ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Budget Billing Plan Icon

ਬਜਟ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਰਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਜਟ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਜੇਕਰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

CARE & FERA programs

CARE ਅਤੇ FERA ਨਾਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਊਰਜਾ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਰਾਂ (CARE) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਸਹਾਇਤਾ (FERA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮਦਨ-ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰੋ।

Medical Baseline

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿਆਲੀ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ

PG&E ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ-ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 100% ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 20% ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Learn about payment assistance and savings solutions

PG&E has programs to accommodate every customer’s financial circumstances.


These programs include California Alternate Rates for Energy (CARE) and Energy Savings Assistance.


Qualifying customers can save significantly on their energy bills.

Visit: Payment Assistance Overview


Audio description and transcript also available for this video.


Access an audio descriptive version
Download a transcript (PDF, 60 KB)

Learn about payment assistance and savings solutions

1OF1

PG&E has programs to accommodate every customer’s financial circumstances.


These programs include California Alternate Rates for Energy (CARE) and Energy Savings Assistance.


Qualifying customers can save significantly on their energy bills.

Visit: Payment Assistance Overview


Audio description and transcript also available for this video.


Access an audio descriptive version
Download a transcript (PDF, 60 KB)