ការ​គាំទ្រ និង​ធនធាន

ការ​ដាច់ចរន្ត​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព

តេស្ត EPSS

ប្រតិចារឹក និងការពណ៌នាជាសំឡេងមាន សម្រាប់វីដេអូនេះ៖


ចូលប្រើកំណែបែបពិពណ៌នាជាសំឡេង  
ទាញយកឯកសារប្រតិចារិក (PDF, 105 KB)

កម្មវិធី​សុវត្ថិភាព​ពី​ភ្លើង​ឆេះព្រៃ