ਅੱਪੇਡਟ: ਹੇਠ ਲਿਖੀ COVID-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ।

English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ¬—ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

general customer service

ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

general business

ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ

ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।


ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ