ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ


PG&E ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। EPSS 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ


 • EPSS ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹਨ।
 • ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਇਸ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।; ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਣ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।; ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.; ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” srcset=
ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਉਦੇੇੇਸ਼ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਮਾਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ


 • ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਉੱਚ ਅੱਗ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
 • ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਕਰਣ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ, EPSS-ਸਮਰੱਥ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 68% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।*
 • ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਜੇਕਰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪੈੈੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ EPSS ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 99% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।**

* ਵਿਤਰਿਤ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ (2018-2020 ਔਸਤ ਮੌਸਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ‘ਤੇ High Fire-Threat Districts ਵਿੱਚ CPUC-ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ।
** ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (2018-2020 ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ)।ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ


 • ਇਹ ਵਧੇਰੇ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • EPSS ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ EPSS ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਬੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ


 • ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਟਾਹਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ। EPSS-ਸਮਰੱਥ ਪਾਵਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
 • ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ, ਜੋ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੂ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਗਾਹਕ ਸਮਰਥਨ


ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ


ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜੋ PG&E ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
Enhanced Powerline Safety Settings ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਊਟੇਜ – Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:  

 

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 88 KB)

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਊਟੇਜ – Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

1OF2

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:  

 

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 88 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:    

 

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 109 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

2OF2

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:    

 

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 109 KB)