ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਘੋਟਾਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਕਾਲਰ ਪਛਾਣ (ਆਈਡੀ) ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

PG&E ਗਾਹਕ ਰਿਪੋਰਟ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਘੋਟਾਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ "ਤੇ PG&E ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ 1-800-743-5000। ਜਾਂ ਕਾਲਰ PG&E ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਕੁਝ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
 • PG&E ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡ, MoneyPak® ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Venmo ਜਾਂ Zelle® ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ: PG&E ਦੀਆਂ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ "ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ" ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ PG&E ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਲੌਗਇਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣਾ। ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਪਤ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। PG&E ਸਿਰਫ ਖਪਤ ਦਾ ਡੇਟਾ (ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਡੇਟਾ (Share My Data) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ।
 • ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਚੁਕਾਉਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ।
 • PG&E ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ PG&E ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। PG&E ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਟਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਘੋਟਾਲੇਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PG&E ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ PG&E ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-833-500-7226


ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਾਹਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨਕਦੀ ਕਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਡੌਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । PG&E ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨਕਦੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਟਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ PG&E ਚਿਤਾਵਨੀ ਗਾਹਕਾਂ। ਤੇ ਜਾਓ


ਈਮੇਲ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ

PG&E ਗਾਹਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਈਮੇਲਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ PG&E ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


View ਈਮੇਲ ਘੋਟਾਲਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ। ਸਕੈਮ ਈਮੇਲਾਂ, ਕਾਲਾਂ ਦੀਆਂ PG&E ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾਓਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਘੋਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: ScamReporting@pge.com


ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸੰਭਾਵਿਤ ਘੋਟਾਲਿਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਫ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। PG&E ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ PG&E ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੌਗਿਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਿੱਲ, ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ PG&E ਨੂੰ 1-833-500-7226 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜੋ PG&E ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। PG&E ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PG&E ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1-833-500-7226 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ PG&E ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PG&E ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਦੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲ ਆਵੇਗੀ।
 • ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ. PG&E ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ