ចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញស្តីពីសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យ PG&E


PG&E នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីសុវត្ថិភាពសហគមន៍ភ្លើងឆេះព្រៃសហគមន៍របស់យើង។ ការប្រមូលផ្តុំនិម្មិតទាំងនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកសហគមន៍ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសុវត្ថិភាពនិងការត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃជួបជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន PG&E សួរសំណួរនិងចែករំលែកមតិយោបល់។


សម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញផ្ទាល់បាន យើងបានផ្ដល់ជូនបទបង្ហាញ និងការថតវីដេអូនៃសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញពីមុនរបស់យើងនៅខាងក្រោម។ មើលបទបង្ហាញពីមុន


កំណត់សម្គាល់៖ PG&E ក៏កំពុងរៀបចំផែនការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការបើកដោយផ្ទាល់ជាតំបន់នៅទូទាំងតំបន់សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីសុវត្ថិភាពសហគមន៍ភ្លើងឆេះព្រៃសហគមន៍។ ដោយសារមានការកំណត់លើព្រឹត្តិការណ៍ដោយផ្ទាល់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងកើតឡើងដោយសារជំងឺកូវីដ19 មានកាលវិភាគសម្រាប់ការបើកត្រូវបានពន្យាពេល។


សូមពិនិត្យមើលឱ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីកាលវិភាគបើកសិក្ខាសាលានិងសិក្ខាសាលារបស់យើង។
សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញនាពេលខាងមុខ


កំណត់ចំណាំ៖ អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានដូចខាងក្រោម។ អតិថិជនអាចចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ មុនពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមបានរហូតដល់ 30 នាទី។ អ្នកចូលរួមដែលមិនមានអ៊ីនធឺណិត ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឱ្យប្រើមុខងារហៅទូរ​សព្ទ​ចូលឥត​គិត​ថ្លៃ (ព័ត៌មានលម្អិតមានផ្ដល់ជូននៅខាងក្រោម) ដើម្បីស្ដាប់បទបង្ហាញ និងស្ដាប់ឮការបកស្រាយពីអ្នកជំនាញលើប្រធានបទរបស់ PG&E។


នៅក្នុងតារាង

Date: កាលបរិច្ឆេទ
Time: ម៉ោង
Event: ព្រឹត្តិការណ៍
Counties Served: ស្រុកមានបម្រើសេវាកម្ម
Details: ព័ត៌មានលម្អិត
Wildfire Safety Regional Webinar: សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញក្នុងតំបន់ស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃ
Virtual Safety Town Hall: ព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំដើម្បីសាកសួរមន្រ្តីស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពបែបនិម្មិត
Sign up: ចុះ​ឈ្មោះ
Join Webinar: ចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ
Toll-Free Attendee Dial-In: អ្នកចូលរួមតាមរយៈមុខងារហៅទូរ​សព្ទ​ចូលឥត​គិត​ថ្លៃ
Conference ID: លេខសម្គាល់សន្និសីទ​
Check back for a link to join this event: សូមពិនិត្យរកមើលតំណចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះម្ដងទៀត

DateTimeEventCounties ServedDetails

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

ព្រឹត្តិការណ៍មុនៗ


នៅក្នុងតារាង

Date: កាលបរិច្ឆេទ
Counties Served: ស្រុកមានបម្រើសេវាកម្ម
Webinar Presentation: បទបង្ហាញបែបសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ
Webinar Video Recording: ការថតវីដេអូនៃសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ
View the presentation: មើលបទបង្ហាញ
View the recording: មើលការថត
Coming soon: នឹងមាន​ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​នេះ

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

02/21/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

02/22/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

03/08/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

03/09/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

03/14/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

03/30/23

Napa, Marin

04/13/23

Santa Cruz, San Luis Obispo

04/18/23

Santa Clara

04/20/23

Nevada, Solano, Yolo

04/27/23

Tehama, Lassen, Shasta

05/04/23

Amador, Calaveras, Madera, Mariposa, Merced, Tuolumne, Fresno

05/16/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

05/18/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

05/23/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

05/30/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

06/07/23

Access and Functional Needs customers

06/08/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

06/22/23

Alpine, San Joaquin, Stanislaus

06/27/23

All customers

07/11/23

Fresno, Madera, Merced, Tulare, Kings, Kern

Coming soon

07/13/23

In-Language Webinar - Spanish

Coming soon

07/19/23

In-Language Webinar - Spanish

Coming soon

07/20/23

In-Language Webinar - Chinese

Coming soon

07/25/23

Access and Functional Needs customers

07/26/23

All customers

07/27/23

In-Language Wildfire Safety Webinar - Russian

Coming soon

08/01/23

North Valley & Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

08/02/23

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

08/08/23

South Bay & Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

08/09/23

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

08/10/23

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

08/17/23

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Alameda County

08/24/23

In-Language Webinar - Tagalog

Coming soon

09/12/23

Community-Based Organizations

Coming soon

09/13/23

In-Language Webinar - Hmong

Coming soon

វគ្គដំណើរការនៃសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃ

PG&E បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរកុលសម្ព័ន្ធ និងស្រុកនៃសេវាកម្មពេលមានអាសន្ន ដើម្បីរៀបចំវគ្គដំណើរការនៃសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃរួមគ្នា គោលបំណងនៃការរៀបចំវគ្គទាំងនេះឡើងគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនភ្នាក់ងារក្នុងស្រុកនូវគម្រោងលម្អិតទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃរបស់ PG&E និងការកែលម្អ PSPS សម្រាប់ឆ្នាំ 2020។


បទបង្ហាញដែលត្រូវបានចែករំលែកអំឡុងពេលប្រជុំទាំងនេះមាននៅខាងក្រោម។