ਅੱਪੇਡਟ: ਹੇਠ ਲਿਖੀ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ¬—ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

PG&E COVID ਰਾਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ


ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ COVID ਰਾਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਲਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਂਗੇ।


ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ:

  • ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਯੋਗ (ਬਕਾਇਆ) ਹੈ। 
  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ PG&E ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ:

  • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਯੋਗ (ਬਕਾਇਆ) ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ PG&E ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 12-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ’ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਛੜੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ:
ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੋਟ: ਪਛੜੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPUC) ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਛੜੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

general customer service

ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

general business

ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ

ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।


ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ