សុវត្ថិភាពជាចម្បង


សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់យើងចំពោះសកម្មភាពដែលអ្នកអាចធ្វើបានឥឡូវនេះ និងស្វែងយល់អំពីអ្វីដែល PG&E កំពុងធ្វើ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃ។