English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

PSPS ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ


ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁੱਕੀ (ਖੁਸ਼ਕ) ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (PSPS) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ PSPS ਆਊਟੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।PSPS ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ


ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ PSPS ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਨਮੀਨਮੀ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ
ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30% ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ

ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ 20 mph ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਤੁਫ਼ਾਨੀ ਝੱਖੜ 30-40 mph ਤੋਂ ਉੱਪਰ

ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂਬਾਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਚਿਤਾਵਨੀਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਿਰੀਖਣਨਿਰੀਖਣ
ਜ਼ਮੀਨ-'ਤੇ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਰੀਖਣ
ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ PSPS ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।


ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰ PSPS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ PSPS ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ PSPS ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਭੂਗੋਲਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ PSPS ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਨ ਵਧੇ ਹੋਏ, PSPS ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ PSPS ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਵਰਤਮਾਨ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ, ਵਰਖਾ, ਤਾਪਮਾਨ, ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਝੌਂਕੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਭੋ।


ਵਰਤਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ।.

ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ


ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (California Public Utilities Commission) ਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਟੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ PSPS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ (ਟੀਅਰ 2) ਜਾਂ ਅਤਿਅੰਤ (ਟੀਅਰ 3) ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।


CPUC Fire Map Tier 3 fire-threat areas depict areas where there is an extreme risk (including likelihood and potential impacts on people and property) of wildfires.

Tier 2 fire-threat areas depict areas where there is an elevated risk (including likelihood and potential impacts on people and property) of wildfires.

To learn more about high fire-threat areas, visit the CPUC High Fire-Threat District map website.

Related links

PSPS ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ PSPS ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

PSPS ਸਮਰਥਨ

ਕਿਸੇ PSPS ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਬੈਗ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ Wi-Fi ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ।