ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ


ਮੈਡੀਕਲ ਸਰੋਤ ਆਈਕਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗ (ਅਪਾਹਜ )ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।


ਕਾਉਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤ: ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਪਲਬਧ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇਹ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ ਦੀ PSPS ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ PSPS ਸਰੋਤ, ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Medical Baseline Program) ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਊਟੇਜ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ (ਚਾਲੂ) ਹੋਣ।


PSPS ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ (PDF, 303 KB) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ


ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗੈਰ-PG&E ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ PSPS ਪਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਤੇ ਲਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ PSPS ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ PG&E ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨੋਟ: ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੇ (ਪਤਿਆਂ) 'ਤੇ PSPS ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਪਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
‘ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ’ ਆਈਕਨ

ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ PSPS ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ 1-866-743-6589 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬ੍ਰੇਲ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ PG&E ਨੂੰ CIACMC@pge.com 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਡਾਕ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

CA Foundation for Independent Living Centers (ASL)

CA Foundation for Independent Living Centers (ASL)

1OF1
ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Medical Baseline Program)

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਭੱਤਾ (Medical Baseline Allowance) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

  • ਗਾਹਕ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ।
  • PSPS ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ (ਡੋਰਬੈੱਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (MEDICAL BASELINE PROGRAM) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਦਰਜਾ (Vulnerable Customer status)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ (ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ) ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PSPS ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ (ਡੋਰਬੈੱਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਰਜੇ (Vulnerable Customer status) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
CARE ਅਤੇ FERA

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਰਾਂ (California Alternative Rates for Energy-CARE) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਿਲਜੀ ਦੀ ਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ (Family Electric Rate Assistance-FERA)

ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ CARE ਅਤੇ FERA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ) ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ CARE ਜਾਂ FERA ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
'ਆਮ ਪੁਸ਼ਟੀ' ਵਾਲਾ ਆਈਕਨ

Disability Disaster Access & Resources

ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਪਦਾ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਣ & ਦੇ ਸਰੋਤ (DDAR) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PG&E ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ (CFILC) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਾਹਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਇੱਕ DDAR ਇਨਟੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ (ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਆਪਣੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਪਦਾ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਣ (Disability Disaster Access & Resources Program) ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, CFILC ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PSPS ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਅੱਪ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ, ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਕਅੱਪ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


Disability Disaster Access & Resource Center ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PSPS ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਘੰਟੇ ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:30 – 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਲੇਵਾ (ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 911 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।


DDAR ਕੇਂਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Medical Baseline Program) ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ PSPS ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ CFILC ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਪਾਵਰ ਸੇਵ ਆਈਕਨ

Portable Battery Program

PG&E ਦਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PBP) ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ PSPS ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਅੱਪ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟਨਰ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


  • Medical Baseline program ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ
  • ਇਸ CPUC ਫਾਇਰ ਮੈਪ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ High Fire-Threat Districts (HFTD) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 2020 ਤੋਂ  ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ PSPS ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 190 KB)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Portable Battery Program ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ Disability Disaster Access & Resources Program ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

'ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟ' ਆਈਕਨ

Expanded Generator and Battery Rebate Program

PG&E ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟੇਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ:


✔ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ PG&E ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ
✔ ਟੀਅਰ 2 ਜਾਂ ਟੀਅਰ 3 ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (High Fire-Threat District area) ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ
✔ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ:


    • ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ CA ਵਾਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ),
    • ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ (Medical Baseline) ਗਾਹਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ
    • PG&E ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀ (XLSX, 51 KB) ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ/ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਗੈਰ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰ, ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਲੀਨਿਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ)।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ $300 ਤੋਂ $1,000 ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। PG&E ਦੇ CARE ਜਾਂ FERA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵਾਧੂ $200 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਸਾਡੇ ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਈਕਨ

ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, Wi-Fi ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ

PG&E PSPS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ COVID-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ADA-ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੈਸਟਰੂਮ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, Wi-Fi, ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੇਂਦਰ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੀਟਿੰਗ, ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਉਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ


ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ (ਗੈਰ-PG&E) ਸੰਬੰਧੀ ਭੋਜਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਫੂਡ ਬੈਂਕ

ਜੇਕਰ PSPS ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ PSPS ਆਊਟੇਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਕਲਾਂਗ (ਅਪਾਹਜ) ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ – ਮੀਲ ਔਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ (Meals on Wheels)

ਮੀਲ ਔਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ PSPS ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਲ ਔਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ (Meals on Wheels) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ PSPS ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ), ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮੀਲ ਔਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਸੈਂਟਰ (Meals on Wheels Center) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਲ ਔਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ (Meals on Wheels) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ।

Disability Disaster Access & Resources (DDAR)

PG&E ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ Disability Disaster Access & Resources (DDAR) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। PSPS ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, DDAR ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।


DDAR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀ ਇਨਟੇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ (ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਕਅੱਪ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਾਊਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਗਾਹਕ ਸਿੱਧੇ ਹੀ disabilitydisasteraccess.org ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Disability Disaster Access & Resources Center ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

211ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, 211 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਬਿਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff-PSPS) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (California) ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾ 24/7 ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 211.org 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 211 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

211 ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 69 KB)

211 ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

1OF1

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 69 KB)