ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭੋ


PG&E ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। PG&E ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।


ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ


ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਰਾਂ (CARE) ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।


ਯੋਗ ਗਾਹਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਔਡੀਓ ਵਿਵਰਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।


ਔਡੀਓ ਵਿਵਰਾਣਤਮਕ ਸੰਸਕਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ (PDF, 60 KB) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

1OF1

ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਰਾਂ (CARE) ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।


ਯੋਗ ਗਾਹਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਔਡੀਓ ਵਿਵਰਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।


ਔਡੀਓ ਵਿਵਰਾਣਤਮਕ ਸੰਸਕਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ (PDF, 60 KB) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ