ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਚੁਣੋ

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।


ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਸਵੈਚਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਰਤੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਕਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards


  • Visa, MasterCard, Discover ਜਾਂ American Express ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ $1 ਜਾਂ $1.35 ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।*
  • ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ। ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।


ਆਪਣੇ PG&E ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ।


ਹੁਣੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ*ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?


PG&E ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਸੁਤੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 746 (AB 746, 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ) PG&E ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ!

You can pay online as a registered useror as a one-time user with no registration required.

ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

  • ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਤੋਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
  • ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਲਈ $1.35 ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।*

ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਸੈਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਰ $1.35 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।*

Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

*ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
PG&E ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਸੁਤੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 746 (AB 746, 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ) PG&E ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ!

ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 1-877-704-8470‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ 11-ਅੰਕੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਰ $1.35 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।*


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

*ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
PG&E ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਸੁਤੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 746 (AB 746, 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ) PG&E ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ!

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਨੂੰ PG&E ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਮੀਟੈਂਸ ਸਟੱਬ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਜੋ:

PG&E
P.O. Box 997300
Sacramento, CA 95899-7300

ਖੁਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੇੜਲਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭੋ। ਗੁਆਂਢੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭੋ


ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਕੋਡ 6050I ਲਈ, PG&E ਗੁਆਂਢੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ $10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਡ 6050I ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ PG&E ਫਾਰਮ 8300 (ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ $10,000 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੇ।