ធនធានសម្រាប់ជំនួយ និងការត្រៀមខ្លួន

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍

មាន​ការពណ៌នាជាសំឡេង គឺមានសម្រាប់​វីដេអូនេះ៖


ចូលប្រើកំណែពិពណ៌នាជាសំឡេង

ការ​ដាច់ចរន្ត​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព

តេស្ត EPSS

ប្រតិចារឹក និងការពណ៌នាជាសំឡេងមាន សម្រាប់វីដេអូនេះ៖


ចូលប្រើកំណែបែបពិពណ៌នាជាសំឡេង  
ទាញយកឯកសារប្រតិចារិក (PDF, 105 KB)

ការកែលម្អប្រព័ន្ធ