Medical Baseline Program ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ


Medical Baseline Program, ਜਿਸਨੂੰ Medical Baseline Allowanceਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।


ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗਾਹਕ ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।


Medical Baseline PCIA ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) (PDF, 419 KB)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ?


ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (PDF, 169 KB) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਪੋਰਟਲ ਮੈਨੂਅਲ (PDF, 1.52 MB)ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।


ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ

Medical Baseline Program ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ Medical Baseline ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Woman in wheel chair

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:


 • ਪੈਰਾਪਲੇਜਿਕ, ਹੇਮਪਲੈਜਿਕ ਜਾਂ ਕੁਆਡ੍ਰੀਪਲੇਜਿਕ ਹਾਲਤ
 • ਵਾਧੂ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ
 • ਵਾਧੂ ਹੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕਲੇਰੋਡਰਮਾ
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਦਮਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰੁਕਣਾ
Man using a medical device

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:


 • ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ/ਸਕੂਟਰ
 • IPPB ਜਾਂ CPAP ਮਸ਼ੀਨਾਂ
 • ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸਾਹ-ਯੰਤਰ) (ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ)
 • ਹੀਮੋਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ
 • ਆਇਰਨ ਲੰਗਸ

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: Medical Baseline ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।


Medical Baseline ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ (PDF, 844 KB)

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੋ


 1. ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ/ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
  ਨੋਟ: ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੇਕਰ "ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ" ਪੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਓ:
  • ਜ਼ੂਮ ‘ਤੇ ਜਾਓ (ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
  • ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ "+"; ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
 2. ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
 3. ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
 4. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Medical Baseline Program ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ/ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।


ਜਾਂ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ/ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ:


 1. ਅਰਜ਼ੀ/ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ (PDF, 171 KB) ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ
 2. ਅਰਜ਼ੀ/ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਦਾ ਭਾਗ ਏ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ
 3. ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ/ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਦਾ ਭਾਗ ਬੀ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਿਓ
 4. ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ:

  PG&E ਬਿਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ
  Medical Baseline
  ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ 8329
  ਸਟਾਕਟਨ, CA 95208


ਉਹ ਗਾਹਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।


ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ/ਮੁੜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ PG&E ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ Medical Baseline Program ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਤੁਸੀਂ Medical Baseline ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬਰੇਲ ਜਾਂ ਆਡੀਓ, ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: CIACMC@pge.com. ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਡਾਕ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 5-7 ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਜਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


TTY (ਬਹਿਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੰਤਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਿਰੇ/ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ California Relay Service ਨੂੰ 7-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪਤੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਉਹ ਗਾਹਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।


ਨੋਟ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।


ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ Medical Baseline ਗਾਹਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਆਵੇਦਨ/ਮੁੜ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਵੇਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।


ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ PG&E Medical Baseline ਉਹ ਗਾਹਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:


 1. ਆਪਣੇ PG&E ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ PG&E ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ "One-Time Access." 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
 2. ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ।

ਜਾਂ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ:


 1. ਇਹ Medical Baseline ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ(PDF, 1.06 MB) ।
 2. ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ
 3. ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ:

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

ਆਪਣੀ Medical Baseline/Life Support ਸੰਪਰਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋ


ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।

ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ Medical Baseline ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ


ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ (PDF, 169 KB)। ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ Medical Baseline Program ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋMedical Baseline?


ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤ

PSPS ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੌਰਾਨ PG&E ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭੋ

Public Safety Power Shutoff ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਵਿੱਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

PG&E ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰ ਆਉਟੇਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ CFILC ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।


Disability Disaster Access and Resource Program. Visit ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋdisabilitydisasteraccess.org 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ

ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖੋ।


ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਹੱਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ, ਵਿੱਤ, ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ

PSPS ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ-ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ 

Public Safety Power Shutoffs ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, PSPS ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।


ਜੰਗਲੀ-ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, Community Wildfire Safety Program'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।

Medical Baseline ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

Medical Baseline Program

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ (ਨਕਲ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 97 KB)

Medical Baseline Program

1OF2

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ (ਨਕਲ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 97 KB)

Medical Baseline Program (ASL)

 

Medical Baseline Program (ASL)

2OF2