ទទួលបានជំនួយក្នុងការធ្វើការកែលម្អទៅលើការសន្សំថាមពល


លើសពីវិក្កយបត្រទឹកភ្លើងកាន់តែទាបទៀត។ អ្នកជួល និងម្ចាស់ផ្ទះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចកែលម្អភាពងាយស្រួល សុខភាព និងសុវត្ថិភាពនៃផ្ទះរបស់គេ ដោយមានការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់គ្រឿង​ឧបភោគ​អគ្គិសនី និងការជួសជុលផ្ទះ។ ទោះយ៉ាងណា មិនមែន​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​សុទ្ធតែអាច​មានលទ្ធភាព​ទទួលបានភាពកាន់តែទំនើបនិងសមស្រប​ទំាងនេះទេ។ នេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងផ្តល់ជូនកម្មវិធីជំនួយការសន្សំថាមពល។ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ឬជួសជុលម៉ាស៊ីនកម្តៅទឹកបូមក្ដៅ ឡកម្តៅ ភ្លើង—រួមទាំងទូរទឹកកកផងដែរ។ ទាំងអស់នេះ គឺឥតគិតថ្លៃ។

កម្មវិធីជំនួយសន្សំសំចៃថាមពល

1OF 3

ពិនិត្យមើលគោលការណ៍ណែនាំ

អ្នកចូលរួមត្រូវរស់នៅក្នុងផ្ទះ ផ្ទះចល័ត ឬអាផាមិនដែលមានអាយុកាលយ៉ាងតិចប្រាំឆ្នាំ។ ប្រាក់ចំណូលត្រូវបំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំខាងក្រោម។

ចំនួនមនុស្សក្នុងគ្រួសារ                ប្រាក់ចំណូលដុលសរុបសម្រាប់គ្រួសារប្រចាំឆ្នាំ *

1

$33,975 ឬតិចជាងនេះ

2

$45,775 ឬតិចជាងនេះ

3

$57,575 ឬតិចជាងនេះ

4

$69,375 ឬតិចជាងនេះ

5

$81,175 ឬតិចជាងនេះ

6

$92,975 ឬតិចជាងនេះ

7

$104,775 ឬតិចជាងនេះ

8

$116,575 ឬតិចជាងនេះ

9

$128,375 ឬតិចជាងនេះ

10

$140,175 ឬតិចជាងនេះ

រាល់មនុស្សបន្ថែមម្នាក់ទៀត បន្ថែម

$11,800

*មុនពេលបង់ពន្ធដោយផ្អែកលើប្រភពចំណូលបច្ចុប្បន្ន។
មានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023។

2OF 3

រៀបចំការវាយតម្លៃផ្ទះ

នៅពេលពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានទទួល អ្នកជំនាញផ្នែកថាមពលនឹងទាក់ទងទៅអ្នកដើម្បីកំណត់ពេលវេលាសម្រាប់វាយតម្លៃផ្ទះរបស់អ្នក។ នៅក្នុងពេលចុះជួប អ្នកជំនាញនឹងកំណត់ថាតើផ្ទះរបស់អ្នកបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មវិធីដែរឬទេ ប្រសិនបើស្របតាមលក្ខខណ្ឌ នោះនឹងមានការកែលម្អ។ នៅពេលនេះ អ្នកក៏នឹងចាំបាច់ផ្ដល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ចំណូលប្រចាំគ្រួសារ ដូចជា កន្ទុយមូលប្បទានបត្រ សន្តិសុខសង្គម របាយការណ៍ធនាគារ និងភស្តុតាងស្របច្បាប់ផ្សេងៗទៀតអំពីប្រាក់ចំណូលផងដែរ។ មិនចាំបាច់ផ្ដល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ចំណូលឡើយ ប្រសិនបើអ្នកអាចផ្ដល់ឯកសារបង្ហាញអំពីការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីណាមួយដូចខាងក្រោម៖

  • ការិយាល័យជំនួយទូទៅនៃកិច្ចការឥណ្ឌា
  • អត្ថប្រយោជន៍ CalFresh (នៅក្នុងសហព័ន្ធហៅថា កម្មវិធីជំនួយបន្ថែមអាហារូបត្ថម្ភ (Supplemental Nutrition Assistance Program) ឬ SNAP និងពីមុនហៅថា ត្រាអាហារ)
  • ប្រភេទ A & B នៃគ្រួសារដែលមានស្ថានភាពល្អប្រសើរ
  • សិទ្ធិប្រាក់ចំណូលអាទិភាព (សម្រាប់តែក្រុមកុលសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះ)
  • កម្មវិធីជំនួយថាមពលសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប (LIHEAP)
  • Medicaid/MediCal
  • កម្មវិធីជាតិអាហារថ្ងៃត្រង់តាមសាលា (NSL)
  • ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបន្ថែម (SSI)
  • ជំនួយបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់គ្រួសារមានតម្រូវការចាំបាច់ (TANF)
  • កម្មវិធីស្រ្តី ទារក និងកុមារ (WIC)

ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញកម្មវិធី សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-933-9555

3OF 3

ដាក់ពាក្យតាមអនឡាញ

ការដាក់ពាក្យតាមអនឡាញអាចចំណាយរយៈពេលពីរបីនាទី ដើម្បីបញ្ចប់។ មិនចាំបាច់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីប្រាក់ចំណូល ដើម្បីដាក់ពាក្យឡើយ ហើយចម្លើយរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់។

ដាក់ពាក្យឥលូវនេះ
Solicite ahora
申請

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់