ជ្រើសរើសរបៀបធ្វើការទូទាត់របស់អ្នក

អ្នកអាចទូទាត់របាយការណ៍ថាមពលរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តងាយស្រួលដូចខាងក្រោម។

រៀបចំការទូទាត់ជាប្រចាំ និងសូមកុំបាម្ភអំពីការខកខានទូទាត់ម្ដងទៀត។


នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះសម្រាប់ការទូទាត់ជាប្រចាំ នោះវិក្កយបត្ររបស់អ្នកនឹងត្រូវទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីប័ណ្ណឥណ្ណទាន ប័ណ្ណឥណពន្ធ ឬគណនីធនាគាររបស់អ្នក។ អ្នកអាចជ្រើសរើសពេលវេលាដែលអ្នកចង់ធ្វើការទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក កំណត់កាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកចង់បញ្ឈប់ការទូទាត់ជាប្រចាំ និងរហូតដល់កំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាសម្រាប់ការទូទាត់ផងដែរ។ អ្នកមានជម្រើសទូទាត់ដូចខាងក្រោម៖


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards


  • Visa, MasterCard, Discover ឬប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធ American Express។ ការទូទាត់តាមប័ណ្ណត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែម $1 ឬ $1.35។*
  • គណនីធនាគារ។ ការទូទាត់ពីគណនីមូលប្បទានបត្រ ឬគណនីបញ្ញើសំចៃមិនតម្រូវឱ្យបង់ថ្លៃសេវាណាមួយឡើយ។


រៀបចំការទូទាត់ជាប្រចាំនៅក្នុងគណនីអនឡាញ PG&E របស់អ្នក។


ចុះឈ្មោះចូលឥលូវនេះ



‎*ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែម?


PG&E បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ឯករាជ្យ ដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវជម្រើសប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន ឬមូលប្បទានបត្រអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើការទូទាត់។ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ឯករាជ្យជាអ្នកគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។ សំណើច្បាប់រដ្ឋសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា746 (AB 746, អនុម័តឆ្នាំ 2005) មិនអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនថាមពល រួមទាំង PG&E ផងដែរ ធ្វើការគិតបន្តថ្លៃទាំងនេះទៅគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ឡើយ។ មានតែអតិថិជនដែលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវានេះប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។


មិនចង់បង់ថ្លៃសេវាបន្ថែមទេឬ? ចុះឈ្មោះចូលគណនីរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នក និងធ្វើការទូទាត់តែម្ដង ឬកំណត់ពេលធ្វើការទូទាត់ជាប្រចាំពីគណនីមូលប្បទានបត្រ ឬគណនីបញ្ញើសំចៃរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ!

You can pay online as a registered useror as a one-time user with no registration required.

ទូទាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ

អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះមានជម្រើសទូទាត់ដូចខាងក្រោម៖

  • ទូទាត់ពីគណនីធនាគារ ដែលឥតគិតថ្លៃសេវា។
  • ទូទាត់ដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធ ដែលតម្រូវឱ្យបង់ថ្លៃបន្ថែម $1.35។*

ចុះឈ្មោះចូលជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ។ចូលមើលគណនីរបស់អ្នក។.

ទូទាត់ប្រាក់ដោយពុំចាំបាច់ចុះឈ្មោះ

ពុំបានបង្កើតគណនីតាមអនឡាញទេឬ? អ្នកអាចបង់ប្រាក់តាមអនឡាញដោយពុំចាំបាច់ចុះឈ្មោះគណនីដោយប្រើប្រាស់ លេខសម្ងាត់សម្រាប់ចូលប្រើតែម្ដង។ ទោះបីអ្នកប្រើប្រាស់គណនីធនាគារ ឬប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណន្ធក៏ដោយ ក៏នៅតែគិតថ្លៃសេវាបន្ថែមចំនួន $1.35 ដែរ។*

Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

‎*ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែម?
PG&E បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ឯករាជ្យ ដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវជម្រើសប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន ឬមូលប្បទានបត្រអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការទូទាត់។ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ឯករាជ្យជាអ្នកគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។ សំណើច្បាប់រដ្ឋសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា 746 (AB 746, អនុម័តឆ្នាំ2005) មិនអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនថាមពល រួមទាំង PG&E ផងដែរ ធ្វើការគិតបន្តថ្លៃទាំងនេះទៅគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ឡើយ។ មានតែអតិថិជនដែលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវានេះប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។

មិនចង់គិតថ្លៃសេវាបន្ថែមទេឬ?‎ ‎ ចុះឈ្មោះចូលគណនីរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នក និងធ្វើការទូទាត់តែម្ដង ឬកំណត់ពេលធ្វើការទូទាត់ជាប្រចាំពីគណនីមូលប្បទាន បត្រ ឬគណនីបញ្ញើសំចៃរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ!‎

ដើម្បីទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់របាយការណ៍ថាមពលតាមទូរស័ព្ទ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-877-704-8470 ត្រៀមលេខគណនីចំនួន 11 ខ្ទង់របស់អ្នកឱ្យបានរួចរាល់។ -



ទោះបីអ្នកប្រើប្រាស់គណនីធនាគារ ឬកាតឥណពន្ធ ឬឥណទានក៏ដោយ ក៏នៅតែត្រូវគិតថ្លៃសេវាបន្ថែមចំនួន $1.35 ដែរ។*


Discover, Mastercard,Visa, and Debit cards

‎*ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃសេវាបន្ថែម?
PG&E បានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ឯករាជ្យ ដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវជម្រើសប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន ឬមូលប្បទានបត្រអេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការទូទាត់។ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ឯករាជ្យជាអ្នកគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។ សំណើច្បាប់រដ្ឋសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា 746 (AB 746, អនុម័តឆ្នាំ2005) មិនអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនថាមពល រួមទាំង PG&E ផងដែរ ធ្វើការគិតបន្តថ្លៃទាំងនេះទៅគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ឡើយ។ មានតែអតិថិជនដែលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវានេះប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាបន្ថែម។

មិនចង់គិតថ្លៃសេវាបន្ថែមទេឬ?‎ ‎ ចុះឈ្មោះចូលគណនីរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នក និងធ្វើការទូទាត់តែម្ដង ឬកំណត់ពេលធ្វើការទូទាត់ជាប្រចាំពីគណនីមូលប្បទាន បត្រ ឬគណនីបញ្ញើសំចៃរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ!‎

ទូទាត់ប្រាក់តាមសំបុត្រ

ដើម្បីធ្វើការទូទាត់តាមសំបុត្រ ត្រូវរៀបចំមូលប្បទានបត្រទូទាត់ប្រាក់ជូន PG&E រួចផ្ញើដោយភ្ជាប់ជាមួយកន្ទុយលិខិតផ្ញើប្រាក់របាយការណ៍ថាមពលរបស់អ្នកទៅកាន់អាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

PG&E
P.O. ប្រអប់សំបុត្រ 997300
Sacramento, CA 95899-7300

ទូទាត់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់

អ្នកអាចទូទាត់ប្រាក់របាយការណ៍ថាមពលរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់នៅមណ្ឌលទូទាត់ទទួលបានសិទ្ធិណាមួយរបស់យើង។

ស្វែងរកទីតាំងនៅជិត។ ចូលមើល ស្វែងរកទីតាំងមណ្ឌលទូទាត់។.


កំណត់សម្គាល់៖ យោងតាមច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុង 6050I លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផុតសុពលភាពអាចនឹងតម្រូវឱ្យមានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់នៅមណ្ឌលទូទាត់ PG&E។ ច្បាប់ 6050I ក៏តម្រូវឱ្យ PG&E ដាក់ទម្រង់ 8300 (របាយការណ៍ទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាង $10,000 ដែលបានទទួលនៅក្នុងជំនួយ ឬអាជីវកម្ម) នៅពេលការទូទាត់សាច់ប្រាក់ម្ដង ឬសរុបលើសពី $10,000 ពីអ្នកទូទាត់ម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើគណនីមួយផងដែរ។

Helping Others


Want to help pay the energy bill of a friend, neighbor, college student, or local business financially affected by COVID-19? You can make a payment of any amount using our Energy Giving form. Your payment will be applied to their account to reduce any balance and reflected on their next month's bill. For security reasons, we cannot share any of your recipient’s account or balance information.


The process is simple.


  1. Download & print the Energy Giving form (PDF, 524 KB)
  2. Return your completed form and payment
  3. Once processed, the recipient will receive an email or letter confirming their gift

Pay by mail


PG&E
Attention: Energy Giving Payment
P.O. Box 997300
Sacramento, CA 95899-7300


Do not mail cash. Make check payable to PG&E and indicate "Energy Giving Payment" in the memo line.


Pay in person


Due to COVID-19 our PG&E offices are temporarily closed. At this time, we are unable to process any gift payment form in person. Please purchase by mail.