ការក្រើនរំលឹក៖ ការផ្អាកសកម្មភាព​ជាបណ្ដោះអាសន្ន​ស្តីពី​ការផ្ដាច់​ចរន្ត​អគ្គិសនីចំពោះ​ការ​មិន​បង់ប្រាក់ ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់ចេញ​ដោយ California Public Utilities Commission (CPUC) កាលពីខែ​មីនា ឆ្នាំ 2020 បាន​បញ្ចប់​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ។ យើងនៅតែបន្តប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការគាំទ្រអតិថិជន។ យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។ បន្ថែមលើការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់កម្មវិធី CARE និង FERA មានធនធាន និងការឧបត្ថមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលអាចរកបាន។ ស្វែងយល់បន្ថែម។

ស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃរបស់យើង


CARE និង FERA គឺជាកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃ PG&E ដែលជួយអតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលក្នុងការទូទាត់វិក្កយបត្រថាមពលរបស់ពួកគេ។ អតិថិជនជាង 1.4 លាននាក់កំពុងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃលើវិក្កយបត្រតាមរយៈកម្មវិធីទាំងពីរនេះ។ គ្រាន់តែបំពេញទម្រង់ចុះឈ្មោះ CARE/FERA តាមអនឡាញ ហើយយើងនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យដឹង ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិទទួល។


  • California Alternate Rates for Energy Program (CARE). ការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែ 20% ឬច្រើនជាងនេះលើហ្គាស និងអគ្គិសនី។ អ្នកចូលរួមមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈគោលការណ៍ណែនាំអំពីប្រាក់ចំណូល ឬប្រសិនបើបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈមួយចំនួន។
  • Family Electric Rate Assistance Program (FERA). ការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែ 18% សម្រាប់តែអគ្គិសនីប៉ុណ្ណោះ។ ត្រូវតែជាគ្រួសារដែលមានមនុស្សបីនាក់ ឬច្រើននាក់។ អ្នកចូលរួមមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈគោលការណ៍ណែនាំអំពីប្រាក់ចំណូល។


ដាក់ពាក្យតាមអនឡាញឥឡូវនេះ

សូម​ចំណាំ៖ អ្នកជួលអគារលំនៅដ្ឋានដែលមានប្រើកុងទ័ររងមិនអាចដាក់ពាក្យតាមរយៈកម្មវិធីអនឡាញ CARE/FERA ទេ។ សូម​ប្រើ CARE/FERA ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់លំនៅដ្ឋានដែលប្រើកុងទ័ររងស្វែងរកទម្រង់ក្នុងសំបុត្ររួមជាមួយនឹងកម្មវិធីភាសាអេស្ប៉ាញ ចិន និងវៀតណាមនៅក្រោម "បំពេញពាក្យសុំ" ខាងក្រោម។


បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធី CARE ឬ FERA រួចហើយឬ?


បន្តឥឡូវនេះ ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលសំណើបន្ត។ អ្នកក៏អាចបន្តផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ឆេទនៃការចុះឈ្មោះបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកផុតកំណត់។បន្តឥឡូវនេះ

សំណើផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយការចុះឈ្មោះ


ក្នុងនាមជាអ្នកចូលរួម CARE ឬ FERA អ្នកប្រហែលជាត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ថាអ្នកមានសិទ្ធិទទួល។ ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលសំបុត្រពីយើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ឬការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈមួយចំនួន អ្នកត្រូវតែឆ្លើយតបដើម្បីបន្តទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃវិក្កយបត្រប្រចាំខែរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើយើងមិនបានទទួលដំណឹងពីអ្នកតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងសំបុត្រទេ ការបញ្ចុះតម្លៃរបស់អ្នកនឹងត្រូវដកចេញ។  

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបបញ្ចប់ដំណើរការ និងដាក់បញ្ជូនសំណុំឯកសាររបស់អ្នក។ផ្ទៀងផ្ទាត់ឥឡូវនេះ

ស្វែងយល់ថាតើអ្នកមានសិទ្ធិ


ត្រួតពិនិត្យមើលគោលការណ៍ណែនាំខាងក្រោម ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ។


  • CARE – ការបញ្ចុះតម្លៃលើតម្លៃហ្គាស និងអគ្គិសនី
  • FERA – ការបញ្ចុះតម្លៃលើតម្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់តែគ្រួសារដែលមានមនុស្សចាប់ពី 3 នាក់ឡើងទៅប៉ុណ្ណោះ។

ប្រាក់ចំណូលដុលប្រចាំឆ្នាំសរុបសម្រាប់គ្រួសារ*

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំគ្រួសារត្រូវបានគណនាជាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ។ ការបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក គឺផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្នរបស់សមាជិកទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកបន្តទៅមុខ។ វាមិនអាស្រ័យលើប្រាក់ចំណូលអតីតកាលរបស់អ្នកឡើយ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពផ្សេងៗ ដូចជាបាត់បង់ការងារ ឬប្រាក់ខែធ្លាក់ចុះ ឥលូវនេះអ្នកអាចបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយ។


អ្នកក៏អាចបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីអាចចូលរួមកម្មវិធី CARE ដោយផ្អែកលើការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈណាមួយ។ សូមមើលបញ្ជី កម្មវិធីបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌ។

ចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសារ
CAREFERA
1-2

$39,440 ឬតិចជាងនេះ

មិនបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួល

3

$49,720 ឬតិចជាងនេះ

$49,721–$62,150

4

$60,000 ឬតិចជាងនេះ

$60,001–$75,000

5

$70,280 ឬតិចជាងនេះ

$70,281–$87,850

6

$80,560 ឬតិចជាងនេះ

$80,561–$100,700

7

$90,840 ឬតិចជាងនេះ

$90,841–$113,550

8

$101,120 ឬតិចជាងនេះ

$101,121–$126,400

9

$111,400 ឬតិចជាងនេះ

$111,401–$139,250

10

$121,680 ឬតិចជាងនេះ

$121,681–$152,100

មនុស្សម្នាក់ៗ បន្ថែមទៀត

$10,280

$10,280–$12,850

*មុនពេលបង់ពន្ធដោយផ្អែកលើប្រភពចំណូលបច្ចុប្បន្ន។ ទិន្នន័យតារាងអនុវត្តចំពោះអតិថិជនមកពីគ្រួសារទោលដែលមានលំនៅដ្ឋាន។ គោលការណ៍ណែនាំអំពីប្រាក់ចំណូលមានសុពលភាពតាមរយៈ 05/31/24.
ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈមួយចំនួន
បំពេញពាក្យសុំ (ពហុភាសា)


វាត្រូវការពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងការបំពេញ។ មិនចាំបាច់មានភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលទេ ហើយចម្លើយរបស់អ្នកគឺសម្ងាត់។ សម្រាប់ពេលវេលាផ្ញើត្រឡប់លឿនបំផុត ប្រើកម្មវិធីអនឡាញរបស់យើងសូមចំណាំ៖ អ្នកជួលអគារលំនៅដ្ឋានដែលមានប្រើកុងទ័ររងមិនអាចដាក់ពាក្យតាមរយៈកម្មវិធីអនឡាញ CARE/FERA ទេ។ សូមប្រើ CARE/FERA ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់លំនៅដ្ឋានដែលប្រើកុងទ័ររង

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រើប្រាស់ប្រភពទាំងនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។


CARE

គោលការណ៍ណែនាំអំពីកម្មវិធី CARE
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពី CARE

FERA

គោលការណ៍ណែនាំអំពីកម្មវិធី FERA
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពី FERA