ទទួលបានជំនួយក្នុងការទូទាត់តែម្ដង

អ្នកអាចមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជំនួយក្នុងការទូទាត់តែម្ដងដើម្បីជួយអ្នកឱ្យឆ្លងផុតស្ថានភាពលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

payment arrangements

ធ្វើការរៀបចំការទូទាត់

អ្នកអាចរៀបចំកាលវិភាគទូទាត់សមតុល្យនៅសល់បច្ចុប្បន្ន របស់អ្នកជាច្រើនខែ ដើម្បីជួយដោះស្រាយបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបណ្ដោះអាសន្ន។ មើលជម្រើសរបស់អ្នកសម្រាប់ពន្យារពេលការទូទាត់។ចុះឈ្មោះចូលគណនីរបស់អ្នក។

 

ប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់សម្រាប់ចូលប្រើតែម្ដង
relief for energy assistance

ទទួលបានជំនួយសម្រាប់ជំនួយថាមពលតាមរយៈជំនួយសហគមន៍

ការទទួលជំនួយសម្រាប់ជំនួយថាមពលតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយសហគមន៍ (REACH) ជួយដល់អតិថិជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ឬមិនអាចដឹងជាមុន។. ទទួលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញអំពីកម្មវិធីនេះ។

enroll in energy assistance program

ចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីជំនួយថាមពលសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប

កម្មវិធីជំនួយថាមពលសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប (LIHEAP) ផ្ដល់មូលនិធិដោយសហព័ន្ធផ្ដល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជួយកាត់កងថ្លៃចំណាយលើថាមពលសម្រាប់គ្រួសារដែលបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌ ដែលរួមមាន ចំណាយលើម៉ាស៊ីនកម្ដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងការការពារពីអាកាសធាតុមិនល្អនៅផ្ទះ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី LIHEAP។