ចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញស្តីពីសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យ PG&E


PG&E នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីសុវត្ថិភាពសហគមន៍ភ្លើងឆេះព្រៃសហគមន៍របស់យើង។ ការប្រមូលផ្តុំនិម្មិតទាំងនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកសហគមន៍ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសុវត្ថិភាពនិងការត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃជួបជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុន PG&E សួរសំណួរនិងចែករំលែកមតិយោបល់។


សម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញផ្ទាល់បាន យើងបានផ្ដល់ជូនបទបង្ហាញ និងការថតវីដេអូនៃសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញពីមុនរបស់យើងនៅខាងក្រោម។ មើលបទបង្ហាញពីមុន


កំណត់សម្គាល់៖ PG&E ក៏កំពុងរៀបចំផែនការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការបើកដោយផ្ទាល់ជាតំបន់នៅទូទាំងតំបន់សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីសុវត្ថិភាពសហគមន៍ភ្លើងឆេះព្រៃសហគមន៍។ ដោយសារមានការកំណត់លើព្រឹត្តិការណ៍ដោយផ្ទាល់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងកើតឡើងដោយសារជំងឺកូវីដ19 មានកាលវិភាគសម្រាប់ការបើកត្រូវបានពន្យាពេល។


សូមពិនិត្យមើលឱ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីកាលវិភាគបើកសិក្ខាសាលានិងសិក្ខាសាលារបស់យើង។
សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញនាពេលខាងមុខ


កំណត់ចំណាំ៖ អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានដូចខាងក្រោម។ អតិថិជនអាចចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ មុនពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមបានរហូតដល់ 30 នាទី។ អ្នកចូលរួមដែលមិនមានអ៊ីនធឺណិត ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឱ្យប្រើមុខងារហៅទូរ​សព្ទ​ចូលឥត​គិត​ថ្លៃ (ព័ត៌មានលម្អិតមានផ្ដល់ជូននៅខាងក្រោម) ដើម្បីស្ដាប់បទបង្ហាញ និងស្ដាប់ឮការបកស្រាយពីអ្នកជំនាញលើប្រធានបទរបស់ PG&E។


នៅក្នុងតារាង

Date: កាលបរិច្ឆេទ
Time: ម៉ោង
Event: ព្រឹត្តិការណ៍
Counties Served: ស្រុកមានបម្រើសេវាកម្ម
Details: ព័ត៌មានលម្អិត
Wildfire Safety Regional Webinar: សិក្ខាសាលាតាមអនឡាញក្នុងតំបន់ស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃ
Virtual Safety Town Hall: ព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំដើម្បីសាកសួរមន្រ្តីស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពបែបនិម្មិត
Sign up: ចុះ​ឈ្មោះ
Join Webinar: ចូលរួមសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ
Toll-Free Attendee Dial-In: អ្នកចូលរួមតាមរយៈមុខងារហៅទូរ​សព្ទ​ចូលឥត​គិត​ថ្លៃ
Conference ID: លេខសម្គាល់សន្និសីទ​
Check back for a link to join this event: សូមពិនិត្យរកមើលតំណចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះម្ដងទៀត

DateTimeEventCounties ServedDetails

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ព្រឹត្តិការណ៍មុនៗ


នៅក្នុងតារាង

Date: កាលបរិច្ឆេទ
Counties Served: ស្រុកមានបម្រើសេវាកម្ម
Webinar Presentation: បទបង្ហាញបែបសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ
Webinar Video Recording: ការថតវីដេអូនៃសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ
View the presentation: មើលបទបង្ហាញ
View the recording: មើលការថត
Coming soon: នឹងមាន​ក្នុងពេល​ឆាប់ៗ​នេះ

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

09/14/22

Central Valley Region: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne

Coming soon

Coming soon

09/13/22

Bay Area Region: Alameda, Contra Costa, San Francisco, San Mateo

Coming soon

Coming soon

09/12/22

North Coast Region: Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Napa, Siskiyou, Sonoma, Trinity

Coming soon

Coming soon

09/01/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Fairfax and San Anselmo

Coming soon

09/01/22

North Valley/Sierra Region: Butte, Colusa, El Dorado, Glenn, Lassen, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Shasta, Sierra, Solano, Sutter, Tehama, Yolo, Yuba

Coming soon

Coming soon

08/31/22

South Bay/Central Coast Region: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz

Coming soon

Coming soon

08/30/22

All Customers

Coming soon

08/11/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Napa County

08/10/22

All Customers

08/03/22

Virtual Safety Town Hall – Sacramento, Yolo and Solano

08/02/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Emerald Hills

Coming soon

07/28/22

Virtual Safety Town Hall – Contra Costa

07/28/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Santa Cruz County

07/26/22

Virtual Safety Town Hall – Kings, Merced and Madera

07/21/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – Almaden Valley and New Almaden

07/20/22

Virtual Safety Town Hall – Alameda

07/19/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

07/14/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Tagalog – All customers

07/13/22

Virtual Safety Town Hall – San Luis Obispo, Santa Barbara

07/12/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Chinese – All customers

07/06/22

Enhanced Powerline Safety Settings Webinar – South Coast San Luis Obispo

06/29/22

Virtual Safety Town Hall – Santa Cruz

06/23/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

06/23/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

06/22/22

Virtual Safety Town Hall – Monterey, San Benito

06/16/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Spanish - Sacramento, San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras, El Dorado, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Solano, Sutter, Tuolumne, Yolo, Yuba

06/15/22

Virtual Safety Town Hall – San Mateo

06/15/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Hmong – All customers

06/09/22

Wildfire Safety Webinar – In Language – Spanish - Mariposa, Merced, Madera, Fresno, Kings, Tulare, Kern

06/08/22

Virtual Safety Town Hall – Santa Clara County

06/02/22

Wildfire Safety Webinar – In-Language – Spanish Alameda, Contra Costa, Lake, Marin, Mendocino, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano, Sonoma

05/25/22

Wildfire Safety Webinar – Tehama, Shasta, Lassen, Glenn

05/19/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

05/18/22

Wildfire Safety Webinar – Nevada, Sierra and Yuba Counties

05/11/22

Wildfire Safety Webinar – Mendocino, Humboldt, Trinity and Siskiyou Counties

05/04/22

Wildfire Safety Webinar – Marin and Sonoma Counties

05/03/22

Wildfire Safety Webinar – Access and Functional Needs Customers

Coming soon

04/27/22

Wildfire Safety Webinar – Napa, Lake and Colusa Counties

04/20/22

Virtual Safety Town Hall – All Customers

04/13/22

Wildfire Safety Webinar – Placer and El Dorado Counties

04/06/22

Wildfire Safety Webinar – Mariposa, Tuolumne, Calaveras, Alpine and Amador Counties

03/30/22

Virtual Safety Town Hall – Butte and Plumas Counties

03/23/22

Virtual Safety Town Hall – Stanislaus and San Joaquin Counties

03/09/22

Virtual Safety Town Hall – Kern County

03/02/22

Virtual Safety Town Hall – Fresno County

វគ្គដំណើរការនៃសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃ

PG&E បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរកុលសម្ព័ន្ធ និងស្រុកនៃសេវាកម្មពេលមានអាសន្ន ដើម្បីរៀបចំវគ្គដំណើរការនៃសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃរួមគ្នា គោលបំណងនៃការរៀបចំវគ្គទាំងនេះឡើងគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនភ្នាក់ងារក្នុងស្រុកនូវគម្រោងលម្អិតទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃរបស់ PG&E និងការកែលម្អ PSPS សម្រាប់ឆ្នាំ 2020។


បទបង្ហាញដែលត្រូវបានចែករំលែកអំឡុងពេលប្រជុំទាំងនេះមាននៅខាងក្រោម។