได้ ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อตรวจสอบว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้เข้าชมมีความสนใจ เพื่อปรับปรุงการออกแบบและการใช้งานของเว็บไซต์ เพื่อระบุปัญหาประสิทธิภาพของระบบ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ภายในอื่นๆ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณเมื่อคุณใช้คุณสมบัติบางประการในเว็บไซต์ของเรา เช่นแผนที่กระแสไฟฟ้าดับ
 • ข้อมูลล็อก: เรารับข้อมูลที่บันทึกแบบอัตโนมัติโดยเซิฟเวอร์ของเราเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ IP ด้วย ที่อยู่ IP คือหมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกที่อยู่ IP ปัจจุบันของคุณ เราอาจใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ของเราและเพื่อดูแลเว็บไซต์ เรายังใช้ที่อยู่ IP เพื่อให้บริการเนื้อหาที่เป็นท้องถิ่นเฉพาะสำหรับคุณในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับเขตทางภูมิศาสตร์ของคุณ ที่อยู่ IP ของคุณจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราไม่ได้ใช้เพื่อการระบุตัวตนของคุณเมื่อเราเก็บข้อมูลที่อยู่ IP
 • คุกกี้: เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของเรา เซิฟเวอร์ของเราอาจสร้างคุกกี้ขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่จะเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณที่จะช่วยให้คุณได้ประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกสบายขึ้น PG&E ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันในเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของเรา เราอาจอนุญาตให้หุ้นส่วนทางธุรกิจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันในเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการขายหรือแจกจ่ายคุกกี้นี้เพื่อทำการโฆษณาแบบเจาะกลุ่มหรือใช้งานทางการค้าอื่นๆ เกี่ยวกับโปรแกรมหรือบริการที่พวกเขามีให้ ส่งผลให้เมื่อคุณใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์นั้นๆ คุณจะมอบหรือเปิดเผยข้อมูลบางชนิดให้กับเราและกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกไม่เข้าร่วมหรือปิดการอนุญาตให้หุ้นส่วนทางธุรกิจนั้นใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โดยการใช้คุกกี้นั้น จะไม่ผูกกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะใช้ในรูปแบบการรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนลูกค้าของเรา เพื่อวิเคราะห์ วิจัย และปรับปรุงเว็บไซต์ของเราเท่านั้น เมื่อคุณใช้คุณสมบัติเช่น “จดจำชื่อผู้ใช้ของฉัน” คุกกี้จะเชื่อมกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกสบายกว่าให้กับคุณ เราจะไม่ขายหรือโอนย้ายข้อมูลที่เราได้จากคุกกี้เพื่อมูลค่าทางการเงิน เราใช้คุกกี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์หรือเพื่อมอบการบริการด้านพลังงานให้กับคุณ หรือเพื่อเสนอโปรแกรมและ/หรือบริการที่คุณอาจสนใจ


คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ผ่านทางการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าหากคุณปิดความสามารถในการรับคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะยังสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ PG&E ได้อยู่ แต่คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางอย่างได้ เช่น “จดจำชื่อผู้ใช้ของฉัน” และจะไม่สามารถรับโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรือบริการของเราได้ นอกจากนั้น คุณต้องติดต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราโดยตรงเพื่อปิดการใช้งานคุกกี้เกี่ยวกับคุณซึ่งคุณอนุญาตให้พวกเขาใช้โดยขึ้นอยู่กับการที่คุณใช้งานบริการออนไลน์ของพวกเขา


คุณสามารถคลิกที่ปุ่มห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน หรือโทรหาเราที่ 1-800-743-5000 เพื่อระบุให้ PG&E ห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ


การสื่อสารแบบเจาะจงในไซต์โซเชียลมีเดีย

เราใช้ไซต์โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ Twitter เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับโปรแกรมและบริการของเรา คุณสามารถติดตามเราได้ในไซต์โซเชียลมีเดียเหล่านี้เพื่อรับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ ไซต์โซเชียลมีเดียเหล่านี้ยังอนุญาตให้เราทำการโฆษณาแบบเจาะจงไปที่คุณ โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่พวกเขาดูแลอยู่ด้วยความยินยอมของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจติดตามเราจากในไซต์ของพวกเขาก็ตาม เราอาจทำการโฆษณาแบบเจาะจงไปที่คุณโดยใช้ข้อมูลเช่น คุกกี้ พิกเซล รหัสไปรษณีย์ และความสนใจ


คุณจะเห็นโฆษณาแบบเจาะจงของเราก็ต่อเมื่อคุณยินยอมรับการสื่อสารชนิดนี้ผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียของคุณ คุณสามารถปิดการใช้งานการโฆษณาในไซต์โซเชียลมีเดียแบบเจาะจงไปที่คุณบางชนิดหรือทั้งหมดได้ โดยการปรับแต่งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในไซต์เหล่านั้น โปรดดู แนวทางโซเชียลมีเดียของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


การให้สัญญาณเว็บเบราว์เซอร์ว่า “ห้ามติดตาม” และกลไกที่คล้ายกันอื่นๆ

เว็บไซต์ของเราจะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ “ห้ามติดตาม” สัญญาณ “ห้ามติดตาม” ใช้โดยเว็บเบราว์เซอร์บางชนิดเพื่อมุ่งจำกัดการติดตามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของเราจะให้ทางเลือกสำหรับผู้ชมในการเลือกไม่เข้าร่วมการส่งและรับ “คุกกี้” เกี่ยวกับการดูข้อมูลของพวกเขาให้กับบุคคลที่สามลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

ขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของ PG&E หรือบริการออนไลน์ที่ PG&E ไม่ได้เป็นผู้อุปถัมภ์ คุณอาจพบและเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่ดำเนินการโดยหุ้นส่วนทางธุรกิจของ PG&E บริษัทหรือหน่วยงานที่อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับ PG&E โดยการคลิกที่ไฮเปอร์เท็กซ์ลิงก์หรือไอคอน เว็บไซต์เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ให้คุณ บันทึกที่อยู่ IP ของคุณ และ/หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมออนไลน์ของคุณ PG&E ไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบต่อสิ่งที่นิติบุคคลภายนอกเหล่านี้ทำผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของพวกเขาหรือวิธีการจัดการของพวกเขาต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โปรดใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งประกาศไว้ในเว็บไซต์ภายนอกแต่ละแห่งที่คุณเข้าชมเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม


เราใช้และแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการและบุคคลที่สามอย่างไร

PG&E รวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและตามกฎหมายที่กำหนดดังต่อไปนี้           

 • มอบสินค้าหรือบริการด้านพลังงานให้กับคุณ
 • ดำเนินการและบำรุงรักษาอุปกรณ์และบริการสาธารณูปโภคที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมายของ PG&E เพื่อให้บริการคุณในฐานะสาธารณูปโภคที่ได้รับการควบคุมในแคลิฟอร์เนีย
 • ปฏิบัติตามหมายจับ หมายศาล หรือคำสั่งศาลที่ถูกต้อง หรือใช้สิทธิหรือปกป้องข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
 • ปฏิบัติตามคำขอหรือคำสั่งของกรรมาธิการสาธารณูปโภคของแคลิฟอร์เนีย (CPUC) หรือปฏิบัติตามคำขอหรือคำสั่งจากหน่วยงานท้องถิ่น ของรัฐ หรือของรัฐบาลกลางอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลจาก PG&E
 • พัฒนาและปรับใช้แผนการตลาด การศึกษา และแผนการเข้าถึงเพื่อปรับปรุงการบริการและผลิตภัณฑ์ที่เรามอบให้กับคุณและผู้บริโภคอื่นๆ
 • ปกป้องและรักษาความปลอดภัยของลูกค้า ผู้เข้าชม พนักงาน และผู้รับเหมาของ PG&E โดยรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรมอื่นๆ และภัยคุกคามต่อความปลอดภัย
 • อนุญาตให้บุคคลที่สาม ผู้ให้บริการ ผู้ขาย และผู้รับเหมาจัดหาบริการ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในนามของ PG&E ตามที่กำหนดเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ทางการค้าของ PG&E กับคุณ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของ PG&E ในฐานะผู้ให้บริการสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีการควบคุม ภายใต้ข้อกำหนดการรักษาความลับและความปลอดภัยตามความเหมาะสม
 • แจ้งหน่วยงานการรายงานเครดิตและหน่วยงานเรียกเก็บเงินเพื่อประเมินเครดิตของคุณ หรือหากบัญชีของคุณได้รับมอบหมายให้เรียกเก็บเงิน
 • ให้ความช่วยเหลือผู้ตอบสนองฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยคุกคามที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 • สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายอื่นๆ ที่ได้คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลภายใต้บริบทของความสัมพันธ์ระหว่าง PG&E กับคุณ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการและบุคคลที่สาม

เพื่อให้บริการแก่คุณหรือทำธุรกรรมที่คุณร้องขอ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ดำเนินการในนามของเรา ผู้ให้บริการในนามของ PG&E จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกับ PG&E และต้องได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการข้อมูลของตนก่อนที่ PG&E จะอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ได้ ยกเว้นว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่แตกต่างกันภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้


PG&E ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า ยกเว้นว่ามีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้น


PG&E อาจแบ่งปันข้อมูลรวมที่ไม่ใช่ข้อมูลเจาะจงลูกค้าและข้อมูลที่ได้รับมาจากข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับนิติบุคคลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่อาจช่วยให้ PG&E จัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณูปโภค รวมถึงโปรแกรมเช่น ประสิทธิภาพพลังงานและการตอบสนองด้านโหลด หรือเพื่อแจ้งนโยบายพลังงานของแคลิฟอร์เนียตามคำสั่งของกรรมาธิการสาธารณูปโภคของแคลิฟอร์เนียและหน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียอื่นๆ ที่กำกับดูแล PG&E


หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยทั่วไปเราจะเปิดเผย และเปิดเผยไปแล้วภายใน 12 เดือนก่อนหน้านี้ หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ต่อหมวดหมู่ของนิติบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย:

หมวดหมู่ของนิติบุคคลหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผย

ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ผู้ขาย ผู้รับเหมาที่จัดหาอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ บริการและแผนเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณูปโภคที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมั่นคงของ PG&E ผลิตภัณฑ์และโปรแกรมที่จัดหาให้ลูกค้าและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่จำเป็นอื่นๆ

 • ตัวบ่งชี้ระบุตัวตน
 • ลักษณะการจำแนกประเภทที่มีการป้องกันภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางหรือกฎหมายแคลิฟอร์เนีย
 • ข้อมูลทางการค้า
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลประสาทสัมผัส
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือข้อมูลการจ้างงาน

บุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามหมายจับ หมายศาล คำสั่งศาล หรืออำนาจกำกับดูแลหรือตามกฎหมาย หรือตามความจำเป็นสำหรับ PG&E ในการปกป้องหรือยืนยันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

 • ตัวบ่งชี้ระบุตัวตน
 • หมวดของข้อมูลส่วนบุคคลในรายการระเบียบบันทึกข้อมูลลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย
 • ลักษณะการจำแนกประเภทที่มีการป้องกันภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางหรือกฎหมายแคลิฟอร์เนีย
 • ข้อมูลทางการค้า
 • ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • อินเตอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายกัน
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลประสาทสัมผัส
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือข้อมูลการจ้างงาน
 • ข้อมูลการศึกษาที่ไม่เป็นสาธารณะ
 • การอ้างอิงที่ดึงมาจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

หน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งรวมถึงกรรมาธิการสาธารณูปโภคของแคลิฟอร์เนีย กรรมาธิการพลังงานของแคลิฟอร์เนีย และหน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐ รัฐบาลกลางที่มีอำนาจในการขอรับข้อมูล

 • ตัวบ่งชี้ระบุตัวตน
 • หมวดของข้อมูลส่วนบุคคลในรายการระเบียบบันทึกข้อมูลลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย
 • ลักษณะการจำแนกประเภทที่มีการป้องกันภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางหรือกฎหมายแคลิฟอร์เนีย
 • ข้อมูลทางการค้า
 • ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • อินเตอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายกัน
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลประสาทสัมผัส
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือข้อมูลการจ้างงาน
 • ข้อมูลการศึกษาที่ไม่เป็นสาธารณะ
 • การอ้างอิงที่ดึงมาจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

ผู้ตอบสนองกลุ่มแรกและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ระหว่างการเกิดเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยสาธารณะ

 • ตัวบ่งชี้ระบุตัวตน
 • ลักษณะการจำแนกประเภทที่มีการป้องกันภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางหรือกฎหมายแคลิฟอร์เนีย
 • ข้อมูลทางการค้า
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลประสาทสัมผัส

สถาบันการเงิน หน่วยงานเครดิต และนิติบุคคลการบริการด้านการเงินอื่นๆ ที่ให้บริการด้านการเงินและการตรวจสอบสำหรับโปรแกรมและบริการสาธารณูปโภคของ PG&E

 • ตัวบ่งชี้ระบุตัวตน
 • ลักษณะการจำแนกประเภทที่มีการป้องกันภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางหรือกฎหมายแคลิฟอร์เนีย
 • ข้อมูลทางการค้า
 • การอ้างอิงที่ดึงมาจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา ผู้ขาย และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ให้บริการสนับสนุนกระบวนการและวัตถุประสงค์ทั่วไปทางธุรกิจของ PG&E

 • ตัวบ่งชี้ระบุตัวตน
 • หมวดของข้อมูลส่วนบุคคลในรายการระเบียบบันทึกข้อมูลลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย
 • ลักษณะการจำแนกประเภทที่มีการป้องกันภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางหรือกฎหมายแคลิฟอร์เนีย
 • ข้อมูลทางการค้า
 • ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
 • อินเตอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายกัน
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลประสาทสัมผัส
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือข้อมูลการจ้างงาน
 • ข้อมูลการศึกษาที่ไม่เป็นสาธารณะ
 • การอ้างอิงที่ดึงมาจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามความสมัครใจของคุณ

คุณอาจอนุญาตให้บริษัทหรือบุคคลอื่นได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก PG&E ได้ รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงานของคุณด้วย ก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องเข้าใจว่าบุคคลอื่นมีวิธีการใช้งานข้อมูลของคุณอย่างไร ตลอดจนพวกเขาจะแบ่งปันต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ รวมถึงสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภค เราสนับสนุนให้คุณปกป้องความลับสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ตลอดจนข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PG&E ของคุณ


การขายข้อมูลส่วนบุคคล

ยกเว้นสำหรับ “คุกกี้” ที่ได้รับจากบุคคลที่สามเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของ PG&E แล้วนั้น PG&E ไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านี้เพื่อมูลค่าทางการเงินใดๆ และไม่มีความตั้งใจที่จะขายเพื่อมูลค่าทางการเงินใดๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม เราอาจมีส่วนร่วมในโปรแกรมที่อาจถือได้ว่าเป็นการ “ขาย” ภายใต้กฎบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย เช่นที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ซึ่งหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอาจรวบรวมไว้ผ่านเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของเราในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หากคุณได้เข้าชมเว็บไซต์ของ PG&E หรือเว็บไซต์ที่ดำเนินการในนามของ PG&E ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา “คุกกี้” อิเล็กทรอนิกส์และเมตาดาต้าอื่นๆ เกี่ยวกับคุณอาจถูกจัดเก็บโดยหุ้นส่วนธุรกิจของ PG&E เพื่อการใช้งานทางธุรกิจ เว้นแต่ว่าคุณจะปิดการใช้งานหรือเลือกไม่ให้ใช้งาน “คุกกี้” ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์


PG&E ไม่และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี โดยไม่ได้รับการอนุญาตยืนยัน


คลิกที่ปุ่มห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉันในเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม หรือโทรหาเราที่ 1-800-743-5000 เพื่อสั่งให้ PG&E ดำเนินการต่อเพื่อไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ


การเก็บรักษา

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือตามความต้องการทางธุรกิจ โดยทั่วไป เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนานเท่าที่จำเป็นตามเหตุผลอันสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามข้อกำหนดทางกฎหมาย มีการใช้วิธีการทำลายอย่างปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป


การเข้าถึงและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ลูกค้าส่วนใหญ่มีการเข้าถึงข้อมูลของเขาอย่างปลอดภัยผ่านทางใบเรียกเก็บเงินรายเดือนหรือทางบัญชีออนไลน์ของเขาในเว็บไซต์ของเรา เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและเพื่อมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับคุณ เราต้องพึ่งการให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและครบถ้วนจากคุณ หากคุณคิดว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณนั้นไม่เที่ยงตรงหรือล้าสมัย เราสนับสนุนให้คุณติดต่อเราเมื่อคุณสะดวกโดยเร็วที่สุด เพื่ออัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลนั้นให้ถูกต้อง คุณสามารถอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้องโดยการโทรหมายเลขในรายการ “ติดต่อเรา” ด้านล่างนี้ หรือโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีออนไลน์ของคุณผ่านพอร์ทัลบัญชีของคุณใน pge.com เพื่อแก้ไขโปรไฟล์ของคุณ


เราเสนอทางเลือกบางประการเกี่ยวกับวิธีที่เราติดต่อสื่อสารกับคุณ และข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่คุณให้กับเรา ในบางกรณี คุณมีสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือเลือกไม่ให้ข้อมูลกับเราได้

 • หมายเลขประกันสังคม: เพื่อเริ่มต้นใช้บริการหรือเปิดใช้บริการอีกครั้ง เราอาจต้องการหมายเลขประกันสังคมเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบตัวตนของคุณ คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้หมายเลขประกันสังคมได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการวางเงินมัดจำและเราจะขอการระบุตัวตนในรูปแบบอื่น (เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต บัตรประจำตัวของรัฐ เป็นต้น) สามารถยกเว้นการวางมัดจำเพื่อเปิดบริการได้หากบัญชีนั้นเข้าร่วมการเรียกเก็บเงินแบบไร้กระดาษและใช้การชำระเงินเป็นประจำผ่าน pge.com หรือได้รับการรับรองจากผู้ค้ำประกันการเรียกเก็บเงิน สามารถยกเว้นการวางมัดจำสำหรับการเปิดใช้บริการอีกครั้งหากได้รับการรับรองจากผู้ค้ำประกันการเรียกเก็บเงิน
 • บัญชีของคุณ: ในฐานะลูกค้า คุณอาจลงทะเบียนสำหรับบัญชีออนไลน์ของคุณที่ pge.com ได้ เพื่อการเข้าถึงใบเรียกเก็บเงินของคุณได้ทันที เพื่อชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อรับการแจ้งเตือนที่สำคัญ หากคุณเลือกลงทะเบียนสำหรับบัญชีของคุณ คุณจะต้องกรอกที่อยู่อีเมลของคุณด้วย คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้ที่อยู่อีเมลของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้บริการออนไลน์ของเราบางอย่างได้ เช่นใบเรียกเก็บเงินและการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • การสื่อสารทางอีเมล: หากคุณเลือกรับการสื่อสารทางอีเมลจากเรา คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลเหล่านี้ได้ทุกเวลาโดยการปฏิบัติตามกระบวนการยกเลิกการสมัครที่ส่วนท้ายของอีเมลนั้น หรือโดยการติดต่อเราตามที่ได้อธิบายไปแล้วในส่วน “ติดต่อเรา” ของนโยบายนี้ หากคุณเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้งานบัญชีของคุณเพื่อเข้าถึงบัญชีออนไลน์ของคุณในเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเลือกไม่รับอีเมลที่จะส่งมาในอนาคตได้โดยการอัปเดตในส่วนการตั้งค่าของหน้าโปรไฟล์ & การแจ้งเตือน ซึ่งอยู่ภายในพอร์ทัลบัญชีของคุณใน pge.com

สิทธิ์และทางเลือกของคุณภายใต้กฎบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย

ตามที่ได้ระบุไปข้างต้น กฎบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียได้มอบสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลบางประการให้กับผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย (ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย) ส่วนนี้อธิบายสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย และอธิบายวิธีใช้สิทธิ์เหล่านั้น


การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยการร้องขอที่ได้รับการยืนยันแล้ว

คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้ PG&E เปิดเผยข้อมูลบางประการให้กับคุณเกี่ยวกับการจัดเก็บและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา


คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์เหล่านี้ รวมถึงการส่งคำร้องขอที่ได้รับการยืนยันแล้วเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ โดยใช้ลิงก์ต่อไปนี้: https://pgeipaprod.service-now.com/privacy_consumer.


เมื่อเราได้รับและยืนยันคำร้องจากลูกค้าที่สามารถตรวจสอบได้แล้ว (ดู การใช้สิทธิ์การเข้าถึง การโอนย้ายข้อมูล และการลบ), เราจะเปิดเผยให้กับคุณ:

 • หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
 • หมวดหมู่ของแหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
 • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและทางการค้าของเราในการรวบรวมหรือขายข้อมูลส่วนบุคคล
 • หมวดหมู่ของบุคคลที่สามซึ่งเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะรายการที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ (หรือเรียกอีกอย่างว่าการร้องขอการโอนย้ายข้อมูล)

สิทธิ์การร้องขอการลบ

นอกเหนือจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการร้องขอให้ PG&E ลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณที่เรารวบรวมไว้ได้ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ รวมถึงเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บตามกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางสาธารณูปโภคที่จำเป็น เช่นสำหรับการมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ ข้อยกเว้นเหล่านี้รวมถึงกำหนดการเก็บรักษาบันทึกและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เป็นคำสั่งจากกรรมาธิการสาธารณูปโภคของแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีผลห้ามการลบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง


เมื่อเราได้รับและตรวจสอบคำร้องผู้บริโภคของคุณแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบันทึกของเรา เว้นแต่จะมีข้อยกเว้น


การใช้สิทธิ์การเข้าถึง การโอนย้ายข้อมูล และการลบ

เพื่อใช้สิทธิ์การเข้าถึง การโอนย้ายข้อมูล และการลบดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น โปรดยื่นคำร้องโดยใช้หนึ่งในวิธีการดังต่อไปนี้:


PG&E ไม่สามารถตอบสนองคำร้องหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับคุณได้หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือสิทธิ์ของคุณในการยื่นคำร้องหรือยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ เมื่อคุณยื่นคำร้อง เราจะตรวจสอบตัวตนของคุณโดยใช้บริการการยืนยันตัวตนของบุคคลที่สามหรือโดยการตรวจสอบ ID ของคุณที่ออกให้โดยรัฐบาล


ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องสร้างบัญชีกับเราหากคุณต้องการยื่นคำร้องผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้


เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ในคำร้องของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของผู้ร้องหรืออำนาจในการร้องเท่านั้น และเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ เราจะจับคู่ข้อมูลระบุตัวตนที่ให้ไว้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เมื่อคุณเริ่มใช้บริการสาธารณูปโภคของ PG&E หากคุณต้องการที่จะอนุญาตให้บุคคลที่สามเป็นผู้ร้องขอในนามของคุณผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาต คุณต้องติดต่อทีมความเป็นส่วนตัวของ PG&E และต้องมอบหนังสือมอบอำนาจของแคลิฟอร์เนียที่ถูกต้องหรือเอกสารเทียบเท่าที่ให้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณพร้อมกับการยืนยันตัวตนของคุณกับ PG&E หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประมวลกฎหมายภาคทัณฑ์มาตรา 4000 ถึง 4465


คุณสามารถยื่นคำร้องของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้เพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือเพื่อโอนย้ายข้อมูลได้เพียงสองครั้งในรอบ 12 เดือน


คุณสามารถยื่นคำร้องของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้ในนามของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้


ระยะเวลาและรูปแบบของการตอบสนอง

เราจะตอบสนองต่อคำร้องของผู้บริโภคที่ตรวจสอบแล้วสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 45 วันหลังจากได้รับคำร้อง หากเราต้องใช้เวลามากกว่านั้น (สูงสุดคือเพิ่มอีก 45 วัน) เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลและระยะเวลาที่ใช้เพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะส่งการตอบสนองเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณทางจดหมายหรือทางอีเมลที่คุณเลือก โดยผ่านทางลิงก์ที่ปลอดภัย ตามความต้องการของคุณ การเปิดเผยใดๆ ที่เรามอบให้นั้น จะครอบคลุมถึงเพียง 12 เดือนก่อนหน้าการได้รับคำร้องของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้เท่านั้น การตอบสนองจะอธิบายถึงเหตุผลที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องได้ หากมีกรณีนั้น


สำหรับคำร้องการโอนย้ายข้อมูล เราจะเลือกรูปแบบในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่สามารถใช้งานได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อการส่งข้อมูลต่อจากนิติบุคคลหนึ่งไปยังนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่ง


เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการประมวลผลหรือการตอบสนองคำร้องของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้ของคุณ ยกเว้นแต่จะมากเกินไป ซ้ำซาก หรือไม่มีมูลความจริง หากเราตัดสินใจว่าจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากคำร้องนั้น เราจะบอกคุณถึงสาเหตุของการตัดสินใจนั้นและจะแจ้งราคาประเมินให้คุณทราบก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องของคุณ


สิทธิ์การเลือกไม่เข้าร่วมและเลือกเข้าร่วมการขายข้อมูลส่วนบุคคล("ห้ามขาย")

หากคุณมีอายุ 16 ปีขึ้นไป คุณมีสิทธิ์สั่งให้เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา (‘สิทธิ์ในการไม่เข้าร่วม’) เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่เรารู้ว่ามีอายุน้อยกว่า 16 ปี ยกเว้นเราจะได้รับการอนุญาตยืนยัน (‘สิทธิ์ในการเข้าร่วม’) จากผู้บริโภคเองที่มีอายุอย่างน้อย 13 ปี แต่ไม่ถึง 16 ปี หรือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้บริโภคที่อายุน้อยกว่า 13 ปี ผู้บริโภคที่เข้าร่วมการขายข้อมูลส่วนบุคคลอาจเลือกไม่เข้าร่วมในอนาคตได้ตลอดเวลา ยกเว้นสำหรับ “คุกกี้” ที่ได้รับจากบุคคลที่สามเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของ PG&E แล้วนั้น PG&E ไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านี้เพื่อมูลค่าทางการเงินใดๆ และไม่มีความตั้งใจที่จะขายเพื่อมูลค่าทางการเงินใดๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม เราอาจมีส่วนร่วมในโปรแกรมที่อาจถือได้ว่าเป็นการ “ขาย” ภายใต้กฎบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย เช่นที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ซึ่งหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอาจรวบรวมไว้ผ่านเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของเราในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หากคุณได้เข้าชมเว็บไซต์ของ PG&E หรือเว็บไซต์ที่ดำเนินการในนามของ PG&E ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา “คุกกี้” อิเล็กทรอนิกส์และเมตาดาต้าอื่นๆ เกี่ยวกับคุณอาจถูกจัดเก็บโดยหุ้นส่วนธุรกิจของ PG&E เพื่อการใช้งานทางธุรกิจ เว้นแต่ว่าคุณจะปิดการใช้งานหรือเลือกไม่ให้ใช้งาน “คุกกี้” ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์


เพื่อใช้สิทธิ์ในการไม่เข้าร่วมการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณ (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากคุณ) อาจส่งคำร้องถึงเราได้โดยคลิกที่ปุ่ม “ห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน” หรือโทรหาเราที่ 1-800-743-5000.

ตัวชี้วัดคำขอของผู้บริโภคสำหรับปีปฏิทิน 2020

สิทธิของผู้บริโภคได้รับปฏิบัติตามถูกปฏิเสธทั้งหมดหรือบางส่วนจำนวนวันในการดำเนินการโดยเฉลี่ย

สิทธิ์ที่จะรู้

1,211

869

342

36

สิทธิ์ในการลบ

1,376

1,033

343

38

สิทธิ์ในการไม่เข้าร่วม*

3,590,667

3,590,667

0

1

* PG&E ติดตามคำขอไม่เข้าร่วมผ่านทางคำขอเลือกที่จะไม่รับคุกกี้การตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละบุคคล ข้อมูลเหล่านี้แสดงถึงจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่ส่งคำขอไม่เข้าร่วม แม้ว่าลูกค้าแต่ละรายอาจส่งคำขอหลายรายการในระหว่างปี 2020

การไม่เลือกปฏิบัติ

เราจะไม่เลือกปฏิบัติกับคุณหากคุณใช้สิทธิ์ใดๆ ในกฎบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย ยกเว้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย PG&E จะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้หลังจากที่คุณใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณภายใต้กฎบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย:

 • ปฏิเสธสินค้าหรือบริการแก่คุณ
 • เรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการในราคาหรืออัตราที่แตกต่างไปกับคุณ รวมถึงการใช้ส่วนลดหรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือกำหนดบทลงโทษ
 • จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีระดับหรือคุณภาพต่างออกไปให้กับคุณ หากคุณใช้สิทธิ์
 • แนะนำว่าคุณจะได้รับราคาหรืออัตราที่แตกต่างออกไปสำหรับสินค้าหรือบริการ หรือจะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีระดับหรือคุณภาพที่แตกต่างออกไป

ความปลอดภัย

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความสำคัญที่สุดสำหรับ PG&E เราใช้มาตรการที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจในความแข็งแรงของระบบของเราและเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราปรับใช้และอัปเดตมาตรการรักษาความปลอดภัยในการดูแลระบบ เชิงเทคนิค และเชิงกายภาพอยู่เสมอเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากการเข้าถึง การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนั้น ข้อมูลบัญชีใดๆ ที่คุณกรอกในขณะที่กำลังเข้าสู่บัญชีออนไลน์ของคุณ หรือที่กำลังแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเราผ่านทางหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ จะถูกปกป้องด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เรียกว่า Secure Sockets Layer (“SSL”) โดยการใช้ SSL เราตั้งใจที่จะปกป้องความลับในข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของคุณ เบราว์เซอร์ของคุณต้องสามารถรองรับ SSL ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับรายละเอียด


ความเป็นส่วนตัวของเด็กในออนไลน์

PG&E มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กในโลกออนไลน์ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์จากหรือเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลกลางและรัฐแคลิฟอร์เนีย การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กคนนั้นเป็นอันดับแรก หากเว็บไซต์ของ PG&E ตั้งใจที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หน้าเว็บเฉพาะที่รวบรวมข้อมูลจากเด็กดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบโดยตรงพร้อมกับคำแนะนำสำหรับการขอความยินยอมจากผู้ปกครอง หน้าเว็บนั้นจะระบุว่าจะใช้ข้อมูลอะไร ใครบ้างที่จะเห็นข้อมูล และจะเก็บไว้นานแค่ไหน


เว็บไซต์ของเรามีส่วนต่าง ๆ ที่มีจุดประสงค์สำหรับการใช้งานของเด็กซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานและความปลอดภัย นอกจากนี้เรายังจัดทำสื่อการเรียนการสอนฟรีสำหรับทั้งนักเรียนและครูเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องพลังงานและความปลอดภัย เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่พบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ pgeprivacy@pge.com พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับข้อกังวลของคุณ โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนในการส่งอีเมลถึงเรา เราจะติดต่อคุณแยกต่างหากและรับข้อมูลที่จำเป็นอย่างปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบันทึกของเรา เราจะตรวจสอบเรื่องนี้ทันทีพร้อมกับลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีทันทีที่ตรวจพบ


ความเปลี่ยนแปลงสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะและอย่างน้อยทุกๆ 12 เดือน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาผ่านการอัปเดตในเว็บไซต์ของ PG&E pge.comรวมถึงวิธีการขอนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันก่อนหน้าหากต้องการ เรายังจะแจ้งให้คุณทราบเป็นรายปีในใบแนบของใบเรียกเก็บเงิน เพื่อให้คุณกลับเข้าชมนโยบายความเป็นส่วนตัวในเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดในเว็บไซต์ของเรา


ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ต้องการที่จะขอเวอร์ชันปัจจุบันหรือก่อนหน้า หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการของเราในการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้ช่องทางต่อไปนี้


PG&E Residential and Business Customer Service
Correspondence Management Center
Attention: Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310


PG&E Residential Customers: โทร 1-800-743-5000
ลูกค้าธุรกิจของ PG&E: เข้าชม ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ


Email: pgeprivacy@pge.com