ਇੱਕ PG&E ਜੰਗਲੀ-ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ


PG&E ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮੂਦਾਇਕ ਵਾਈਲਡਫਾਯਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Community Wildfire Safety Program) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਕੱਠ ਸਮੂਦਾਏ ਦੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ-ਅੱਗ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, PG&E ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।


ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੋ


ਨੋਟ: PG&E ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮੂਦਾਇਕ ਵਾਈਲਡਫਾਯਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Community Wildfire Safety Program) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। COVID-19 ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ।


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਬੀਨਾਰ


ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ PG&E ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲ-ਇਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ)।


ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ

Date: ਮਿਤੀ
Time: ਸਮਾਂ
Event: ਇਵੈਂਟ
Counties Served: ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ
Details: ਵੇਰਵੇ
Wildfire Safety Regional Webinar: ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ
Virtual Safety Town Hall: ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਾਊਨ ਹਾਲ
Sign up: ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ
Join Webinar: ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
Toll-Free Attendee Dial-In: ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰੀ ਡਾਇਲ-ਇਨ
Conference ID: ਕਾਨਫਰੰਸ ID
Check back for a link to join this event: ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

DateTimeEventCounties ServedDetails

06/15/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

San Mateo

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 800-369-2095
Conference ID: 6679331

06/15/22

6:00 – 7:00 p.m.

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Hmong

All

06/16/22

5:00 – 5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Spanish

Sacramento, San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras, El Dorado, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Solano, Sutter, Tuolumne, Yolo, Yuba

06/22/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Monterey, San Benito

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 888-989-7559
Conference ID: 3361681

06/23/22

Noon

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

All Counties

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 669-900-6833
Conference ID: 882 9766 9382

06/23/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

All Counties

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 669-900-6833
Conference ID: 858 7309 7236

06/29/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Santa Cruz

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 888-324-7510
Conference ID: 8941258

07/12/22

11:00 a.m. - Noon

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Chinese

All Customers

07/13/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

San Luis Obispo, Santa Barbara

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 800-369-1705
Conference ID: 2844432

07/14/22

3:00 – 4:00 p.m.

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Tagalog

All Customers

07/19/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

All Counties

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 669-900-6833
Conference ID: 840 8621 0885

07/20/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Alameda

Join Webinar
Attendee Dial-In: 800-593-9969
Conference ID: 1662388

07/26/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Kings, Merced, Madera

Join Webinar
Attendee Dial-In: 888-947-8926
Conference ID: 9818607

07/28/22

Noon

Virtual Safety Town Hall

Contra Costa

Join Webinar
Attendee Dial-In: 888-324-8123
Conference ID: 1563451

08/03/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

Solano, Yolo, Sacramento

Coming soon

08/10/22

5:30 p.m.

Wildfire Safety Webinar

All customers

Coming soonਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰੋਹ


ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ

Date: ਮਿਤੀ
Counties Served: ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ
Webinar Presentation: ਵੈਬੀਨਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ
Webinar Video Recording: ਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
View the presentation: ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ
View the recording: ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ
Coming soon: ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

6/9/22

Wildfire Safety Webinar – In Language - Mariposa, Merced, Madera, Fresno, Kings, Tulare, Kern

Coming soon

Coming soon

6/8/22

Virtual Safety Town Hall – Santa Clara County

Coming soon

Coming soon

6/2/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language - Alameda, Contra Costa, Lake, Marin, Mendocino, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, Sonoma

Coming soon

Coming soon

5/25/22

Wildfire Safety Webinar – Tehama, Shasta, Lassen, Glenn

5/19/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

Coming soon

5/18/22

Wildfire Safety Webinar – Nevada, Sierra and Yuba Counties

5/11/22

Wildfire Safety Webinar – Mendocino, Humboldt, Trinity and Siskiyou Counties

5/04/22

Wildfire Safety Webinar – Marin and Sonoma Counties

5/03/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

Coming soon

4/27/22

Wildfire Safety Webinar – Napa, Lake and Colusa Counties

04/20/22

Virtual Safety Town Hall – All Customers

04/13/22

Wildfire Safety Webinar – Placer and El Dorado Counties

04/06/22

Wildfire Safety Webinar – Mariposa, Tuolumne, Calaveras, Alpine and Amador Counties

03/30/22

Virtual Safety Town Hall – Butte and Plumas Counties

03/23/22

Virtual Safety Town Hall – Stanislaus and San Joaquin Counties

03/09/22

Virtual Safety Town Hall – Kern County

03/02/22

Virtual Safety Town Hall – Fresno County

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ

PG&E ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਬਲ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ PG&E ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਅਤੇ 2020 ਲਈ PSPS ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।


ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।