ការក្រើនរំលឹក៖ ការផ្អាកសកម្មភាព​ជាបណ្ដោះអាសន្ន​ស្តីពី​ការផ្ដាច់​ចរន្ត​អគ្គិសនីចំពោះ​ការ​មិន​បង់ប្រាក់ ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់ចេញ​ដោយ California Public Utilities Commission (CPUC) កាលពីខែ​មីនា ឆ្នាំ 2020 បាន​បញ្ចប់​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ។ យើងនៅតែបន្តប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការគាំទ្រអតិថិជន។ យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។ បន្ថែមលើការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់កម្មវិធី CARE និង FERA មានធនធាន និងការឧបត្ថមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលអាចរកបាន។ ស្វែងយល់បន្ថែម។

ស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃរបស់យើង

CARE និង FERA គឺជាកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃរបស់ PG&E ដែលជួយអតិថិជនដែលបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌ នៅក្នុងការបង់ថ្លៃថាមពលរបស់ពួកគេ។ អតិថិជនជាង 1.4 លាននាក់កំពុងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃតាមរយៈកម្មវិធីទាំងពីរនេះ។ គ្រាន់តែបំពេញទម្រង់បែបបទចុះឈ្មោះ CARE/FERA តាមអនឡាញ នោះយើងនឹងជូនដំណឹងទៅអ្នកថាតើ អ្នកបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែរឬទេ។

  • កម្មវិធីអត្រាតម្លៃជាជម្រើសសម្រាប់ថាមពលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា(CARE)។ ការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែចាប់ពី 20% ទៅលើហ្គាស និងអគ្គិសនី។ អ្នកចូលរួមបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌតាមរយៈគោលការណ៍ណែនាំអំពីប្រាក់ចំណូល ឬប្រសិនបើចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈណាមួយ។
  • កម្មវិធីជំនួយអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់គ្រួសារ (FERA)។ ការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែចំនួន 18% ទៅអគ្គិសនីតែប៉ុណ្ណោះ។ ត្រូវតែជាគ្រួសារដែលមានសមាជិកចាប់ពីបីនាក់ឡើងទៅ។ អ្នកចូលរួមបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌតាមរយៈគោលការណ៍ណែនាំអំពីប្រាក់ចំណូល។

ដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញឥលូវនេះ

រកមើលទម្រង់បែបបទលិខិតចូល រួមទាំងពាក្យស្នើសុំជាភាសាអេស្ប៉ាញ ចិន និងវៀតណាម នៅក្រោមផ្នែក “បំពេញពាក្យស្នើសុំ” ខាងក្រោម។


បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធី CARE ឬ FERA រួចហើយឬ?

បន្តឡើងវិញឥលូវនេះ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសំណើឱ្យបន្តឡើងវិញ។ អ្នកក៏អាចបន្តឡើងវិញបានផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ឆេទដែលការចុះឈ្មោះបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកផុតកំណត់។


បន្តឡើងវិញឥលូវនេះ

បានទទួលសំណើផ្ទៀងផ្ទាត់ការបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌឬ?

ដាក់បញ្ជូនឯកសាររបស់អ្នកឥលូវនេះ ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលសំណើការបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌតាមរយៈការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយចុះឈ្មោះ ឬដំណើរការផ្ទៀតផ្ទាត់ការប្រើប្រាស់ច្រើន។ រកមើលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបបំពេញដំណើរការនេះ។


ផ្ទៀងផ្ទាត់ឥលូវនេះ

ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែរឬទេ

ពិនិត្យមើលគោលការណ៍ណែនាំខាងក្រោម។

      • CARE – បញ្ចុះតម្លៃលើហ្គាស និងអគ្គិសនី
      • FERA – បញ្ចុះតម្លៃលើហ្គាស និងអគ្គិសនីសម្រាប់តែគ្រួសារដែលមានសមាជិកយ៉ាងតិចចាប់ពី 3 នាក់តែប៉ុណ្ណោះ

ប្រាក់ចំណូលដុលប្រចាំឆ្នាំសរុបសម្រាប់គ្រួសារ*

កំណត់សម្គាល់អំពី COVID-19៖ ប្រាក់ចំណូលប្រចាំគ្រួសារត្រូវបានគណនាជាប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ។ ការបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក គឺផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្នរបស់សមាជិកទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកបន្តទៅមុខ។ វាមិនអាស្រ័យលើប្រាក់ចំណូលអតីតកាលរបស់អ្នកឡើយ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពផ្សេងៗ ដូចជាបាត់បង់ការងារ ឬប្រាក់ខែធ្លាក់ចុះ ឥលូវនេះអ្នកអាចបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយ។


អ្នកក៏អាចបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីអាចចូលរួមកម្មវិធី CARE ដោយផ្អែកលើការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈណាមួយ។ សូមមើលបញ្ជី កម្មវិធីបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌ។

ចំនួនសមាជិកក្នុងគ្រួសារ
CAREFERA
1-2

$34,840 ឬតិចជាងនេះ

មិនបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួល

3

$43,920 ឬតិចជាងនេះ

$43,921–$54,900

4

$53,000 ឬតិចជាងនេះ

$53,001–$66,250

5

$62,080 ឬតិចជាងនេះ

$62,081–$77,600

6

$71,160 ឬតិចជាងនេះ

$71,161–$88,950

7

$80,240 ឬតិចជាងនេះ

$80,241–$100,300

8

$89,320 ឬតិចជាងនេះ

$89,321–$111,650

9

$98,400 ឬតិចជាងនេះ

$98,401–$123,000

10

$107,480 ឬតិចជាងនេះ

$107,481–$134,350

មនុស្សម្នាក់ៗ បន្ថែមទៀត

$9,080

$9,080–$11,350

‎*មុនពេលកាត់ពន្ធដោយផ្អែកលើប្រភពប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្ន។ ទិន្នន័យតារាងអនុវត្តចំពោះអតិថិជនជាពលរដ្ឋ គ្រួសារទោល។ គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីប្រាក់ចំណូលមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 05/31/22។
ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈមួយចំនួនបំពេញពាក្យស្នើសុំ (ច្រើនភាសា)

វាចំណាយពេលត្រឹមពីរបីនាទីប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការបំពេញ។ មិនចាំបាច់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ចំណូលឡើយ ហើយចម្លើយរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់។ ដើម្បីចំណាយពេលបំពេញតាមដំណើរការបាន ឆាប់បំផុត សូមប្រើប្រាស់ពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញរបស់យើង។

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រើប្រាស់ប្រភពទាំងនេះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។


CARE

គោលការណ៍ណែនាំអំពីកម្មវិធី CARE
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពី CARE

FERA

គោលការណ៍ណែនាំអំពីកម្មវិធី FERA
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពី FERA