ចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញស្តីពីសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យ PG&E


PG&E នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីសុវត្ថិភាពសហគមន៍ភ្លើងឆេះព្រៃសហគមន៍របស់យើង។ ការប្រមូលផ្តុំនិម្មិតទាំងនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកសហគមន៍ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសុវត្ថិភាពនិងការត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃជួបជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន PG&E សួរសំណួរនិងចែករំលែកមតិយោបល់។


កំណត់សម្គាល់៖ PG&E ក៏កំពុងរៀបចំផែនការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការបើកដោយផ្ទាល់ជាតំបន់នៅទូទាំងតំបន់សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីសុវត្ថិភាពសហគមន៍ភ្លើងឆេះព្រៃសហគមន៍។ ដោយសារមានការកំណត់លើព្រឹត្តិការណ៍ដោយផ្ទាល់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងកើតឡើងដោយសារជំងឺកូវីដ19 មានកាលវិភាគសម្រាប់ការបើកត្រូវបានពន្យាពេល។


សម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញផ្ទាល់បាន យើងបានផ្ដល់ជូនបទបង្ហាញ និងការថតវីដេអូនៃសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញពីមុនរបស់យើងនៅខាងក្រោម។ មើលបទបង្ហាញពីមុន


សូមពិនិត្យមើលឱ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីកាលវិភាគបើកសិក្ខាសាលានិងសិក្ខាសាលារបស់យើង។


មិនមានសិក្ខាសិលាតាមអនឡាញនៅពេលខាងមុខនៅឡើយទេ នាពេលនេះ។

ព្រឹត្តិការណ៍មុនៗ


នៅក្នុងតារាង

Date: កាលបរិច្ឆេទ
Counties Served: ស្រុកមានបម្រើសេវាកម្ម
Webinar Presentation: បទបង្ហាញបែបសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ
Webinar Video Recording: ការថតវីដេអូនៃសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ
View the presentation: មើលបទបង្ហាញ
View the recording: មើលការថត
Coming soon: នឹងមាន​ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​នេះ

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

02/03/21

Virtual Safety Town Hall – Butte, Plumas

02/17/21

Virtual Safety Town Hall – Napa, Lake

03/03/21

Virtual Safety Town Hall – Sonoma, Marin

03/17/21

Virtual Safety Town Hall – Nevada, Sierra, Yuba

03/31/21

Virtual Safety Town Hall – Shasta, Tehama, Lassen, Glenn

04/01/21

Wildfire Safety Webinar – Fresno, Kern, Tulare

04/07/21

Virtual Safety Town Hall – Mendocino, Humboldt, Trinity, Siskiyou

04/08/21

Wildfire Safety Webinar – Madera, Mariposa, Tuolumne

04/15/21

Wildfire Safety Webinar – Alpine, Amador, Calaveras

04/21/21

Virtual Safety Town Hall – Sacramento, Solano, Yolo

04/22/21

Wildfire Safety Webinar – El Dorado

04/29/21

Wildfire Safety Webinar – Solano, Yolo

05/05/21

Virtual Safety Town Hall – Alpine, Amador, Calaveras, Mariposa, Tuolumne

05/06/21

Wildfire Safety Webinar – Nevada

05/13/21

Wildfire Safety Webinar – Lassen, Plumas, Sierra, Tehama

05/19/21

Virtual Safety Town Hall – El Dorado, Placer

05/20/21

Wildfire Safety Webinar – Shasta

05/25/21

All Customer - Spanish

05/26/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Humboldt, Mendocino, Siskiyou, Trinity

05/26/21

All Customer - Chinese

Coming soon

06/02/21

Virtual Safety Town Hall – All Customer

06/03/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Butte County

06/10/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Colusa, Glenn, Placer and Yuba County

06/17/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Lake County

06/22/21

Community Based Organizations - Webinar

06/23/21

Community Based Organizations - Webinar

06/24/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Napa County

06/29/21

Educational Stakeholders

06/30/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Marin and Sonoma Counties

07/08/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Alameda, Contra Costa and San Mateo Counties

07/15/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Santa Clara and Santa Cruz

07/22/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Merced, San Joaquin and Stanislaus

07/27/21

Customers with Disabilities and Access and Functional Needs Webinar

07/29/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara

09/23/21

Corralitos/Watsonville Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/23/21

San Lorenzo Valley Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/29/21

El Dorado County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/30/21

Tuolumne County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/04/21

Madera County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/05/21

San Mateo County Community Meeting

10/06/21

Napa County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/07/21

Lake County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/12/21

San Luis Obispo and Santa Barbara County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/18/21

Amador, Calaveras and Mariposa County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/19/21

Placer, Nevada and Sierra County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/20/21

Marin and Sonoma County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/28/21

Santa Cruz Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

11/02/21

All County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

វគ្គដំណើរការនៃសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃ

PG&E បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរកុលសម្ព័ន្ធ និងស្រុកនៃសេវាកម្មពេលមានអាសន្ន ដើម្បីរៀបចំវគ្គដំណើរការនៃសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃរួមគ្នា គោលបំណងនៃការរៀបចំវគ្គទាំងនេះឡើងគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនភ្នាក់ងារក្នុងស្រុកនូវគម្រោងលម្អិតទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃរបស់ PG&E និងការកែលម្អ PSPS សម្រាប់ឆ្នាំ 2020។


បទបង្ហាញដែលត្រូវបានចែករំលែកអំឡុងពេលប្រជុំទាំងនេះមាននៅខាងក្រោម។


នៅក្នុងតារាង

Date: កាលបរិច្ឆេទ
County Served: ស្រុកមានបម្រើសេវាកម្ម
Working Session Presentation: បទបង្ហាញពីវគ្គដំណើរការ
View the Presentation: មើលបទបង្ហាញ

DateCounty ServedWorking Session Presentation

03/31/20

Solano

04/08/20

Colusa

04/09/20

Sonoma

04/08/20

Tuolumne

04/23/20

Humboldt

04/30/20

Butte

05/06/20

Trinity

05/07/20

Lake

05/12/20

Mariposa

05/12/20

Mendocino

05/14/20

Lassen

05/19/20

Shasta

05/19/20

Yolo

05/20/20

Napa

05/21/20

Alpine

05/21/20

Calaveras

05/21/20

Plumas

05/26/20

Siskiyou

05/27/20

Placer

05/28/20

Contra Costa

05/28/20

City of San Jose

05/29/20

Santa Clara

06/01/20

Tehama

06/02/20

Alameda

06/02/20

Nevada

06/03/20

Marin

06/05/20

Madera

06/11/20

Santa Cruz

06/23/20

San Benito

06/25/20

Tuolumne Band of Me-Wuk Indians, Tuolumne County

07/02/20

Fresno

07/09/20

Santa Barbara

07/10/20

Kings

07/21/20

Tulare