English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

ការធ្វើឱ្យព្រឹត្តិការណ៍ PSPS កាន់តែតូច កាន់តែខ្លី និងកាន់តែឆ្លាតវៃ


ព្រឹត្តិការណ៍បិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) គឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយ នៃយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែងរបស់យើង ដើម្បីជួយការពារភ្លើងឆេះព្រៃប៉ុណ្ណោះ។ យើងដឹងថា ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះជាបន្ទុក និងធ្វើឱ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន។ នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ យើងនឹងលើកកម្ពស់ និងពង្រីកកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីធានាថា ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS បង្កការប៉ះពាល់ដល់អតិថិជនក្នុងចំនួនតិចតួចជាងមុន និងក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងមុន។គ្រោះថ្នាក់ដោយសារអាកាសធាតុ និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត

Worker working on a power line

បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់បានប្រសើរឡើងវិញ យើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ភ្លើងឆេះព្រៃ ហើយការខូចខាតដោយសារអាកាសធាតុត្រូវបានវាយតម្លៃ។ ការខូចខាតខាងក្រោមគឺជាប្រភពដែលអាចបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ ប្រសិនបើមិនបានបិទថាមពលអគ្គិសនីទេ៖


 • ដើមឈើគងលើខ្សែអគ្គិសនី
 • ខ្សែអគ្គិសនីរមូលគ្នា
 • ដើមឈើដែលដួលទៅលើខ្សែអគ្គិសនី
 • បង្គោលសេវាប្រើប្រាស់ដួល

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការតាមដាន និងការត្រួតពិនិត្យ។

Our commitment to reduce PSPS events

PG&E worker working on a power line

កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃ PSPS

 • កាត់បន្ថយចំនួនអតិថិជនដែលរងការប៉ះពាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍
 • ភ្ជាប់ថាមពលឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោងពេលថ្ងៃ បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់បានកន្លងផុត
 • ផ្ដល់ធនធាន និងព័ត៌មានកាន់តែល្អប្រសើរដល់សហគមន៍ដែលរងការប៉ះពាល់នៅមុន អំឡុងពេល និងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ PSPS
Helicopter flying over a forest

កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃ

 • ដំឡើងបង្គោលកាន់តែរឹងមាំ ខ្សែគ្របដណ្ដប់ និងខ្សែភ្លើងក្រោមដី
 • បំពេញតាម និងធ្វើឱ្យត្រូវតាមកម្រិតស្តង់ដារសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋការពារភ្លើងឆេះព្រៃ និងរុក្ខជាតិ
 • ត្រួតពិនិត្យបរិក្ខារអគ្គិសនីឱ្យកាន់តែឆាប់រហ័ស
PG&E worker working on a power line

បង្កើនការយល់ដឹងអំពីអាកាសធាតុ

 • ដំឡើងស្ថានីយអាកាសធាតុបន្ថែម ដើម្បីព្យាករបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនអំពីតម្រូវការសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS
 • ដំឡើងកាមេរ៉ាដែលមានកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់ ដើម្បីកំណត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលអាចមាន
 • ត្រួតពិនិត្យហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងពេលជាក់ស្ដែង

ធនធានបន្ថែម


យើងកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដោយសារដើមឈើ ដើមឈើលយចេញ និងមែកឈើដែលប៉ះជាមួយខ្សែអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការគំរាមកំហែងអគ្គិភ័យខ្ពស់។


ស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិ

ការវឌ្ឍនរបស់យើងត្រឹមបំណាច់ខែកក្កដា ដើម្បីការពារភ្លើងឆេះព្រៃ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ PSPS៖


ការផ្លាស់ប្ដូរបណ្ដាញអគ្គិសនី


Installing line switches to redirect electric and keep communities powered

ការដំឡើងកុងតាក់ប្ដូរបណ្ដាញអគ្គិសនី ដើម្បីបង្វែងអគ្គិសនី និងបន្តផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់សហគមន៍


កុងតាក់ចំនួន 43 ក្នុងចំណោម 39 (110%) បានដំឡើងចប់សព្វគ្រប់ហើយ


ការគ្រប់គ្រងដើមឈើ


Inspecting and removing vegetation that poses potential wildfire risk

ការត្រួតពិនិត្យ និងយកចេញនូវរុក្ខជាតិដែលអាចបង្កឱ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ


ប្រវែង 1,819 ក្នុងចំណោម 1,800 ម៉ាយល៍ (101%) បានចប់សព្វគ្រប់ហើយ


ការបំបែកបណ្ដាញថាមពល


Separating the power grid into smaller sections to decrease areas affected by PSPS

ការបំបែកបណ្ដាញថាមពលទៅជាផ្នែកតូចៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយតំបន់ដែលរងការប៉ះពា់ដោយព្រឹត្តិការណ៍ PSPS


ឧបករណ៍ចំនួន 603 ក្នុងចំណោម 592 (102%) បានចប់សព្វគ្រប់ហើយ


អនុស្ថានីយអាចផលិតថាមពលបណ្ដោះអាសន្នបានហើយ


Energizing customers with backup power during a PSPS

ផ្ដល់ថាមពលដល់អតិថិជនដោយប្រើប្រាស់ថាមពលបម្រុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ PSPS


ទីតាំងផលិតថាមពលចំនួន 62 ក្នុងចំណោម 62 (100%) បានចប់សព្វគ្រប់ហើយ


ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (ការពង្រឹងប្រព័ន្ធ)


Installing stronger poles, covered lines and underground lines

ការដំឡើងបង្គោលរឹងមាំ ខ្សែគ្របដណ្ដប់ និងខ្សែភ្លើងក្រោមដី


ប្រវែង 369 ក្នុងចំណោម 241 ម៉ាយល៍ (153%) បានចប់សព្វគ្រប់ហើយ


ការបន្ថែមស្ថានីយអាកាសធាតុ


Enhancing the ability to predict and respond to severe weather

ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដើម្បីកាពារ និងឆ្លើយតបចំពោះអាកាធាតុធ្ងន់ធ្ងរ


ស្ថានីយ 371 ក្នុងចំណោម 400 (93%) ចប់សព្វគ្រប់


ការកែលម្អកាមេរ៉ាដែលមានកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់


Improving real-time monitoring of high-risk areas and weather conditions with high-definition cameras

ការកែលម្អការត្រួតពិនិត្យក្នុងពេលជាក់ស្ដែងនៃតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលមានកាមេរ៉ាមានកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់


កាមេរ៉ា 167 ក្នុង 200 (83.5%) បានចប់សព្វគ្រប់ហើយ


Related links

មូលហេតុដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ PSPS កើតឡើង

ស្វែងយល់អំពីត្តាផ្សេងៗដែលនាំឱ្យមានការសម្រេចប្រកាសអំពីព្រឹត្តិការណ៍ PSPS និងស្វែងរកកម្មវិធីអាកាសធាតុដែលបង្ហាញថាតើ PSPS នឹងកើតមាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកដែរឬទេ។

ជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹង PSPS

ស្វែងរកធនធានផ្សេងៗដែលរួមមាន ការសាកថ្មឧបករណ៍ ទឹកកកច្រកថង់ និង Wi-Fi ដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកអំឡុងពេល PSPS។