ទទួលបានជំនួយក្នុងការកែលម្អការសន្សំសំចៃថាមពល

ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពលតាមផ្ទះអាចជួយកាត់បន្ថយច្រើនទៅលើការចំណាយថាមពល។ ប៉ុន្តែ មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការកែប្រែថ្មីទាំងនេះបានឡើយ។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធីជំនួយសន្សំសំចៃថាមពល។ កម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវការកែលម្អការសន្សំសំចៃថាមដោយឥតគិតថ្លៃ។

កម្មវិធីជំនួយសន្សំសំចៃថាមពល

1OF 3

ពិនិត្យមើលគោលការណ៍ណែនាំ

អ្នកចូលរួមត្រូវរស់នៅក្នុងផ្ទះ ផ្ទះចល័ត ឬអាផាមិនដែលមានអាយុកាលយ៉ាងតិចប្រាំឆ្នាំ។ ប្រាក់ចំណូលត្រូវបំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំខាងក្រោម ដែលដូចគ្នាទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ CARE កម្មវិធីអត្រាតម្លៃជាជម្រើសសម្រាប់ថាមពលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។

ចំនួនមនុស្សក្នុងគ្រួសារ                ប្រាក់ចំណូលដុលសរុបសម្រាប់គ្រួសារប្រចាំឆ្នាំ *

1–2

‎$36,620 ឬតិចជាងនេះ

3

$46,060 ឬតិចជាងនេះ

4

$55,500 ឬតិចជាងនេះ

5

$64,940 ឬតិចជាងនេះ

6

$74,380 ឬតិចជាងនេះ

7

$83,820 ឬតិចជាងនេះ

8

$93,260 ឬតិចជាងនេះ

9

$102,700 ឬតិចជាងនេះ

10

$112,140 ឬតិចជាងនេះ

រាល់មនុស្សបន្ថែមម្នាក់ទៀត បន្ថែម

$9,440

‎*មុនពេលបង់ពន្ធដោយផ្អែកលើប្រភពចំណូលបច្ចុប្បន្ន។
មានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022។

2OF 3

ដាក់ពាក្យតាមអនឡាញ

ការដាក់ពាក្យតាមអនឡាញអាចចំណាយរយៈពេលពីរបីនាទី ដើម្បីបញ្ចប់។ មិនចាំបាច់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ចំណូល ដើម្បីដាក់ពាក្យឡើយ ហើយចម្លើយរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់។
ដាក់ពាក្យឥលូវនេះ
Solicite ahora
申請

3OF 3

រៀបចំការវាយតម្លៃផ្ទះ

នៅពេលពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានទទួល អ្នកជំនាញផ្នែកថាមពលនឹងទាក់ទងទៅអ្នកដើម្បីកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់វាយតម្លៃផ្ទះរបស់អ្នក។ នៅក្នុងពេលចុះជួប អ្នកជំនាញនឹងកំណត់ថាតើផ្ទះរបស់អ្នកបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មវិធីដែរឬទេ ប្រសិនបើស្របតាមលក្ខខណ្ឌ នោះនឹងមានការកែលម្អ។ នៅពេលនេះ អ្នកក៏នឹងចាំបាច់ផ្ដល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ចំណូលប្រចាំគ្រួសារ ដូចជា កន្ទុយមូលប្បទានបត្រ សន្តិសុខសង្គម របាយការណ៍ធនាគារ និងភស្តុតាងស្របច្បាប់ផ្សេងៗទៀតអំពីប្រាក់ចំណូលផងដែរ។ មិនចាំបាច់ផ្ដល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ចំណូលឡើយ ប្រសិនបើអ្នកអាចផ្ដល់ឯកសារបង្ហាញអំពីការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីណាមួយដូចខាងក្រោម៖


  • ការិយាល័យជំនួយទូទៅនៃកិច្ចការឥណ្ឌា
  • អត្ថប្រយោជន៍ CalFresh (នៅក្នុងសហព័ន្ធហៅថា កម្មវិធីជំនួយបន្ថែមអាហារូបត្ថម្ភ (Supplemental Nutrition Assistance Program) ឬ SNAP និងពីមុនហៅថា ត្រាអាហារ)
  • ប្រភេទ A & B នៃគ្រួសារដែលមានស្ថានភាពល្អប្រសើរ
  • សិទ្ធិប្រាក់ចំណូលអាទិភាព (សម្រាប់តែក្រុមកុលសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះ)
  • កម្មវិធីជំនួយថាមពលសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប (LIHEAP)
  • Medicaid/MediCal
  • កម្មវិធីជាតិអាហារថ្ងៃត្រង់តាមសាលា (NSL)
  • ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបន្ថែម (SSI)
  • ជំនួយបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់គ្រួសារមានតម្រូវការចាំបាច់ (TANF)
  • កម្មវិធីស្រ្តី ទារក និងកុមារ (WIC)


ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញកម្មវិធី សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-933-9555

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់