ស្វែងរកកម្មវិធីដែលសមស្របសម្រាប់គេហដ្ឋាន និងជីវិតរស់នៅរបស់អ្នក

ស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីរបស់ PG&E និងចាប់ផ្ដើមសន្សំសំចៃថាមពល និងប្រាក់។

Energy Savings Assistance Program

កម្មវិធីជំនួយសន្សំសំចៃថាមពល

ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពលតាមផ្ទះអាចជួយកាត់បន្ថយច្រើនទៅលើការចំណាយថាមពល។ ទោះបីយ៉ាងណា មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការកែប្រែថ្មីទាំងនេះឡើយ។ ទទួលបានការកែលម្អសន្សំសំចៃថាមដោយឥតគិតថ្លៃ។

Multiple people

កម្មវិធីវិធានការតំបន់ទូទៅសម្រាប់ជំនួយសន្សំសំចៃថាមពល

PG&E ផ្ដល់ជូនកម្មវិធីវិធានការតំបន់ទូទៅសម្រាប់ជំនួយសន្សំសំចៃថាមពលដល់អគារមានការកម្រិតលើការប្រើប្រាស់ និងមានគ្រួសារច្រើនរស់នៅ។ ដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌ អចលនទ្រព្យត្រូវមានកម្រិតលើកការប្រើប្រាស់ ហើយម្ចាស់ត្រូវបញ្ជាក់ថា យ៉ាងតិច 65 ភាគរយនៃគ្រួសារអ្នកជួលបំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំអំពីប្រាក់ចំណូល។

Home upgrades icon

ស្វែងយល់អំពីគំនិតរចនាស និងសាងសង់ទំនើបៗសម្រាប់ផ្ទះថ្មី

ស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីសាកល្បងរបស់យើង ដើម្បីគាំទ្រដល់គោលដៅថាមពលសុទ្ធសូន្យនៃផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រសិទ្ធភាពថាមពលរយៈពេលវែងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសម្រាប់ផ្ទះថ្មី។

Lighting icon

ប្រើប្រាស់ជម្រើសអំពូលកាន់តែភ្លឺ ដែលប្រសើរជាងមុន

អំពូល LED មិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់ថាមពលតិចជាងអំពូលធម្មតាចំនួន 75 ភាគរយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ប្រើប្រាស់បានយូរជាងរហូតដល់ 20 ដង និងផ្ដល់នូវពន្លឺគុណភាពកាន់តែល្អផងដែរ។ ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត។

Dollar sign icon

ផ្លាស់ប្ដូរ AC របស់អ្នក និងច្រើនទៀត ដែលទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

វិធានការសន្សំសំចៃថាមពលអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែង តាមរយៈកម្មវិធីឥណទានប្រសិទ្ធភាពថាមពលលំនៅដ្ឋានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមាននៅក្នុងគ្រប់ខោនធីទាំងអស់។

អនុវត្តនូវវិធីដែលជួយដល់បរិស្ថាន ដើម្បីសន្សំសំចៃអគ្គិសនី

កម្មវិធីជួយដល់បរិស្ថានល្អរបស់ PG&E អាចឱ្យអតិថិជនរស់នៅដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងសហគមន៍ដែលបានជ្រើសរើស ដើម្បីសន្សំសំចៃបាន 20% ទៅលើការចំណាយថ្លៃអគ្គិសនីរបស់ពួកគេ ដោយជាវថាមពលសូឡា 100%។

គម្រោងថាមពលតម្លៃសមរម្យ San Joaquin Valley (SJV)‎

PG&E ផ្ដល់ជូនការផ្លាស់ប្ដូរឧបករណ៍ប្រូប៉ាន និងដុតអុស ជាមួយនឹងឧបករណ៍សន្សំសំចៃថាមពលនៅក្នុងសហគមន៍ដែលបានជ្រើសរើស។ សហគ្រាសជួយខ្លួនឯង , ដែលជាស្ថាប័នដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយថ្នាក់ជាតិ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាដៃគូសន្សំសំចៃថាមពលរបស់យើង ដើម្បីជួយណែនាំអតិថិជនតាមរយៈដំណើរការ។