ធនធាន PG&E


យើងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបំភ្លឺភ្លើង ជាពិសេសគឺនៅក្នុងបទបញ្ជាឱ្យស្នាក់នៅផ្ទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ យើងប្តេជ្ញាថានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីដោះស្រាយទាំងផលប៉ះពាល់នៃការ រាតត្បាតសកលនៃ COVID-19 និងការគំរាមកំហែងនៃភ្លើងឆេះព្រៃដ៏មហន្តរាយ។ គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក ហើយព្រឹត្តិការណ៍បិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) គឺជាឧបករណ៍សំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះ។


មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ PG&E ទាំងអស់ អនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋ និងខោនធី ដើម្បីកាត់បន្ថយ COVID-19 រួមទាំងការតម្រូវឲ្យពាក់របាំងមុខ ការរក្សាគម្លាតសង្គម និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនផ្សេងៗទៀត។


យើងផ្ដល់ជូនធនធានខាងក្រោម ដើម្បីជួយអ្នកអំឡុង PSPS។

Community Resource Centers

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានក្នុងសហគមន៍

ក្នុងពេល PSPS យើងបើកមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ ដែលអ្នកអាចចូលប្រើប្រាស់ធនធាននៅកន្លែងសុវត្ថិភាព។ មជ្ឈមណ្ឌលនីមួយៗផ្ដល់នូវបន្ទប់ទឹកលក្ខណៈ ADA និងកន្លែងលាងដៃ កន្លែងសាកថ្មឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តចាំបាច់ ការសាកឧបករណ៍ Wi-Fi និងកន្លែងផ្ទុកសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត។ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានក្នុងសហគមន៍។

ទាញយកទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ដែលអាចរកបាន (PDF, 497 KB)
Medical Baseline program

កម្មវិធី Medical Baseline

តើអ្នកពឹងផ្អែកលើថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រឬទេ? ដាក់ពាក្យចូលក្នុងកម្មវិធី Medical Baseline Program ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជា ការជូនដំណឹងបន្ថែមអំពី PSPS ។

តើអ្នកនឹងត្រូវការជំនួយបន្ថែម អំឡុងពេលនៃការបិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈដែរឬទេ?

តើអ្នកនឹងត្រូវការជំនួយបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលមាន PSPS ឬទេ?

ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ មានពិការភាព ឬត្រូវការជំនួយសម្រាប់ផ្តល់លទ្ធភាពដល់ជនពិការ ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬផ្នែកភាសា PG&E មានដៃគូផ្ដល់ធនធានដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយខ្លាំងបំផុត។ ធនធានរួមមាន ការដឹកជញ្ជូន ការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ និងការជំនួសអាហារ។


ធនធានសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត និងរស់នៅដោយឯករាជ្យ ផ្នែកពិការភាព ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ភាសា និងមនុស្សចាស់
Generators and backup power

ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងថាមពលបម្រុង

ស្វែងយល់ប្រសិនបើការបម្រុងទុកថាមពលគឺសមស្របសម្រាប់អ្នក ស្វែងរកអ្នកលក់រាយ និងស្វែងយល់អំពីជម្រើសហិរញ្ញប្បទាន។

ធនធានរបស់ភាគីទីបី


Related links

ការ​កែលម្អ PSPS

ស្វែងយល់​អំពីអ្វី​ដែល​យើង​កំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យប្រព័ន្ធ​របស់​យើង​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព និងកាន់តែមានភាពធន់។ ទន្ទឹមនេះ ស្វែងយល់​អំពី​របៀប​ដែល​យើង​កំពុង​កែលម្អ​ PSPS សម្រាប់​អតិថិជន និង​សហគមន៍​របស់​យើង។

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ PSPS

ស្វែងរកគន្លឹះសុវត្ថិភាព និងស្វែងយល់របៀបត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ PSPS។

ព័ត៌មានថ្មីៗ និងការជូនដំណឹងអំពី PSPS

តាមដានស្ថានភាព PSPS បច្ចុប្បន្ន។ ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការជូនដំណឹងអំពី PSPS និងស្វែងយល់អំពីរបៀប និងពេលដែលអ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹង។