ជ្រើសរើសរបៀបធ្វើការទូទាត់របស់អ្នក

អ្នកអាចទូទាត់របាយការណ៍ថាមពលរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តងាយស្រួលដូចខាងក្រោម។

រៀបចំការទូទាត់ជាប្រចាំ និងសូមកុំបាម្ភអំពីការខកខានទូទាត់ម្ដងទៀត។


នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះសម្រាប់ការទូទាត់ជាប្រចាំ នោះវិក្កយបត្ររបស់អ្នកនឹងត្រូវទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីប័ណ្ណឥណ្ណទាន ប័ណ្ណឥណពន្ធ ឬគណនីធនាគាររបស់អ្នក។ អ្នកអាចជ្រើសរើសពេលវេលាដែលអ្នកចង់ធ្វើការទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក កំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកចង់បញ្ឈប់ការទូទាត់ជាប្រចាំ និងរហូតដល់កំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាសម្រាប់ការទូទាត់ផងដែរ។ អ្នកមានជម្រើសទូទាត់ដូចខាងក្រោម៖


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards


  • Visa, MasterCard, Discover ឬប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធ American Express។ ការទូទាត់តាមប័ណ្ណត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែម $1 ឬ $1.35។*
  • គណនីធនាគារ។ ការទូទាត់ពីគណនីមូលប្បទានបត្រ ឬគណនីបញ្ញើសំចៃមិនតម្រូវឱ្យបង់ថ្លៃសេវាណាមួយឡើយ។


រៀបចំការទូទាត់ជាប្រចាំនៅក្នុងគណនីអនឡាញ PG&E របស់អ្នក។


ចុះឈ្មោះចូលឥលូវនេះ‎*ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែម?


PG&E បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ឯករាជ្យ ដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវជម្រើសប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន ឬមូលប្បទានបត្រអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើការទូទាត់។ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ឯករាជ្យជាអ្នកគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។ សំណើច្បាប់រដ្ឋសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា746 (AB 746, អនុម័តឆ្នាំ 2005) មិនអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនថាមពល រួមទាំង PG&E ផងដែរ ធ្វើការគិតបន្តថ្លៃទាំងនេះទៅគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ឡើយ។ មានតែអតិថិជនដែលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវានេះប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។


មិនចង់បង់ថ្លៃសេវាបន្ថែមទេឬ? ចុះឈ្មោះចូលគណនីរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នក និងធ្វើការទូទាត់តែម្ដង ឬកំណត់ពេលធ្វើការទូទាត់ជាប្រចាំពីគណនីមូលប្បទានបត្រ ឬគណនីបញ្ញើសំចៃរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ!

You can pay online as a registered useror as a one-time user with no registration required.

ទូទាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះមានជម្រើសទូទាត់ដូចខាងក្រោម៖

  • ទូទាត់ពីគណនីធនាគារ ដែលឥតគិតថ្លៃសេវា។
  • ទូទាត់ដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធ ដែលតម្រូវឱ្យបង់ថ្លៃបន្ថែម $1.35។*

ចុះឈ្មោះចូលជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ។ចូលមើលគណនីរបស់អ្នក។.

ទូទាត់ប្រាក់ដោយពុំចាំបាច់ចុះឈ្មោះ

ពុំបានបង្កើតគណនីតាមអនឡាញទេឬ? អ្នកអាចបង់ប្រាក់តាមអនឡាញដោយពុំចាំបាច់ចុះឈ្មោះគណនីដោយប្រើប្រាស់ លេខសម្ងាត់សម្រាប់ចូលប្រើតែម្ដង។ ទោះបីអ្នកប្រើប្រាស់គណនីធនាគារ ឬប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណន្ធក៏ដោយ ក៏នៅតែគិតថ្លៃសេវាបន្ថែមចំនួន $1.35 ដែរ។*

Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

‎*ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែម?
PG&E បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ឯករាជ្យ ដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវជម្រើសប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន ឬមូលប្បទានបត្រអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការទូទាត់។ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ឯករាជ្យជាអ្នកគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។ សំណើច្បាប់រដ្ឋសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា 746 (AB 746, អនុម័តឆ្នាំ2005) មិនអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនថាមពល រួមទាំង PG&E ផងដែរ ធ្វើការគិតបន្តថ្លៃទាំងនេះទៅគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ឡើយ។ មានតែអតិថិជនដែលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវានេះប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។

មិនចង់គិតថ្លៃសេវាបន្ថែមទេឬ?‎ ‎ ចុះឈ្មោះចូលគណនីរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នក និងធ្វើការទូទាត់តែម្ដង ឬកំណត់ពេលធ្វើការទូទាត់ជាប្រចាំពីគណនីមូលប្បទាន បត្រ ឬគណនីបញ្ញើសំចៃរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ!‎

ដើម្បីទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់របាយការណ៍ថាមពលតាមទូរស័ព្ទ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-877-704-8470 ត្រៀមលេខគណនីចំនួន 11 ខ្ទង់របស់អ្នកឱ្យបានរួចរាល់។ -ទោះបីអ្នកប្រើប្រាស់គណនីធនាគារ ឬកាតឥណពន្ធ ឬឥណទានក៏ដោយ ក៏នៅតែត្រូវគិតថ្លៃសេវាបន្ថែមចំនួន $1.35 ដែរ។*


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

‎*ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែម?
PG&E បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ឯករាជ្យ ដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវជម្រើសប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន ឬមូលប្បទានបត្រអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការទូទាត់។ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ឯករាជ្យជាអ្នកគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។ សំណើច្បាប់រដ្ឋសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា 746 (AB 746, អនុម័តឆ្នាំ2005) មិនអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនថាមពល រួមទាំង PG&E ផងដែរ ធ្វើការគិតបន្តថ្លៃទាំងនេះទៅគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ឡើយ។ មានតែអតិថិជនដែលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវានេះប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។

មិនចង់គិតថ្លៃសេវាបន្ថែមទេឬ?‎ ‎ ចុះឈ្មោះចូលគណនីរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នក និងធ្វើការទូទាត់តែម្ដង ឬកំណត់ពេលធ្វើការទូទាត់ជាប្រចាំពីគណនីមូលប្បទាន បត្រ ឬគណនីបញ្ញើសំចៃរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ!‎

ទូទាត់ប្រាក់តាមសំបុត្រ

ដើម្បីធ្វើការទូទាត់តាមសំបុត្រ ត្រូវរៀបចំមូលប្បទានបត្រទូទាត់ប្រាក់ជូន PG&E រួចផ្ញើដោយភ្ជាប់ជាមួយកន្ទុយលិខិតផ្ញើប្រាក់របាយការណ៍ថាមពលរបស់អ្នកទៅកាន់អាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

PG&E
P.O. ប្រអប់សំបុត្រ 997300
Sacramento, CA 95899-7300

ទូទាត់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់

អ្នកអាចបង់របាយការណ៍ថាមពលរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់នៅមជ្ឈមណ្ឌលទូទាត់សង្កាត់ណាមួយដែលមានការអនុញ្ញាតរបស់យើង។

ស្វែងរកទីតាំងនៅជិត។ ស្វែងរកមជ្ឈមណ្ឌលទូទាត់សង្កាត់


កំណត់សម្គាល់៖ យោងតាមច្បាប់ចំណូលផ្ទៃក្នុង 6050I អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលផុតកំណត់អាចត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់នៅមជ្ឈមណ្ឌលទូទាត់សង្កាត់ PG&E។ ច្បាប់ 6050I ក៏តម្រូវឱ្យ PG&E ដាក់ទម្រង់ 8300 (របាយការណ៍ទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាង $10,000 ដែលបានទទួលនៅក្នុងជំនួយ ឬអាជីវកម្ម) នៅពេលការទូទាត់សាច់ប្រាក់ម្ដង ឬសរុបលើសពី $10,000 ពីអ្នកទូទាត់ម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើគណនីមួយផងដែរ។