ទទួលបានជំនួយសម្រាប់ការចំណាយលើថាមពលរបស់អ្នក

យើងផ្ដល់ជូនកម្មវិធីដែលជួយធ្វើឱ្យការចំណាយប្រចាំខែរបស់អ្នកស្មើៗគ្នា កាត់បន្ថយការចំណាយប្រចាំខែរបស់អ្នក ឬជួយអ្នកក្នុងការសន្សំសំចៃថាមពលដោយការកែលម្អផ្ទះដោយគ្មានការចំណាយ។

Budget Billing Plan Icon

បន្តតាមដានការគិតប្រាក់ចំនួនថេរ

សាកល្បងវិធីគិតប្រាក់ចំនួនថេរ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យការចំណាយរបស់អ្នកមានចំនួនកាន់តែស្មើៗគ្នា ពីមួយខែទៅមួយខែ។

CARE & FERA programs

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែជាមួយ CARE និង FERA

កម្មវិធីអត្រាតម្លៃជាជម្រើសសម្រាប់ថាមពលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CARE) និងកម្មវិធីជំនួយអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់គ្រួសារ (FERA) អាចផ្ដល់ជូនអតិថិជនដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌប្រាក់ចំណូលនូវការបញ្ចុះតម្លៃលើការចំណាយថាមពលប្រចាំខែរបស់ពួកគេ។ ស្វែងយល់ថាតើគ្រួសាររបស់អ្នកបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌ និងចុះឈ្មោះដែរឬទេ។

Medical Baseline

ស្វែងយល់អំពីកម្មវិធី Medical Baseline

ទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់តម្រូវការថាមពលពិសេសដោយសារស្ថានភាពវេជ្ជសាស្រ្ត។ កម្មវិធី Medical Baseline ផ្ដល់ថាមពលបន្ថែមក្នុងតម្លៃទាបបំផុតប្រសិនបើអ្នកមានស្ថានភាពវេជ្ជសាស្រ្តដែលបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌ។

ស្រលាញ់​បរិស្ថាន និង​សន្សំ​ថាមពល

Green Saver Program របស់

PG&E ជួយ​ឲ្យ​អតិថិជន​នៅតាមផ្ទះ​ដែលមានចំណូលទាប​នៅតាម​សហគមន៍​សន្សំ​ប្រាក់បាន 20% លើ​វិក្កយបត្រ​អគ្គិសនី​របស់​ពួកគេ​ដោយ​ការ​ជាវ​ថាមពល​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ 100%។

Learn about payment assistance and savings solutions

PG&E has programs to accommodate every customer’s financial circumstances.


These programs include California Alternate Rates for Energy (CARE) and Energy Savings Assistance.


Qualifying customers can save significantly on their energy bills.

Visit: Payment Assistance Overview


Audio description and transcript also available for this video.


Access an audio descriptive version
Download a transcript (PDF, 60 KB)

Learn about payment assistance and savings solutions

1OF1

PG&E has programs to accommodate every customer’s financial circumstances.


These programs include California Alternate Rates for Energy (CARE) and Energy Savings Assistance.


Qualifying customers can save significantly on their energy bills.

Visit: Payment Assistance Overview


Audio description and transcript also available for this video.


Access an audio descriptive version
Download a transcript (PDF, 60 KB)