ស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ជំនួយ និងការប្រាក់សន្សំ


PG&E ផ្ដល់នូវកម្មវិធីជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការសន្សំសំចៃថាមពល និងប្រាក់កាស។ នៅក្នុងពេលវេលាលំបាកទាំងនេះ យើងប្ដេជ្ញាបម្រើដល់សេចក្ដីត្រូវការរបស់អតិថិជន។ PG&E មានមោទកភាពក្នុងការចូលរួមជាមួយសហគមន៍ដែលយើងផ្ដល់សេវាកម្ម។ តាមរយៈការសហការគ្នា យើងអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយបាន។


ទទួលបានជំនួយក្នុងការគ្រប់គ្រងការបង់វិក្កយបត្រ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក


ផ្នែកខាងក្រោមពន្យល់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចទទួលជំនួយលើការចំណាយ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក។ 

ស្វែងយល់អំពីជំនួយក្នុងការទូទាត់ និងដំណោះស្រាយការសន្សំប្រាក់

PG&E មានកម្មវិធីដើម្បីឱ្យស្របតាមស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនទាំងអស់។


កម្មវិធីទាំងនេះរួមមាន កម្មវិធីតម្លៃជាជម្រើសសម្រាប់ថាមពលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CARE) និងកម្មវិធីជំនួយសន្សំសំចៃថាមពល។


អតិថិជនដែលបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌអាចសន្សំសំចៃបានច្រើនទៅលើការចំណាយថាមពលរបស់ខ្លួន។


សេចក្ដីពណ៌នាជាសំឡេង និងប្រតិចរឹកមានសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរ។


សូមប្រើកំណែបែបពណ៌នាជាសំឡេង
ទាញយកប្រតិចរឹក (PDF, 18 KB)

ស្វែងយល់អំពីជំនួយក្នុងការទូទាត់ និងដំណោះស្រាយការសន្សំប្រាក់

1OF1

PG&E មានកម្មវិធីដើម្បីឱ្យស្របតាមស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនទាំងអស់។


កម្មវិធីទាំងនេះរួមមាន កម្មវិធីតម្លៃជាជម្រើសសម្រាប់ថាមពលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CARE) និងកម្មវិធីជំនួយសន្សំសំចៃថាមពល។


អតិថិជនដែលបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌអាចសន្សំសំចៃបានច្រើនទៅលើការចំណាយថាមពលរបស់ខ្លួន។


សេចក្ដីពណ៌នាជាសំឡេង និងប្រតិចរឹកមានសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរ។


សូមប្រើកំណែបែបពណ៌នាជាសំឡេង
ទាញយកប្រតិចរឹក (PDF, 18 KB)