យើងកំពុងធ្វើការពេញមួយឆ្នាំដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃ Public Safety Power Shutoffs


ដើម្បីធ្វើឱ្យអតិថិជនមាន​សុវត្ថិភាព យើងអាចនឹងត្រូវបិទចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីជួយបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃនៅពេលដែលមានខ្យល់ខ្លាំងដែលអាចបង្កឱ្យមែកឈើ និងកម្ទេចកម្ទីប៉ះទៅនឹងខ្សែភ្លើងដែលមានភ្លើង។ ការបិទនេះហៅថា Public Safety Power Shutoff។ យើងដឹងថាការបាត់បង់ចរន្តអគ្គិសនីរំខានដល់ការរស់នៅ ដូច្នេះហើយ​យើងកំពុងតែវិវត្តន៍ និង​កែលម្អដើម្បីឱ្យអតិថិជនរបស់យើងមានសុវត្ថិភាព និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។

ការបេជ្ញាចិត្តរបស់យើងដើម្បីកែលម្អ Public Safety Power Shutoffs


យើងកំពុងស្ដាប់អតិថិជនរបស់យើង និង​ឆ្លើយ​តប​ទៅនឹងមតិតបតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែម និងធនធានដែលកាន់តែប្រសើរ៖


តំណភ្ជាប់ដែលទាក់ទង

ហេតុអ្វី​ Public Safety Power Shutoffs កើតឡើង

ស្វែងយល់​អំពី​កត្តា​នៃការ​គិតគូរ​សម្រាប់ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​យើង​ក្នុងការ​បិទថាមពល។

ការគាំទ្រ​ Public Safety Power Shutoff

ស្វែងរកធនធានមុនពេល ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយពេល Public Safety Power Shutoff។