English     español     中文      tiếng việt     Tagalog      한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟਆਫ਼ (PSPS) ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ


211 ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ


ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ, ਪਨਾਹ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ (PSPS) ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


211 211 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 211211 ਤੇ “PSPS” ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ, PG&E ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਕੈਂਟੋਨੀਜ, ਮੈਂਡਰਿਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।


ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PSPS ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ


ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਮੇਲ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਇਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ


ਗੈਰ-PG&E ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ PSPS ਪਤਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ


ਜੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PG&E ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ


ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ


PG&E ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ADA-ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਡੋਰ ਸੈਂਟਰ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੀਟਿੰਗ, ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਬਰਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ|

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ


ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ


ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:


  • ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਿਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ (ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਬਿਜਲੀ)।
  • PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਸਮੇਤ।

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ

ਅੱਜ ਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੋ

Portable Battery Program


PG&E ਦਾ Portable Battery Program (PBP) ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬੈਕਅੱਪ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ:

  • Medical Baseline ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ
  • California Alternate Rates for Energy (CARE) ਜਾਂ Family Electric Rate Assistance (FERA) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ
  • ਇਸ CPUC Fire Mapਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (HFTD) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (CBOs) ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, PG&E ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ PG&E ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਅਤੇ CBOs ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।


ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ CBOs ਮੁੱਢਲੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, CBOs ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। CBOs ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਡਿਲਿਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ CBO ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫੌਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (California Foundation for Independent Living Centers) ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ।

California Foundation for Independent Living Centers


PG&E ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, California Foundation for Independent Living Centers, Disability Disaster Access & Resources (DDAR) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ PSPS ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।


DDAR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਨਟੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਕਅੱਪ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਵਾਊਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਗਾਹਕ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ disabilitydisasteraccess.org‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ Disability Disaster Access & Resources Center ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ Disability Disaster Access & Resources Center ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ PSPS ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਘੰਟੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ – ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 9-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।


ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ Medical Baseline Program ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ PSPS ਇਵੈਂਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਪਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ California Foundation for Independent Living Centers Disability Disaster Access & Resources ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ


California Alternative Rates for Energy (CARE) ਅਤੇ Family Electric Rate Assistance (FERA)


ਆਮਦਨੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਿਵਾਰ CARE ਅਤੇ FERA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ


ਭੋਜਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਰੋਤ


ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ PSPS ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ PSPS ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਂ


Meals on Wheels


Meals on Wheels ਘਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ PSPS ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Meals on Wheels ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PSPS ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ (ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ Meals on Wheels ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Meals on Wheels ਤਕ ਪਹੁੰਚੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈੈ


ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ PSPS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-866-743-6589 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬ੍ਰੇਲ, ਜਾਂ ਆਡੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ PG&E ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲਬਾਕਸ CIACMC@pge.com ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤ


ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ| ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਯੋਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ|