ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ


ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ PG&E ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ PG&E ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼, ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।


ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।


ਲਿਖਤੀ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ – ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ

PG&E ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।


ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ, PG&E ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ(ਵਾਂ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, (i) ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ PG&E ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ(ਸਾਂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ(ਨਾਂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ii) ਅਤੇ (iii) ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; (ii) ਤੁਸੀਂ PG&E ਨੂੰ ਉਸ (ਉਹਨਾਂ) ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ(ਸਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੈਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਅਤੇ (iii) ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਦੇਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ’ (Do Not Call) ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ‘ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ’ ਸੂਚੀ(ਆਂ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨਯੋਗ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਘੂ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ, ਟੇਬਲੈੱਟ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਡੀਵਾਈਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਲਿਖਤੀ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ (Text Alerts) ਬੰਦ ਕਰੋ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ (i) ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ‘ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ’ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ (ii) PG&E ਨੂੰ 1-800-PGE-5000 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “STOP” ਜਾਂ “OPTOUT”) ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਲਿਖਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। PG&E ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।


ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ: ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਚੇਤਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ “HELP” ਲਿਖਕੇ ਭੇਜੋ।


ਕੀਮਤ: PG&E ਲਿਖਤੀ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। *ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਸਮਰਥਿਤ ਸੂਚੀ:

  • ਮੁੱਖ ਕੈਰੀਅਰ: AT&T, Verizon Wireless, Sprint, T-Mobile
  • ਛੋਟੇ ਕੈਰੀਅਰ: U.S. Cellular, Boost Mobile, MetroPCS, Virgin Mobile, Alaska Communications Systems (ACS), Appalachian Wireless (EKN), Bluegrass Cellular, Cellular One of East Central, IL (ECIT), Cellular One of Northeast Pennsylvania, Cricket, Coral Wireless (Mobi PCS), COX, Cross, Element Mobile (Flat Wireless), Epic Touch (Elkhart Telephone), GCI, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri), Illinois Valley Cellular, Inland Cellular, iWireless (Iowa Wireless), Keystone Wireless (Immix Wireless/PC Man), Mosaic (Consolidated or CTC Telecom), Nex-Tech Wireless, NTelos, Panhandle Communications, Pioneer, Plateau (Texas RSA 3 Ltd), Revol, RINA, Simmetry (TMP Corporation),Thumb Cellular, Union Wireless, United Wireless, Viaero Wireless, and West Central (WCC or 5 Star Wireless)

ਨੋਟ: ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਣਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।


ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ – ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ

ਗੈਰ-ਜ਼ਾਹਰ ਸਹਿਮਤੀ: ਕਿਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ PG&E ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ(ਪਤੇ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ PG&E ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ’ (Profile & Alerts) ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, PG&E ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। PG&E, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ, ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਤੇ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਭਰਪੂਰ ਈਮੇਲਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ, PG&E ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ-ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (plans) ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ PG&E ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ(ਪਤੇ) ਕਿਸੇ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਸੁਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ PG&E ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ‘ਗਾਹਕੀ ਹਟਾਓ' ("unsubscribe") ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।


PG&E ਦੇ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।


ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ(ਪਤਿਆਂ) ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ, (i) ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ PG&E ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ(ਪਤਿਆਂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੋ; (ii) ਤੁਸੀਂ PG&E ਨੂੰ ਉਸ(ਉਹਨਾਂ) ਈਮੇਲ ਪਤੇ(ਪਤਿਆਂ) ’ਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਅਤੇ (iii) ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਏਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ(ਪਤੇ) ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ’ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ(ਆਂ) ‘ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ’ ਸੂਚੀ(ਆਂ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। PG&E ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤਿੰਨ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ PG&E ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਹਨ:

  • ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ਨਾਖਤ: ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ PG&E ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
  • ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ (Opt-Out) ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ: ਹਰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗਾਹਕੀ ਹਟਾਓ’ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗਾ
  • ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ: ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਧ ਭੌਤਿਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਲੈਣਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰੇਟ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ PG&E ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੱਸਣਗੀਆਂ।


ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ ‘ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ’(Profile & Alerts) ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਾਓ। ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ(ਪਤਿਆਂ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।


ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹਟਾਓ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: (i) ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ’ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ (ii) ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ‘ਗਾਹਕੀ ਹਟਾਓ’ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ‘ਗਾਹਕੀ ਹਟਾਓ’ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਧੂ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਹਕੀ ਹਟਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ (promotion) ਵਾਸਤੇ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼(ਸ਼ਾਂ) ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ PG&E ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਾਹਰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਾਹਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਾਹਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ PG&E ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਾ, PG&E ਦੇ ਕਿਸੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਸੇ PG&E ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੌਇਸਮੇਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਦਿ) ਗੈਰ-ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ PG&E ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। PG&E ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਊਰਜਾ ਸੁਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਰੇਟ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ PG&E ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।


PG&E ੁਹਾਨੂੰਲੋੜੀਂਦੀਆਂਈਮੇਲਾਂਭੇਜਣਦਾਹੱਕਰਾਖਵਾਂਰੱਖਦੀਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਵਿੱਚਸੰਕਟਕਾਲੀਅਤੇਸੁਰੱਖਿਆਸੰਬੰਧੀਸੂਚਨਾਵਾਂ, ੁਹਾਡੇਖਾਤੇਬਾਰੇਅਹਿਮਖੁਲਾਸੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਉਗਰਾਹੀਆਂਸੰਬੰਧੀਈਮੇਲਾਂ, ਸੇਵਾਵਿੱਚਵਿਘਨਬਾਰੇਸੂਚਨਾਵਾਂ, CPUC ਅਤੇ/ਜਾਂਅਧਿਨਿਯਮਕਲਾਜ਼ਮੀਨੋਟਿਸ, ਅਤੇ/ਜਾਂਹੋਰਲੋੜੀਂਦੇਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰਸੂਚੀਏਥੋਂਤੱਕਸੀਮਤਨਹੀਂਹੈ, ਅਤੇਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਤੋਂਹਟਣਦਾਤੁਹਾਡੇਕੋਲਕੋਈਵਿਕਲਪਨਹੀਂਹੋਵੇਗਾ।


ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ: ਮਦਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, pge.com/alertfaqs ਦੇਖੋ, ਜਾਂਸਾਨੂੰ myalerts@pge.com ’ੇਈਮੇਲਕਰੋ।


ਕੀਮਤ: PG&E ਈਮੇਲ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਵਾਈਸ ’ਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਟਾ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: PG&E ਕਿਸੇਵੀਸਮੇਂਇਹਨਾਂਮਦਾਂਨੂੰਬਦਲਣਜਾਂਲਿਖਤੀਸੰਦੇਸ਼ਜਾਂਈਮੇਲਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂਜਾਂਸੂਚਨਾਵਾਂਜਾਂਹੋਰਈਮੇਲਜਾਂਡਿਜੀਟਲਸੰਚਾਰਾਂਨੂੰਕਿਸੇਵੀਸਮੇਂਰੱਦਕਰਨਦਾਅਧਿਕਾਰਰਾਖਵਾਂਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸੁਚੇਤਨਾਤਰਜੀਹਾਂਨੂੰਅੱਪਡੇਟਕਰਨਦੀਆਂਵਿਧੀਆਂ, ਸੰਚਾਰਾਂਦੀਬਾਰੰਬਾਰਤਾ, ਅਤੇ/ਜਾਂਸਮਰਥਿਤਕੈਰੀਅਰਾਂਦੀਆਂਸੂਚੀਆਂਸ਼ਾਮਲਹਨ, ਪਰਸੂਚੀਏਥੋਂਤੱਕਸੀਮਤਨਹੀਂਹੈ।ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਤਬਦੀਲੀਆਂਵਾਸਤੇਇਹਨਾਂਮਦਾਂਅਤੇਸ਼ਰਤਾਂਦੀਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਵੀਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।


ਕੋਈ ਵਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ: PG&E ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਵਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। PG&E ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਾਹਰ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤਤਾ (fitness) ਦੀਆਂ ਵਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ੁਸੀਂਸਹਿਮਤਹੁੰਦੇਹੋਕਿ PG&E ਕਿਸੇਵੀਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ, ਫਲਸਰੂਪੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਚਾਣਚੱਕ, ਦੰਡਾਤਮਕ (punitive), ਜਾਂਕਿਸੇਹੋਰਨੁਕਸਾਨਾਂਵਾਸਤੇਦੇਣਦਾਰਨਹੀਂਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ PG&E ਨੂੰਅਜਿਹੇਨੁਕਸਾਨਜਾਂਹਾਨੀਦੀਸੰਭਾਵਨਾਬਾਰੇਦੱਸਿਆਵੀਗਿਆਹੋਵੇ, ਜੋਲਿਖਤੀਸੰਦੇਸ਼ਾਂਜਾਂਈਮੇਲਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂਜਾਂਸੂਚਨਾਵਾਂਜਾਂਹੋਰਈਮੇਲਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। PG&E ੀਜੀਆਂਧਿਰਾਂਦੇਕਾਰਜਾਂਜਾਂਭੁੱਲ-ਚੁੱਕਾਂਵਾਸਤੇਦੇਣਦਾਰਨਹੀਂਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਵਿੱਚ PG&E ਦੇਕੰਟਰੋਲਤੋਂਬਾਹਰਲੇਹਾਲਾਤਾਂਕਰਕੇਸੰਦੇਸ਼ਾਂਦੇਪ੍ਰਸਾਰਣਵਿੱਚ ਦੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਚੀ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ: ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇਵਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


ਔਨਲਾਈਨ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਏਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ’ੇਏਥੇਨਹੀਂਵਿਚਾਰੇਗਏ, ਜਿਸਵਿੱਚਲਿਖਤੀਸੰਦੇਸ਼ਾਂਅਤੇਈਮੇਲਸੁਚੇਤਨਾਵਾਂਅਤੇਸੂਚਨਾਵਾਂਦੋਨਾਂ ’ੇ, ਜਾਂਹੋਰਈਮੇਲਜਾਂਡਿਜੀਟਲਸਚਾਰਾਂ ’ੇਲਾਗੂਹੋਣਵਾਲੀਆਂਆਮਮਦਾਂਵੀਸ਼ਾਮਲਹਨ, PG&E ਦੀਆਂਔਨਲਾਈਨਮਦਾਂਅਤੇਸ਼ਰਤਾਂਲਾਗੂਹੋਣਗੀਆਂਅਤੇਉਹਨਾਂਨੂੰਏਥੇਹਵਾਲੇਦੁਆਰਾਸ਼ਾਮਲਕੀਤਾਜਾਂਦਾਹੈ।ਇਸਤੋਂਇਲਾਵਾ, ੁਸੀਂਉਹਨਾਂਔਨਲਾਈਨਮਦਾਂਅਤੇਸ਼ਰਤਾਂਨਾਲਆਪਣੀਸਹਿਮਤੀਦੀਦੁਬਾਰਾਹਾਮੀਭਰਦੇਹੋ।