PG&E ਤੋਂ ਸਰੋਤ


ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ

ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ PSPS ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:


 • ADA-ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ
 • ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ
 • ਵਾਈ-ਫਾਈ
 • ਕੰਬਲ
 • ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੀਟਿੰਗ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੇਂਦਰ)
 • ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ

ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 544 KB)

ਸਾਡੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

Medical Baseline Program

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Medical Baseline Program ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:


 • ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ।
 • PSPS ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ Medical Baseline Program ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ

ਪਹੁੁੁੰਚ PSPS ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਬੈਕਅੱਪ-ਪਾਵਰ ਵਿਕਲਪ

PG&E PSPS ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਗ ਗਾਹਕ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:


 • ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਤ, ਬੈਕਅੱਪ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀਆਂ
 • ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਛੋਟ
 • ਇੱਕ ਮੁਫਤ Backup Power Transfer Meter
 • ਦਵਾਈ ਲਈ ਫਰਿੱਜ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਕਲਪ

PORTABLE BATTERY PROGRAM ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸੰਭਾਵੀ PSPS ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ PG&E ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ
 • ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਕਵਿਜ਼

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਪਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਪਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ PSPS ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ PG&E ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ:


 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ PSPS ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PG&E ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ PSPS ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਪਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋPG&E ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤ


ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟ


ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਟਲ PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ PSPS ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। PG&E ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।


Disability Disaster Access and Resources (DDAR) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ PSPS ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ DDAR ਕੇਂਦਰ PSPS ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਟਲ ‘ਤੇ ਠਹਿਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PSPS ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ DDAR ਕੇਂਦਰ ਲੱਭੋ211

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ 211 ਦੇ California ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 211 ਇੱਕ ਮੁਫਤ, ਗੁਪਤ, 24/7 ਸੇਵਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ:


 • ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਸਾਧਨ
 • ADA-ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ
 • ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼
 • ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ
 • ਬਿੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, 211 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, 211-211 ‘ਤੇ ‘PSPS’ ਲਿਖੋ ਜਾਂ 211.org‘ਤੇ ਜਾਓ।


211 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸਾਡੀ 211 ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ


ਭੋਜਨ ਬਦਲਣਾ


PSPS ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:


 • PSPS ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ। ਭੋਜਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੁਝ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਮਦਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ Meals on Wheels

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ Meals on Wheels ਕੇਂਦਰ ਲੱਭੋਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ

Access and Functional Needs (AFN) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ PSPS ਸਰੋਤ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ PSPS ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ PSPS ਸਰੋਤ

ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਾਸ PSPS ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।

Public Safety Power Shutoff ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਵਰ ਆਊਟੇਜ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।