ជំនួយនៅពេលផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ


រូបតំណាងធនធានវេជ្ជសាស្រ្ត យើងធ្វើការជារៀងរាល់ ដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាព និងសេវាកម្មដែលអាចទុកចិត្តបាន។ យោងតាមការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក យើងអាចនឹងបិទថាមពលក្នុងអំឡុងពេលដែលមានខ្យល់ខ្លាំង ដើម្បីបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃ។ ការបិទនេះហៅថា ការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS)


ជំនួយបន្ថែមគឺអាចរកបាន ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកទុកចិត្តលើថាមពលដើម្បីសុខភាព និងសុវត្ថិភាព។ យើងផ្ដល់ជូនធនធានបន្ថែម ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នកនៅមុនពេល ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយពេល PSPS ដែលរួមមានការជូនដំណឹង និងការប្រកាសច្រើនជាងមុន។កំណត់ទីតាំងធនធាននៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក 

ធនធានមានជាភាសាផ្សេងៗពីគ្នា ដើម្បីជួយអ្នកឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ PSPS។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ទទួលបានការជូនដំណឹងអំពី PSPS បន្ថែម


ការជូនដំណឹងនឹងត្រូវបានផ្ញើមុនពេលការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) តាមរយៈការហៅទូរសព្ទ សារជាអក្សរ និងអ៊ីមែល។ អតិថិជន Medical Baseline ឬ Self-Identified Vulnerable ដែលមិនឆ្លើយតប អាចទទួលការជូនដំណឹងអំពី PSPS បន្ថែម ដែលរួមមានការហៅទូរសព្ទ និងសំឡេងរោទិ៍កណ្តឹងទ្វារជារៀងរាល់ម៉ោង។ ការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីធានាថាពួកគេមានការដឹងអំពី PSPS និងអាចត្រៀមខ្លួនបាន។


វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិនិត្យ និងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីអំពីព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ដើម្បីឲ្យយើងអាចទាក់ទងអ្នកបាន។


ប្រសិនបើសុខភាព ឬសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យ ប្រសិនបើចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានផ្តាច់ សូមប្រាប់ឲ្យ PG&E ដឹង។ មានកម្មវិធីនានាដើម្បីជួយអ្នក និងធានាឲ្យអ្នកទទួលការជូនដំណឹងអំពី PSPS បន្ថែមនៅពេលចាំបាច់។ដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់កម្មវិធី Medical Baseline program

ដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់កម្មវិធី Vulnerable Customer Status
ការជូនដំណឹងទូទៅ

ទទួលការជូនដំណឹងសម្រាប់អាសយដ្ឋានណាមួយ​


ការជូនដំណឹងអំពីអាសយដ្ឋានអាច​ជូន​ដំណឹង​​អ្នក​អំពី PSPS ដែលអាចកើត​មាន​នៅ​អាសយដ្ឋាន​ណាមួយ​​ដែល’​សំខាន់​ចំពោះ​អ្នក​ ឬ​មនុស្ស​ជាទីស្រលាញ់​របស់អ្នក។ អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើជាម្ចាស់គណនីសម្រាប់អាសយដ្ឋាននោះទេ។ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីអាសយដ្ឋាន
ជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត

កម្មវិធី Medical Baseline Program


ប្រសិនបើអ្នកពឹងផ្អែកលើថាមពលសម្រាប់តម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តជាក់លាក់ អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានចំពោះ កម្មវិធី Medical Baseline Program។ កម្មវិធីនេះរួមបញ្ចូល៖


 • ការបែងចែកថាមពលប្រចាំខែបន្ថែមតាមតម្លៃទាបបំផុតដែលមាននៅលើអត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។
 • ការជូនដំណឹងបន្ថែមជាមុនអំពីការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS)។ ការជូនដំណឹងទាំងនោះអាចរួមមានការហៅទូរសព្ទ ឬការចុចកណ្ដឹងទ្វារផ្ទះបន្ថែម ដើម្បីធានាថាអ្នកអាចត្រៀមខ្លួន និងមានសុវត្ថិភាព។


ដាក់ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់កម្មវិធី Medical Baseline Program
រូបតំណាងសន្សំថាមពល

កម្មវិធី Portable Battery Program


ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនរបស់ Medical Baseline អ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានអាគុយបម្រុងចល័ត។ អាគុយចល័តអាចជួយរក្សាឧបករណ៍ឱ្យមានថាមពល ក្នុងករណីដាច់ភ្លើង។ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធី Portable Battery Program
រូបតំណាងការបញ្ចុះតម្លៃលើវិក្កយបត្រ

កម្មវិធី Generator and Battery Rebate Program


ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃ PSPS លើអតិថិជន យើងចង់បង្កើតថាមពលបម្រុងទុកដែលអាចដំណើរការបានច្រើនជាងមុន។ ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីនេះ យើង’នឹងផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃជូនអ្នកចំនួន $300 ចំពោះម៉ាស៊ីនភ្លើង និងអាគុយ។ស្នើសុំការបញ្ចុះតម្លៃម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬអាគុយ

Self-Generation Incentive Program


The Self-Generation Incentive Program (SGIP) អាចជួយឱ្យអ្នកសន្សំប្រាក់លើប្រព័ន្ធរក្សាទុកថាមពលបាន។ SGIP ផ្តល់ជូនការបង្វិលប្រាក់សងមកវិញសម្រាប់ការរក្សាទុករបស់អាគុយ។ ការរក្សាទុករប់អាគុយអាចជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ផែនការនៃការត្រៀមខ្លួនរបស់អ្នកក្នុង​ករណី​​មាន​ការផ្តាច់ភ្លើង។ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី SGIP និងដាក់ពាក្យ
រូបតំណាងផ្ទៀងផ្ទាត់ទូទៅ

កម្មវិធី Disability Disaster Access and Resources Program


កម្មវិធី Disability Disaster Access and Resources Program (DDAR) គឺជាកិច្ចសហការណ៍រវាង PG&E និង California Foundation for Independent Living Centers។ ប្រសិនបើអ្នកមានតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងការរស់នៅឯករាជ្យ កម្មវិធីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នក។ DDAR អាចជួយអ្នក៖


 • បង្កើតផែនការសម្រាប់គ្រាអាសន្ន
 • ចុះឈ្មោះលើកម្មវិធី Medical Baseline Program
 • ដាក់ពាក្យសុំអាគុយបម្រុងចល័ត
 • ស្វែងរកការធ្វើដំំណើរដោយរថយន្តសម្រាប់ជនពិការ (ADA) និងការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារក្នុងអំឡុងពេលមាន PSPS


ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធី DDAR និងដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញ
211ភាពជាដៃគូ 211


ដើម្បីផ្តល់ជំនួយនៅពេលត្រូវការចាំបាច់បំផុត យើងធ្វើជាដៃគូជាមួយ California Network នៃ 211s។ 211 គឺជាសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ និងរក្សាការសម្ងាត់ មាន 24/7 ដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកជំនួយក្នុងតំបន់អំឡុងពេលដែលមានការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ​ (PSPS)។ 211 ក៏អាចផ្តល់ជំនួយក្នុងការរៀបចំផែនការសម្រាប់គ្រាអាសន្នផងដែរ។


Community Resource Centers


Community Resource Centers (CRC) ផ្តល់​ជូន​នូវទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ និង​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​នៅអំឡុងពេលមាន Public Safety Power Shutoff។ មជ្ឈមណ្ឌលអាចផ្តល់ជូនដូចជា៖


 • ADA-បន្ទប់ទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាន
 • ការសាកថ្មឧបករណ៍
 • Wi-Fi
 • អាហារសម្រន់ និងទឹកសុទ្ធ
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និង/ឬម៉ាស៊ីនកម្តៅ (សម្រាប់តែខាង​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​តែប៉ុណ្ណោះ)
 • ភួយ និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត


ស្វែង​រក CRC ដែលនៅជិតលោកអ្នក

មធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលប្រើប្រាស់បានទៅកាន់ CRC ដៃគូរខាងក្រោមនេះអាចជួយអ្នកបាន៖អ្នកអាចទូរសព្ទទៅលេខ 211សម្រាប់ជំនួយក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់។ ឬ ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះនៅក្នុង DDAR Program ពួកគេក៏​អាចជួយ​អ្នកបានផង​ដែរ​។

ការផ្លាស់ប្តូរចំណីអាហារ និងរបបអាហារ

អាហារនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបង្កក ឬទូទឹកកករបស់អ្នកអាចខូច ប្រសិនបើចរន្តអគ្គិសនីរបស់អ្នកដាច់។ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការខូចខាតអាហារអំឡុងពេលការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) យើង’នៅទីនេះដើម្បីផ្តល់ជំនួយ។ យើងធ្វើជាដៃគូជាមួយ៖


 • ធនាគារស្បៀងអាហារក្នុងតំបន់ ផ្ដល់នូវការផ្លាស់ប្តូរអាហារក្នុងអំឡុងពេល PSPS និងរហូតដល់បីថ្ងៃក្រោយ។ អាហារអាចរកបាននៅពេលការផ្គត់ផ្គង់នៅមាន។ ធនាគារស្បៀងអាហារមួយចំនួនអាចនឹងមានការរឹតត្បិតប្រាក់ចំណូល។
 • Meals on Wheels ផ្ដល់អាហារសម្រាប់មនុស្សវ័យចាស់ដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន។ ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សេវាកម្មទាំងនេះ អ្នកត្រូវតែមានអាយុ 60 ឆ្នាំឡើងទៅ ឬមានប្តី ឬប្រពន្ធដែលមានអាយុ 60 ឡើងទៅ។ អ្នកក៏ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងមិនអាចទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌល Meals on Wheels ផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះរួចហើយ ហើយជួបប្រទះ PSPS អ្នកនឹងទទួលបានរបបអាហារបន្ថែមសម្រាប់ថ្ងៃ PSPS នីមួយៗ។


ចុះឈ្មោះនៅក្នុង Meals on Wheels

ស្វែងរកធនាគារស្បៀងអាហារក្នុងតំបន់ ឬមជ្ឈមណ្ឌល Meals on Wheels

ស្វែងរកជំនួយអំពីសុវត្ថិភាពអាហារអំឡុងពេលការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី

ការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ និងការបញ្ចុះតម្លៃ

ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) អ្នកអាចទទួលបានការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃ។ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី Disability Disaster Access and Resources (DDAR) Program សូមទាក់ទងកម្មវិធីទាំងនោះអំពីការទទួលបានការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារដែលអាចទទួលបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធី DDAR ទេ សណ្ឋាគារដូចខាងក្រោមផ្តល់ជូនអ្នកនូវការបញ្ចុះតម្លៃ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះ PSPS​៖បន្ទប់ទំនេរអាចនឹងប្រែប្រួលអាស្រ័យតាមរដូវកាល និងមិនមានការធានានោះទេ​។ PG&E មិន​មែនជា​បុត្រសម្ព័ន្ធ​របស់​សណ្ឋាគារ​ទាំងនេះ​ទេ ហើយ​មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះការស្នាក់នៅ​សណ្ឋាគារទេ។

ទទួលបានព័ត៍មានជាភាសារបស់អ្នក


ព័ត៍មានទាក់ទងនឹងការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈមានចំនួន 16 ភាសា


ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបកប្រែដើម្បីយល់ដឹង និងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ PSPS មានធនធាន និងដៃគូខាងភាសាដែលបានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមសម្រាប់ជាជំនួយបាន។ ដៃគូរបស់យើងអាចផ្តល់ជំនួយបកប្រែបានជាង 240 ភាសា។ សូមទាក់ទងទៅលេខ 1-866-743-6589 ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។


សម្រាប់ព័ត៌មានជាទម្រង់ផ្សេងទៀត ដូចជាអក្សរពុម្ពធំៗ អក្សរស្ទាប ឬឯកសារអូឌីយ៉ូ សូមផ្ញើសំណើនេះតាមអ៊ីមែលទៅកាន់ PG&E តាមរយៈ CIACMC@pge.comសូមបញ្ចូលឈ្មោះ អាសយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្រ និងលេខទូរសព្ទរបស់អ្នក។

California Foundation for Independent Living Centers (ASL)