ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ


ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।