English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

ਊਰਜਾ-ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਊਰਜਾ-ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

1OF 3

ਹਦਾਈਤਾਂ ਦੇਖੋ

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਸ ਘਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਆਮਦਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਦਾਈਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ CARE, ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਦਾਈਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ                ਕੁੱਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ *

1–2

$34,840 ਜਾਂ ਘੱਟ

3

$43,920 ਜਾਂ ਘੱਟ

4

$53,000 ਜਾਂ ਘੱਟ

5

$62,080 ਜਾਂ ਘੱਟ

6

$71,160 ਜਾਂ ਘੱਟ

7

$80,240 ਜਾਂ ਘੱਟ

8

$89,320 ਜਾਂ ਘੱਟ

9

$98,400 ਜਾਂ ਘੱਟ

10

$107,480 ਜਾਂ ਘੱਟ

ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਜੋੜੋ

$9,080

*ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
31 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਯੋਗ।

2OF 3

ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
Solicite ahora
申請

3OF 3

ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਊਰਜਾ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਹਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਸਟੱਬ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ:


  • ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਿਊਰੋ
  • CalFresh (ਕਾਲਫਰੈਸ਼) ਲਾਭ (ਸੰਘੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ SNAP ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ)
  • ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ A ਅਤੇ B
  • ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਇਨਕਮ ਇਲੀਜਿਬਲ (ਸਿਰਫ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ)
  • ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (LIHEAP)
  • ਮੈਡੀਕੇਡ/ਮੈਡੀਕਲ
  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NSL)
  • ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਮਦਨ (SSI)
  • ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ (TANF)
  • ਮਹਿਲਾ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (WIC)


ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ1-800-933-9555.

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ