ការគាំទ្រមុនពេល ក្នុងអំឡុងពេល និងបន្ទាប់ពីការបិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ


រូបតំណាងធនធានវេជ្ជសាស្រ្ត ស្វែងរកថាមពលបន្ត មធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ការជំនួសស្បៀងអាហារ និងការគាំទ្រផ្សេងទៀតសម្រាប់ជនពិការ និងប្រជាជនវ័យចំណាស់នៅក្នុងករណីដែល ការបិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) ត្រូវបានគេហៅនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។


ធនធានភាគីទីបីតាមខោនធី៖ អ្នកអាចស្វែងរកធនធានភាគីទីបី និងជំនួយ ដែលនៅជិតអ្នកដោយចូលទៅមើល ការគាំទ្រ និងធនធានតាមខោនធី

ធនធានទាំងនេះ ដែលមានជាភាសាផ្សេងៗគ្នា អាចជួយអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្រឡាញ់ឱ្យចេះត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ។ ក្នុងនេះមានរួមបញ្ចូលនូវធនធាន PSPS ការណែនាំអំពីការត្រៀមលក្ខណៈគ្រាអាសន្ន និងកម្មវិធីដែលអាចបោះពុម្ពបានសម្រាប់ Medical Baseline Program ។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក

នៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាន យើងផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវការជូនដំណឹងជាមុនអំពីការផ្តាច់ចន្តរអគ្គិសនី ដែលប៉ះពាល់ដល់សេវាកម្មអគ្គិសនីរបស់ពួកគេ—រួមមានទាំងតម្រូវការក្នុងការបង្ការលើការបិទថាមពលជាមុនសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ។ ត្រូវប្រាកដថា អ៊ីមែ៉ល លេខទូរស័ព្ទ ការចង់បានភាសា និងអាសយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្ររបស់អ្នកគឺមាននៅក្នុងគណនីអនឡាញរបស់អ្នក។


ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការចង់បានភាសារបស់អ្នកសម្រាប់ការជូនដំណឹង PSPS សូមអនុវត្តតាមការណែនាំជាជំហានៗរបស់យើង (PDF, 303 KB)


ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកឥឡូវនេះ
ការជូនដំណឹងទូទៅ

ការជូនដំណឹងអំពីអាសយដ្ឋាន PSPS សម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនជាម្ចាស់គណនី PG&E

ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាម្ចាស់គណនីសម្រាប់អាសយដ្ឋានណាមួយនោះទេ អ្នកនៅតែអាចត្រូវបានជូនដំណឹង ពេលដែល PSPS ត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងតំបន់នោះ។ ទទួល​ការហៅ​ទូរស័ព្ទ ឬ​សារ​ជាអក្សរ​ពី PG&E ប្រសិនបើ​ការ​ផ្តាច់​ចរន្ត​អគ្គិសនី​​អាចចំាបាច់ដើម្បីជួយ​បង្ការ​ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ។ ចំណាំ៖ ម្ចាស់គណនីទទួលបានការជូនដំណឹងអំពី PSPS ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់អាសយដ្ឋាន (នានា) របស់ពួកគេ។
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការជូនដំណឹងអំពីអាសយដ្ឋាន

រូបតំណាងរាយការណ៍អំពីវា

ការគាទ្រផ្នែកភាសា

ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកផ្សេងទៀត ដែលអ្នកស្គាល់ត្រូវការជំនួយក្នុងការបកប្រែឱ្យយល់ និងចេះត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ PSPS បាន ធនធានភាសា និងភាពជាដៃគូដែលបានរាយឈ្មោះខាងក្រោមគឺអាចរកឱ្យជួយបាន។ ជំនួយភាសាបន្ថែមមានជាង 250 ភាសា។ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-866-743-6589 ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។


សម្រាប់ព័ត៌មានជាទម្រង់ផ្សេង ដូចជាការអក្សរពុម្ពធំៗ អក្សរស្ទាប ឬឯកសារអូឌីយ៉ូ សូមផ្ញើសំណើនេះតាមអ៊ីមែ៉លទៅ PG&E តាមរយៈ CIACMC@pge.com ហើយបញ្ចូលឈ្មោះ អាសយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្រ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

មជ្ឈមណ្ឌលមូលនិធិរដ្ឋ California ដើម្បីការរស់នៅឯករាជ្យ (ASL)

  

មជ្ឈមណ្ឌលមូលនិធិរដ្ឋ California ដើម្បីការរស់នៅឯករាជ្យ (ASL)

1OF1
  
ជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត

Medical Baseline Program

Medical Baseline Program ដែលគេស្គាល់ថាជា Medical Baseline Allowance គឺ​ជាកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់អតិថិជនតាមលំនៅដ្ឋាន ដែលពឹងផ្អែកលើថាមពលសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រ​មួយ​ចំនួន។។ កម្មវិធីរួមមាន ដូចជា៖

  • ការបែងចែកថាមពលបន្ថែមជារៀងរាល់ខែក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដែលអាចប្រើប្រាស់បានតាមអត្រារបស់អតិថិជន។
  • ការជូនដំណឹងបន្ថែមជាមុនអំពី PSPS ដែលអាចរួមបញ្ចូលទាំងការហៅទូរស័ព្ទបន្ថែម ឬសំឡេងរោទ៍កណ្ដឹងទ្វារ។

ស្វែងយល់ថាតើអ្នកមានគុណវុឌ្ឍិគ្រាប់គ្រាន់សម្រាប់ MEDICAL BASELINE PROGRAM ដែរឬអត់

ដាក់ពាក្យថ្ងៃនេះ
ក្រុមអតិថិជន

Vulnerable Customer status

ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នក​ដែល​រស់នៅ​ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានជំងឺ ឬស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវីត ក្នុងករណីដែលសេវាកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ដាច់ អ្នកអាចបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងថាជាអតិថិជនដែលងាយរងគ្រោះ។ អតិថិជនដែលបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាជាអតិថិជនដែលងាយរងគ្រោះ ទទួលបានការជូនដំណឹងបន្ថែមជាមុនអំពី PSPS ដែលអាចរួមមានទាំងការជូនដំណឹងបន្ថែមតាមទូរស័ព្ទ ឬតាមសំឡេងរោទិ៍កណ្តឹងទ្វារ។


ដាក់ពាក្យសុំ Vulnerable Customer status
CARE និង FERA

California Alternative Rates for Energy (CARE) and Family Electric Rate Assistance (FERA)

គ្រួសារដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកចំណូលអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែនៅលើវិក្កយបត្រថាមពលរបស់ពួកគេជាមួយនឹងកម្មវិធី CARE និង FERA ។


សូមស្វែងយល់បន្ថែម ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រាប់គ្រាន់សម្រាប់ CARE ឬ FERA
រូបតំណាងផ្ទៀងផ្ទាត់ទូទៅ

Disability Disaster Access & Resources

កម្មវិធី Disability Disaster Access & Resources (DDAR) គឺជាកិច្ចសហការរវាង PG&E និង California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) ។ តាមរយៈកម្មវិធីនេះ អតិថិជនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលប្រើប្រាស់បរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រដោយប្រើអគ្គិសនីអាចទទួលបានធនធាននានាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។ អ្នកចូលរួមមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈដំណើរការទទួលយករបស់ DDAR ។ ក្នុងចំណោមការវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀត បុគ្គលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ មានពិការភាព និង​ស្ថានភាព​សុខភាព​រ៉ាំរ៉ៃ ដែលទាមទារឱ្យមានអគ្គិសនីដើម្បីរស់នៅដោយឯករាជ្យ។


តាមរយៈកម្មវិធី Disability Disaster Access & Resources Program របស់ពួកគេ CFILC ផ្តល់ជំនួយបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេល PSPS ដល់អ្នកដែលពឹងផ្អែកលើថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់តម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងការរស់នៅដោយឯករាជ្យ។ អ្នកចូលរួមដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អាគុយចល័តដែលបម្រុងទុក និងធនធានផ្សេងទៀត មានដូចជា ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអាហារ ធនធានជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលអាចប្រើបាន និងការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារក្នុងអំឡុងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ។ អាគុយបម្រុងចល័តអាចនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈការដាក់ពាក្យសុំជំនួយ ឬការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុ ឬជួលដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់កាន់កាប់។


ការសម្របសម្រួល​ជាមួយ​ Disability Disaster Access& Resources Center ដើម្បីទទួលបាន​ជំនួយ គឺត្រូវប្រើពេលវេលា ដូច្នេះ​ យើងសូមណែនាំ​ឱ្យអ្នកទាក់ទង​ទៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុងមូលដ្ឋាន​របស់អ្នក​ជាមុន មុនពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ក់ើតឡើង។ ទោះជាមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះ​ផ្ដល់​ជំនួយ​គ្រាអាសន្ន​ក៏ដោយក៏មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះ​មិនបើក 24 ម៉ោង​ក្នុងមួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃ​ក្នុងមួយ​សប្ដាហ៍ទេ។ ម៉ោងធ្វើការធម្មតាគឺពីថ្ងៃចន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង 8:30 ព្រឹក – 4 រសៀល ប្រសិនបើ​អ្នក​កំពុងស្ថិតក្នុងគ្រាមានអាសន្ន​ដែល​គំរាម​កំហែងដល់​អាយុជីវិត សូមហៅទៅលេខ 911 ។


មជ្ឍមណ្ឌល DDAR ទាំងនេះ​ក៏ជួយ​អ្នកឱ្យ​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ទាំងនេះ​ជាមួយនឹង​ការរៀបចំផែនការ​សម្រាប់ពេលមានអាសន្ន និង​ការអប់រំ ព្រមទាំងជំនួយ​ក្នុងការ​ចុះឈ្មោះចូលកម្មវិធី Medical Baseline Program ។ ចូលមើល CFILC ដើម្បីចូលប្រើធនធានផែនការគ្រោះមហន្តរាយ។

រូបតំណាងសន្សំថាមពល

Portable Battery Program

Portable Battery Program (PBP) របស់ PG&E ផ្តល់ជូននូវអាគុយបម្រុងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃ PSPS លើអតិថិជនដែលពឹងផ្អែកលើបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រ។ ដៃគូកម្មវិធីទាក់ទងទៅអតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួល ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃតាមទូរស័ព្ទ ឬតាមអ៊ីមែ៉ល។ ការវាយតម្លៃនេះធ្វើការពិនិត្យមើលលើផែនការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់អតិថិជន និងលើព័ត៌មានបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រ ដើម្បីផ្គូផ្គងអតិថិជនជាមួយនឹងអាគុយដែលល្អបំផុតស្របតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ។


លក្ខខណ្ឌតម្រូវអំពីសិទ្ធិទទួលបានរួមមាន៖


  • បានចុះឈ្មោះនៅក្នុង Medical Baseline Program និង
  • រស់​នៅ​ក្នុង​ High Fire-Threat Districts (HFTD) ដូចមាន​កំណត់​នៅក្នុង ផែនទីអគ្គិភ័យ CPUC នេះ ឬ​បាន​ជួប​នឹង​ PSPS ចាប់​ពី​ពីរ​ដងឡើង តាំងពីឆ្នាំ 2020 មក។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវបន្ថែមអំពី​សិទ្ធិ​ទទួលបាន រួមមាន​ការ​ពឹងផ្អែកលើ​បរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្ត​ ដែល​ដំណើរការ​ដោយ​អគ្គិសនីដើម្បី​ទ្រទ្រង់ជីវិត។


ទាញយកសន្លឹកព័ត៌មានសង្ខេបអំពី Portable Battery Program (PDF, 190 KB)

ប្រសិនបើអ្នកមិនបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវអំពីសិទ្ធិទទួលបានសម្រាប់កម្មវិធី Portable Battery Program ប៉ុន្តែពឹងផ្អែកលើថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់តម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ឬតម្រូវការរស់នៅដោយឯករាជ្យ សូមយោងទៅធនធានរបស់ Disability Disaster Access & Resources Program ខាងលើ។

រូបតំណាងការបញ្ចុះតម្លៃលើវិក្កយបត្រ

Expanded Generator and Battery Rebate Program

PG&E កំពុងផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃលើការទិញម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬអាគុយដែលមានគុណភាពល្អដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការដាច់ភ្លើង។ ដើម្បីមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ អតិថិជនត្រូវបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងអស់នេះ៖


✔ មានគណនី PG&E ដែលកំពុងប្រើ
✔ រស់នៅក្នុងតំបន់ High Fire-Threat District កម្រិត 2 ឬកម្រិត 3
✔ បំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយក្នុងចំណោមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោម៖


    • ពួកគេពឹងផ្អែកលើការបូមទឹកអណ្តូងសម្រាប់តម្រូវការទឹករបស់ពួកគេ (ឧ. អាសយដ្ឋានទទួលសេវាមិនមានបញ្ចូលក្នុង ផែនទី CA Water Agency),
    • គឺជាអតិថិជនរបស់ Medical Baseline ដែលមិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធី Portable Battery Program របស់យើង ឬ
    • គឺជាអាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់ចាំចាច់ខ្នាតតូច/ខ្នាតតូចបំផុត (ហាងលក់គ្រឿងទេស ហាងលក់ទំនិញ ពេទ្យសត្វ គ្លីនិកធ្មេញ គ្លីនិកថែទាំបន្ទាន់ ម្ចាស់ចំណតផ្ទះចល័ត) ដែលមានផលិតផលចុះបញ្ជីនៅក្នុងបញ្ជីផលិតផលដែលមានគុណភាពរបស់ PG&E (XLSX, 51 KB)។

តាមរយៈកម្មវិធីនេះ យើងកំពុងផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពី $300 ទៅ $1,000 សម្រាប់អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលទាំងអស់ ដោយផ្អែកលើតម្លៃផលិតផលលក់រាយ។ អតិថិជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី CARE ឬ FERA Program របស់ PG&E អាចទទួលបានលុយ $200 បន្ថែមទៀត ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃសរុប (ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងចំនួនតាមកម្រិតដែលអាចអនុវត្តបាន) មិនលើសពីតម្លៃទិញផលិតផលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។


ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃលើអាគុយ និងម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់យើង
រូបតំណាងឌុយដោតភ្លើង

ការសាកថ្មឧបករណ៍ Wi-Fi និងការគាំទ្រផ្សេងទៀត

PG&E បើក មជ្ឍមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ ក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយ PSPS ។ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ទាំងអស់អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋ និងខោនធី ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ។ មជ្ឈមណ្ឌល​ទាំងនេះផ្ដល់នូវ​បន្ទប់ទឹក​លក្ខណៈ ADA និង​កន្លែងលាងដៃ កន្លែង​សាកថ្ម​បរិក្ខារ​វេជ្ជសាស្រ្ត​ ការសាក​ថ្មឧបករណ៍ Wi-Fi និង​ទឹកដបសម្រាប់ពិសារ និងអាហារសម្រន់។ មជ្ឈមណ្ឌលស្ថិតក្នុងអាគារក៏ផ្តល់ជូននូវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬម៉ាស៊ីនកម្តៅ កន្លែងអង្គុយ និងទឹកកកផងដែរ។

សេវាគាំទ្រតាមខោនធី


រកមើលថាតើធនធានអាហារ (មិនមែន PG&E) មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ និងសណ្ឋាគាររបស់ភាគីទីបីមួយណាដែលមាននៅជិតអ្នក។

កន្លែងផ្គត់ផ្គង់អាហារ

ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការបាត់បង់អាហារដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ PSPS កន្លែងផ្គត់ផ្គង់អាហារ ដែលចូលរួមនៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក នឹងផ្តល់ជូនគ្រឿងទេសដល់គ្រួសាររបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលផ្តាច់ចន្តរអគ្គិសនីដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ PSPS និងសម្រាប់រយៈពេលបីថ្ងៃបន្ទាប់។

អាហារសម្រាប់​អ្នកជិះរទេះរុញ (Meals on Wheels) – សម្រាប់ជនពិការ ឬមនុស្សចាស់

អាហារសម្រាប់​អ្នកជិះរទេះរុញផ្តល់អាហារបំប៉នដល់មនុស្សវ័យចំណាស់ដែលនៅផ្ទះ។ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងខោនធីណាមួយដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ហើយបានចូលរួមរួចហើយនៅក្នុងកម្មវិធីអាហារសម្រាប់អ្នកជិះរទេះរុញ អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់អាហារមួយពេលបន្ថែមទៀតក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនីមួយៗនៃព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ។


ដើម្បីមានសិទ្ធិ អ្នកត្រូវតែមានអាយុ 60 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះ (ឬជាប្តី ឬប្រពន្ធរបស់មនុស្សដែលមានអាយុ 60 ឆ្នាំ ឬចាស់ជាងនេះ) ដែលមានប្រឈមនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងមិនអាចមកមជ្ឈមណ្ឌលអាហារសម្រាប់អ្នកជិះរទេះរុញដើម្បីទទួលបានអាហារញុំា។ សូមទាក់ទងមកកម្មវិធីអាហារសម្រាប់អ្នកជិះរទេះរុញក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នកឥឡូវនេះ ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានលក្ខណសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ។

Disability Disaster Access and Resources (DDAR)

ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយ PG&E, California Foundation for Independent Living Centers គ្រប់គ្រងកម្មវិធី Disability Disaster Access & Resources (DDAR) ។ ក្នុងអំឡុងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ PSPS, DDAR ផ្តល់ធនធានដល់អ្នកដែលពឹងផ្អែកលើថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់តម្រូវផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និងការរស់នៅដោយឯករាជ្យ។


កម្មវិធី DDAR នឹងកំណត់បុគ្គលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលបានធនធាន​តាមរយៈ​ដំណើរការទទួលយក។ ក្នុងចំណោមការវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀត បុគ្គលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ មានពិការភាព និង​ស្ថានភាព​សុខភាព​រ៉ាំរ៉ៃ ដែលទាមទារឱ្យមានអគ្គិសនីដើម្បីរស់នៅដោយឯករាជ្យ។ ធនធានដែលបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈកម្មវិធី រាប់បញ្ចូលទាំងអាគុយបម្រុងទុកចល័ត ការស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលអាចប្រើប្រាស់បាន និងប័ណ្ណទទួលស្បៀងអាហារ។


អតិថិជន​អាច​ដាក់ពាក្យសុំ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ disabilitydisasteraccess.org ឬអាច​ទាក់ទងមក​ Disability Disaster Access & Resources Center នៅក្នុង​ខោនធី​របស់អ្នក។

211ទូរស័ព្ទ ឬផ្ញើសារទៅលេខ 211, 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

អ្នកអាចទទួលបានការគាំទ្រ និងប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងពេលមានតម្រូវការចាំបាច់។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការបិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ។ សេវាហៅទូរស័ព្ទ និងផ្ញើសារជាលក្ខណៈឯកជនដោយឥតគិតថ្លៃនេះ អាចរកបាន 24/7 សម្រាប់ប្រជាជននៅរដ្ឋ California ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ 211.org ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 211 ។