English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

្បសិនគ្បើភ ស របស់អនកមិន្ត្ូវប នរ ប់បញ្ចូលកនុងឧបករណ៍គ្្ជើស គ្រើសខ ងគ្លើសូមទូរស័ពទ១-៨៣៣-២០៨-៤១៦៧[1-833-208- 4167]សម្រាបជ់ ំនួយជា ២៥០[250] ភាសាផ្សេងផ្ ៀត។ដសែងរកព័ត្៌ម នរបស់ PSPS គ្អសជ ភ ស ដែលអនកចង់ប ន

 

គ្យើងចង់ឱ្យអត្ិថិជនទាំងអស់មានព័ត្៌មានដែលពួកគ្ល្ត្ូវការគ្ែើមបីឱ្យទាន់គ្ពលគ្វលាមុនគ្ពល្ពឹត្តិការណ៍និងគ្្កាយ្ពឹត្តិការណ៍សុវត្ថិភាពសាធារណៈបិទទែារ (PSPS) ។ ដសែងយល់ពីវិធីដសែងរកធនធាន PSPS ជាភាសាដែលអនកចង់បាន។PSPS បចចុបបននភាពគ្ធែើគ្ ាគ្លើគ្លេទំព័រជូនែំណឹងរបស់គ្យើង

 

គ្ ាគ្ពល្ពឹត្តិការណ៍ PSPS ្ត្ូវបាន្បកាសទំព័របចចុបបននភាព PSPS របស់គ្យើង្ត្ូវបានគ្ធែើឱ្យ្សស់គ្ឡើងវិញជាគ្ទៀងទាត្់គ្ែើមបីជូនែំណឹងែល់អនក។ អនកនឹងគ្ ើញការបិទថាមពលដែលបានប ាន់សមាននិងគ្ពលគ្វលាសតារគ្ឡើងវិញជាក់លាក់ចំគ្ ាោះ ាសយដឋានរបស់អនកនិងដែនទីដែលបង្ហាញត្ំបន់ដែលរងែលប ោះ ាល់។ អនកក៏នឹងរកគ្ ើញទីតាំងននមជឈមណឌលធនធានសេលមន៍គ្ ាកនុងត្ំបន់ដែលរងែលប ោះ ាល់គ្ដាយ PSPS នីមួយៗែតល់ជូន ADA បនទប់ទឹកនិងសថានីយ៍លាងនែ និងWi-Fi ការសាកថមឧបករណ៍និងការគាំ្ទគ្ែេងគ្ទៀត្។

 

គ្លេទំព័រដាស់គ្ត្ឿន PSPS មានជាភាសាទាំងគ្នោះរួមមានភាសាអង់គ្លេស(English) ារ ៉ាប់(Arabic), ចិន(Chinese) ហ្ែាសសុី(Farsi) ម ុង(Hmong) ជប ុន(Japanese)ដមមរ(Khmer) កូផ្ ៉េ (Korean)ពុនចាជ(Punjabi) ុសេុ៊ី(Russian) ផ្េសប៉េញ(Spanish) តាហ្គាឡិន(Tagalog) និង ផ្ ៀតណាម(Vietnamese)

 

គ្មើលគ្លេទំព័រជាភាសាដែលអនកចង់បាន

 

គ្មើលគ្អ្កង់កុំពយូទ័រ

ពីដែនកខាងគ្លើននទំព័រណាមួយគ្ ាគ្លើគ្លេទំព័រដាស់គ្ត្ឿនរបស់គ្យើងសូមគ្្ជើសគ្រើសភាសាដែលអនកគ្ពញចិត្តពីដែនកខាងគ្្កាមគ្ ាខាងសតាំខាងគ្លើននគ្អ្កង់។


desktop view

គ្មើលគ្អ្កង់ទូរស័ពទចល័ត្

១។គ្្ជើសគ្រើសមីនុយ

២។គ្្ជើសគ្រើសភាសាដែលរបស់អនកពីដែនកខាងគ្្កាមគ្ ាខាងសតាំខាងគ្លើននគ្អ្កង់។


mobile view

ស្មាប់ជំនួយជា ២៥០(250) ភាសាគ្ែេងគ្ទៀត្សូមទូរស័ពទគ្ ាគ្លម ១-៨៣៣-២០៨-៤១៦៧(1-833-208-4167) ។


ចូលគ្ ាកាន់ PSPS បចចុបបននភាព

្បសិនគ្បើអនក PG&E មចាស់លណនីគ្េើយគ្យើងរំពឹងថា ាស័យដឋានរបស់អនកនឹងរងឥទធិពលពី PSPS ការដាច់គ្្េើងគ្យើងនឹងគ្ែញើការជូនែំណឹងសារនិងអ ៊ីដមលគ្ ាអនកគ្ដាយសែ័យ្បវត្តិចាប់ពី ២ នថៃមុនគ្ពលបិទ (គ្បើ ាច) និងជាគ្រៀងរាល់នថៃរេូត្ែល់ថាមពល្ត្ូវបានសតារគ្ឡើងវិញ។ចូលគ្ែើមបីបគ្ងកើត្បចចុបបននភាពព័ត្៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អនក


ទទួលការជូនែំណឹង PSPS ជាភាសាដែលអនកចង់បាន


ចិនកាតាាំង, ចិនកុកងឺ, កូរ ៉េ, ុស្សី, រេស្្បាញ, តាឡាាំងកាឬរ ៀតណាម៖ គ្្ជើសគ្រើសភាសាណាមួយកនុងចំគ្ណាមភាសាទាំងគ្នោះទុកជាចំណូលចិត្តរបស់អនកគ្ ាកនុងដែនកពត្៌មានននការកំណត្់លណនីរបស់អនក។ អនកនឹងទទួលបានការជូនែំណឹងជាភាសាគ្ដាយសែ័យ្បវត្តិ។
សាមបុង៖ អនក ាចគ្្ជើសគ្រើសភាសាគ្នោះជាចំណូលចិត្តរបស់អនកគ្ ាកនុងដែនកពត្៌មានននការកំណត្់លណនីរបស់អនកឥឡូវគ្នោះ។ គ្ទាោះយ ាងណាការជូនែំណឹងជាភាសាម ុងនឹងមិនមានរេូត្ែល់ឆនាំ ២០២១ (2021)។ កនុងគ្ពលគ្នោះអនកនឹងទទួលបានការជូនែំណឹង PSPS ជាភាសាអង់គ្លេស។ សូមអនុវត្តតាមជំហ្ានខាងគ្្កាមគ្ែើមបីទទួលបានជំនួយជាភាសារបស់អនក។
េា ៉េាប់, ហ្វាសសុី, ហ្ិណឌូ, ជបបុន, ខ្មែ , ព័ ទុយហ្កាល់, ពុនចាជ ឬ ថៃ៖ ការកំណត្់ចំណូលចិត្តរបស់អនកចំគ្ ាោះភាសាទាំងគ្នោះគ្ ាកនុងដែនកពត្៌មានននការកំណត្់លណនីរបស់អនកនឹងមិនមានរេូត្ែល់ឆនាំ ២០២១។ កនុងគ្ពលគ្នោះអនកនឹងទទួលបានការជូនែំណឹង PSPS ជាភាសាអង់គ្លេស។ សូមអនុវត្តតាមជំហ្ានខាងគ្្កាមគ្ែើមបីទទួលបានជំនួយជាភាសារបស់អនក។


ចូលគ្ែើមបីបគ្ងកើត្បចចុបបននភាពភាសារបស់អនកចំណូលចិត្ត (ភាសាអង់គ្លេសដត្ប ុគ្ណ្ាោះ) ។.
ឬគ្ ាទូរស័ពទគ្ ាគ្លម ១-៨៦៦-៧៤៣-៦៥៨៩(1-866-743-6589 )គ្ែើមបីគ្សនើសុំត្ំណាងដែនកគ្សវាកមមអត្ិថិជនគ្ែើមបីកំណត្់ចំណូលចិត្តភាសារបស់អនក។


អែីដែល្ត្ូវគ្ធែើ្បសិនគ្បើអនកទទួលបានការជូនែំណឹង PSPS ជាភាសាអង់គ្លេស


្បសិនគ្បើអនកទទួលបានអត្ថបទ PSPS ការគ្ ាទូរស័ពទឬអ ៊ីដមលជូនែំណឹងជាភាសាអង់គ្លេស(English)មានវិធីគ្ែើមបីទទួលបានព័ត្៌មានជាភាសាគ្ែេងគ្ទៀត្។ គ្ែើមបីដសែងយល់ពីរគ្បៀបអនុវត្តតាមជំហ្ានស្មាប់្បគ្្ទននការជូនែំណឹងដែលអនកបានទទួល៖

ការជូនដំណឹងតាមអាសយដ្ឋានអំពី PSPS សម្រាប់ម្ចាស់គណនីដែលមិនមែនជាអតិថិជនរបស់ PG&E


ទទួលការហៅទូរសព្ទចូល​ពី PG&E ប្រសិនបើត្រូវការផ្ដាច់ភ្លើង ដើម្បីជួយ​ទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃ។


ស្វែងយល់បន្ថែមឥឡូវវនេ

Additional PSPS resources