English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

PSPS ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ (Public Safety Power Shutoff), ਜਿਸਨੂੰ PSPS ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।


pole manਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


PSPS ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ
ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਵਰਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 92 KB)

PSPS ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ: ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

Severe Weather Forecasted

ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਕਦੋਂ: ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ


ਕੀ: ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

PSPS Outage Watch Notifications

PSPS ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ (ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ)

ਕਦੋਂ: ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ)

 

ਕੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੋ PSPS ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

PSPS Outage Warning Notification

PSPS ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ (ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

ਕਦੋਂ: ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

 

ਕੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੋ PSPS ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

Power Shutoff

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ

ਕਦੋਂ: ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

 

ਕੀ: ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

When: Weather has improved and inspections and restoration activities have begun What: Our power crews inspect power lines to restore power to affected communities as quickly and safely as possible. W

ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ

ਕਦੋਂ: ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ

 

ਕੀ: ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

PSPS Power Restored

PSPS ਬਿਜਲੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ

ਕਦੋਂ: ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ


ਕੀ: ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


"PSPS ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ" ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

PSPS ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ (Public Safety Power Shutoff) ਅਚਾਣਕ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

PSPS ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਵਰਤਮਾਨ PSPS ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, PSPS ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਸੇ PSPS ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

PSPS ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ PSPS ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈI

PSPS ਵਰਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ PSPS ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ PSPS ਹੋਵੇਗਾ।

PSPS ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ PSPS ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

PSPS ਸਮਰਥਨ

ਕਿਸੇ PSPS ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਬੈਗ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ Wi-Fi ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਲੱਭੋ।

ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ