ਸਾਵਧਾਨ: ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ California Public Utilities Commission (CPUC) ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। CARE ਅਤੇ FERA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਸਾਡੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ


CARE ਅਤੇ FERA ਅਜਿਹੇ PG&E ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ CARE/FERA ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।


  • California Alternate Rates for Energy Program (CARE). ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ 20% ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੋਟ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • Family Electric Rate Assistance Program (FERA). ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ 18% ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੋਟ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਸਬ-ਮੀਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ CARE/FERA ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ CARE/FERA ਸਬ-ਮੀਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਹੇਠਾਂ "ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਲ-ਇਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੱਭੋ।


ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CARE ਜਾਂ FERA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ?


ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹੁਣੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰੋ

ਪੋਸਟ-ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ


ਇੱਕ CARE ਜਾਂ FERA ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।ਹੁਣੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ


ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।


  • CARE – ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ
  • FERA – ਸਿਰਫ਼ 3 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ

ਕੁੱਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ*

ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਾਸ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ CARE ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ। ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
CAREFERA
1-2

$39,440 ਜਾਂ ਘੱਟ

ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ

3

$49,720 ਜਾਂ ਘੱਟ

$49,721–$62,150

4

$60,000 ਜਾਂ ਘੱਟ

$60,001–$75,000

5

$70,280 ਜਾਂ ਘੱਟ

$70,281–$87,850

6

$80,560 ਜਾਂ ਘੱਟ

$80,561–$100,700

7

$90,840 ਜਾਂ ਘੱਟ

$90,841–$113,550

8

$101,120 ਜਾਂ ਘੱਟ

$101,121–$126,400

9

$111,400 ਜਾਂ ਘੱਟ

$111,401–$139,250

10

$121,680 ਜਾਂ ਘੱਟ

$121,681–$152,100

ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਜੋੜੋ

$10,280

$10,280–$12,850

*ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ਾਰਣੀ ਵਾਲਾ ਡੇਟਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਸਿੰਗਲ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 05 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹਨ/31/24.
ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ (ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ)


ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਤਤਕਾਲ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਸਬ-ਮੀਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ CARE/FERA ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ CARE/FERA ਸਬ-ਮੀਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ