ਸਾਵਧਾਨ: 2022 ਦੇ California ਐਰੇਰੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CAPP) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, PG&E ਨੇ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ $207 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮਾਰਚ, 2020 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 31, 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ PG&E ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਖ ਪਾਉਂਗੇ। CAPP ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ


ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

assistance CARE and FERA program

Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ $1000 ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

 • ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ-ਬਕਾਇਆ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਕਿਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਡਿਸਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
 • ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ-ਯੋਗ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
assistance reach program

ਰਿਲੀਫ਼ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ ਅੱਸੀਸਟੈਂਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਪ ਰਾਹੀਂ (Relief for Energy Assistance through Community Help (REACH) Program) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

$300 ਤਕ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

 • ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਗਾਹਕ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
 • ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
general residential icon

ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ - AMP) Arrearage Management Plan)

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋ $8,000 ਤਕ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

 • PG&E CARE ਜਾਂ FERA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $500, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $250 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ
 • 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ PG&E ਗਾਹਕ ਹੋ
 • 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
bill schedule icon

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Payment Arrangement Plans)

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਦੋ ਵਿਕਲਪ:

 1. ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਫੈਲਾਓ

ਜਾਂ

 1. ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਵੇ
 • ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੋ

Bill paper icon

ਊਰਜਾ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ (CARE, California Alternate Rates for Energy) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 20% ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ।

 • ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ
Family Program icon

ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ (FERA ,Family Electric Rate Assistance ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 18% ਬਚਾਓ।

 • ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ
assistance ESA icon

ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ (Energy Savings Assistance) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਯੋਗ ਹਨ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ CARE ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ

ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

Medical assistance icon

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Medical Baseline program)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟਆਫ਼ )Public Safety Power Shutoff ( ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ
Contact call icon

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਾਈਫਲਾਈਨ (California LifeLine program )ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

 • ਫ਼ੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ $39 ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨੀ-ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਆਮ ਔਨਲਾਈਨ ਆਈਕੋਨ

ਘੱਟ-ਕੀਮਤ ਵਾਲ ਘਰੇਲੂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਕਲਪ

 • ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Affordable Connectivity Program, ACP) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ $30 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਛੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ Lifeline, CalFresh, Medi-Cal ਜਾਂ WIC ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਬਣੋ।
 • 866-519-8655 ]‘ਤੇ ਕਾਲ [20 ਕਰੋ।
assistance balance pay

ਬਜਟ ਬਿਲਿੰਗ (Budget Billing program) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ।

 • ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ
 • ਅੱਜ ਹੀ ਬਜਟ ਬਿਲਿੰਗ (Budget Billing) ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ
general customer service

ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

general business

ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ

ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।


ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ