ਇੱਕ PG&E ਜੰਗਲੀ-ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ


PG&E ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮੂਦਾਇਕ ਵਾਈਲਡਫਾਯਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Community Wildfire Safety Program) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਕੱਠ ਸਮੂਦਾਏ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ-ਅੱਗ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, PG&E ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।


ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੋ


ਨੋਟ: PG&E ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮੂਦਾਇਕ ਵਾਈਲਡਫਾਯਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Community Wildfire Safety Program) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। COVID-19 ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਬੀਨਾਰ


ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ PG&E ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲ-ਇਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ)।


ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ

Date: ਮਿਤੀ
Time: ਸਮਾਂ
Event: ਇਵੈਂਟ
Counties Served: ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ
Details: ਵੇਰਵੇ
Wildfire Safety Regional Webinar: ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ
Virtual Safety Town Hall: ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਾਊਨ ਹਾਲ
Sign up: ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ
Join Webinar: ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
Toll-Free Attendee Dial-In: ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰੀ ਡਾਇਲ-ਇਨ
Conference ID: ਕਾਨਫਰੰਸ ID
Check back for a link to join this event: ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

DateTimeEventCounties ServedDetails


ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰੋਹ


ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ

Date: ਮਿਤੀ
Counties Served: ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ
Webinar Presentation: ਵੈਬੀਨਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ
Webinar Video Recording: ਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
View the presentation: ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ
View the recording: ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ
Coming soon: ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

11/17/22

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

Coming soon

11/16/22

South Bay/Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

Coming soon

11/15/22

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

Coming soon

11/10/22

North Valley/Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

Coming soon

11/9/22

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

Coming soon

11/2/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Sonoma County

Coming soon

11/1/22

Customer Webinar: Alamo and Danville

09/27/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Morgan Hill

09/14/22

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

09/13/22

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

09/12/22

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

09/01/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Fairfax and San Anselmo

09/01/22

North Valley/Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

08/31/22

South Bay/Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

08/30/22

All Customers

08/11/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Napa County

08/10/22

All Customers

08/03/22

Virtual Safety Town Hall – Sacramento, Yolo and Solano

08/02/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Emerald Hills

07/28/22

Virtual Safety Town Hall – Contra Costa

07/28/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Santa Cruz County

07/26/22

Virtual Safety Town Hall – Kings, Merced and Madera

07/21/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Almaden Valley and New Almaden

07/20/22

Virtual Safety Town Hall – Alameda

07/19/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

07/14/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Tagalog – All customers

07/13/22

Virtual Safety Town Hall – San Luis Obispo, Santa Barbara

07/12/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Chinese – All customers

07/06/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – South Coast San Luis Obispo

06/29/22

Virtual Safety Town Hall – Santa Cruz

06/23/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

06/23/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

06/22/22

Virtual Safety Town Hall – Monterey, San Benito

06/16/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Spanish - Sacramento, San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras, El Dorado, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Solano, Sutter, Tuolumne, Yolo, Yuba

06/15/22

Virtual Safety Town Hall – San Mateo

06/15/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Hmong – All customers

06/09/22

Wildfire Safety Webinar – In Language – Spanish - Mariposa, Merced, Madera, Fresno, Kings, Tulare, Kern

06/08/22

Virtual Safety Town Hall – Santa Clara County

06/02/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Spanish Alameda, Contra Costa, Lake, Marin, Mendocino, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, Sonoma

05/25/22

Wildfire Safety Webinar – Tehama, Shasta, Lassen, Glenn

05/19/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

05/18/22

Wildfire Safety Webinar – Nevada, Sierra and Yuba Counties

05/11/22

Wildfire Safety Webinar – Mendocino, Humboldt, Trinity and Siskiyou Counties

05/04/22

Wildfire Safety Webinar – Marin and Sonoma Counties

05/03/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

Coming soon

04/27/22

Wildfire Safety Webinar – Napa, Lake and Colusa Counties

04/20/22

Virtual Safety Town Hall – All Customers

04/13/22

Wildfire Safety Webinar – Placer and El Dorado Counties

04/06/22

Wildfire Safety Webinar – Mariposa, Tuolumne, Calaveras, Alpine and Amador Counties

03/30/22

Virtual Safety Town Hall – Butte and Plumas Counties

03/23/22

Virtual Safety Town Hall – Stanislaus and San Joaquin Counties

03/09/22

Virtual Safety Town Hall – Kern County

03/02/22

Virtual Safety Town Hall – Fresno County

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ

PG&E ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਬਲ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ PG&E ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਅਤੇ 2020 ਲਈ PSPS ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।


ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।