ਗਾਹਕਾਂ’ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ Public Safety Power Shutoffs ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,


ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ Public Safety Power Shutoff ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Public Safety Power Shutoffs ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ


ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:


ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ

Public Safety Power Shutoffs ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਟਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Public Safety Power Shutoff ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ

Public Safety Power Shutoff ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਲੱਭੋ।