ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 1 ਜਨਵਰੀ, 2020


PG&E ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPUC) ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ (PDF, 476 KB)" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ CPUC ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ PG&E ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ PG&E ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ, ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਵੇਖੋ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖਪਤਕਾਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ) ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੀ ਗਈ ਹੈ।


ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

"ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ" ("Personal Information") ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ, ਜੋ PG&E ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਤਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ


"ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ" ("Energy Usage Data") ਦਾ ਮਤਲਬ PG&E ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਇੰਫ਼ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (Advanced Metering Infrastructure) (AMI) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PG&E ਦੇ SmartMeters™ (ਸਮਾਰਟਮੀਟਰਸ™) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


"ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ" ("Third Parties") ਦਾ ਮਤਲਬ PG&E ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਂਡਰ, ਏਜੰਟ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ


"ਤੁਸੀਂ" ("You") ਦਾ ਮਤਲਬ PG&E ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ


PG&E ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?

PG&E ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

 • ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁਕੀਜ਼: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਕੁਕੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ "ਮੇਰਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ" ("Remember My Username") ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਫ਼ੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PG&E ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਯੋਗ (ਡਿਸਏਬਲ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ (Privacy Policy) 'ਤੇ ਜਾਓ।.


ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ, ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, pge.com (ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੇਖੋ), 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • ਹੋਰਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ: ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆੱਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆੱਫ਼ਲਾਈਨ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਜਨ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਉਪਯੋਗਿਤਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

 • ਆਪਣੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ
 • ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਗਲੇ-ਦਿਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ
 • ਵਧੀਆ ਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PG&E ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟਰੇਟTM (SmartRateTM) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਵਿਚਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਡੈਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡੈਟਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

 • ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ
 • ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। PG&E ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ PG&E ਵਾਂਗ ਉਸੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ PG&E ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਇਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।


PG&E ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ PG&E ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨੀਆਂ
 • PG&E ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ
 • ਵੈਧ ਵਾੱਰੰਟ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
 • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPUC) ਦੀ ਵੈਧ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ PG&E ਤੋਂ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
 • PG&E ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ—ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਹੈ
 • ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, PG&E ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਗਾਹਕ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੈਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ CPUC ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤਿਆਂ ਜਾਂ ਲਿੰਕਸ 'ਤੇ PG&E ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ CPUC ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ।


ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ PG&E ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭੇਤਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਾਂ।


ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ pge.com/sharemydata 'ਤੇ ਜਾਓ।


ਰੱਖੀ-ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ

ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ CPUC ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ CPUC ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਵੇਖਣਾ

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬਿਲਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਘੰਟੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 15-ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।


PG&E ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ, ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਅਲਰਟਸ (Energy Alerts) ਨਾਮਕ ਵਾੱਲੰਟਰੀ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਟੀਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

 • ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ: ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਦਿ) ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਖਾਤਾ ਆੱਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ pge.com ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਗਰੰਟੀਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਡਿਪਾੱਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਗਰੰਟੀਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਡਿਪਾੱਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ: ਗਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਫ਼ੌਰਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ pge.com 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ; ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾੱਨਿਕ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ।
 • ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਫੂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ" ("Contact Us") ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ pge.com 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ" ("Contact Us") ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ pge.com 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਅਪ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਸੁਰੱਖਿਆ

PG&E ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ, ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਸਾੱਕਿਟ ਲੇਅਰ (Secure Sockets Layer) ("SSL") ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਨਅੱਤੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SSL ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭੇਤਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ SSL ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।


ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ CPUC ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਿਆ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ PG&E ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ pge.com'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਪਾਂਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।


ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


PG&E ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ
ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310


PG&E ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ: a href="tel:1-800-743-5000">1-800-743-5000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ <
PG&E ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕ:ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਓ


pgeprivacy@pge.com