PG&E ਸਰੋਤ


ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ (Public Safety Power Shutoff) (PSPS) ਵਰਤਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ।


ਸਾਰੇ PG&E ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰੋਤ ਸੈਂਟਰ COVID-19ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਕਿਸੇ PSPS ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

Community Resource Centers

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ (Community Resource Centers)

PG & E ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹੈI ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ADA - ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਟਾਇਲਟ (restroom) ਅਤੇ ਹੱਥ-ਧੋਣ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਗਿੰਗ , ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਗਿੰਗ , Wi-Fi ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI


ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (Community Resource Centers) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰੋਤ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 544 KB)
Medical Baseline program

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨI

ਕੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ (Public Safety Power shutoff) ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

ਕੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ (Public Safety Power shutoff) ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, PG&E ਕੋਲ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਵਿੱਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ
Generators and backup power

ਜਰਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜਰਨੇਟਰ ਜਾਂ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤ


Related links

PSPS ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ PSPS ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

PSPS ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ PSPS ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈI

PSPS ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਵਰਤਮਾਨ PSPS ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, PSPS ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਸੇ PSPS ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।