ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ Public Safety Power Shutoff


អ្នកតបណ្ដាញភ្លើងខ្យល់ខ្លាំងអាចបណ្ដាលឲ្យមែកឈើ និងកម្ទេចកម្ទីមក​ប៉ះជាមួយខ្សែភ្លើង ធ្វើឱ្យខូចគ្រឿងបរិក្ខារ និងបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ។ ជាលទ្ធផល យើងអាចនឹងត្រូវបិទ​​ថាមពលអំឡុងពេល​មានអាកាសធាតុ​ធ្ងន់ធ្ងរ ​ដើម្បីជួយបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃ។ ការបិទនេះហៅថា Public Safety Power Shutoff។ចាក់វីដេអូទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ Public Safety Power
Shutoff

ចូលប្រើកំណែពណ៌នាជាសំឡេង
ដោនឡូតប្រតិចារឹក (PDF, 132 KB)

តារាងពេលវេលានៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី៖ ​អ្វីដែលត្រូវ​រំពឹងទុក

យើងចែករំលែកបច្ចុប្បន្នភាពអំពីអាកាសធាតុ និងឧបករណ៍ភ្លាមៗ​នៅពេលដែលមាន។ តារាងពេលវេលាសម្រាប់Public Safety Power Shutoffs រួមមានដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

បានព្យាករណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ

បានព្យាករណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ

ពេលណា៖ រហូតដល់មួយសប្ដាហ៍មុនពេលដែលថាមពលត្រូវបានបិទ


ជាអ្វី៖ អ្នកឯកទេសអាកាសធាតុរបស់យើង ព្យាករណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមានឡើង

ការជូនដំណឹងអំពី PSPS Outage Watch

ការជូនដំណឹងអំពី Public Safety Power Shutoff Watch (ទំនងជាមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី)

ពេលណា៖ រហូតដល់ពីរថ្ងៃមុនពេលដែលថាមពលត្រូវបានបិទ


ជាអ្វី៖ យើងជូនដំណឹងអ្នកក្នុងករណីដែលអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់តាមរយៈការបិទថាមពល

ការជូនដំណឹងអំពី PSPS Outage Watch

ការជូនដំណឹងអំពី Public Safety Power Shutoff Watch (ទំនងជាមានការដាច់ភ្លើង)

ពេលវេលា៖ រហូតដល់មួយថ្ងៃមុនពេលបិទថាមពល


ជាអ្វី៖ យើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់អ្នកអំពីការបិទដែលអាចកើតមាន

ការជូនដំណឹងអំពីការព្រមានអំពីការដាច់ភ្លើង PSPS

ការជូនដំណឹងអំពីការក្រើនរំលឹកអំពី Public Safety Power Shutoff (តម្រូវឱ្យមានការដាច់ភ្លើង)

ពេលណា៖ មួយទៅបួនម៉ោងមុនពេលដែលថាមពលត្រូវបានបិទ


ថ្មីក្នុងឆ្នាំ 2022 – PG&E គឺត្រូវបានតម្រូវដោយ California Public Utilities Commission ឱ្យផ្ញើការជូនដំណឹងអំពី “Public Safety Power Shutoff Warning” ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង​ក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកអាចនឹងទទួលបានការហៅទូរសព្ទ សារ SMS និងការជូនដំណឹងតាមអ៊ីម៉ែលនៅចន្លោះម៉ោង 9 យប់ និងម៉ោង 8 ព្រឹក។


ជាអ្វី៖ យើងជូនដំណឹងអ្នកថាតើអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់តាមរយៈការបិទថាមពលដែរឬក៏អត់

ការបិទថាមពល

ថាមពលត្រូវបានបិទ

ពេលណា៖ នៅពេលដែលថាមពលត្រូវបានបិទ


ថ្មីក្នុងឆ្នាំ 2022 – PG&E គឺត្រូវបាន​តម្រូវដោយ California Public Utilities Commission ឱ្យផ្ញើការជូនដំណឹងអំពី “ថាមពលគឺបិទ” ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកអាចនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមការហៅទូរសព្ទ សារ SMS និងអ៊ីម៉ែលនៅចន្លោះម៉ោង 9 យប់ និងម៉ោង 8 ព្រឹក។


ជាអ្វី៖ យើងជូនដំណឹងអ្នកថា ថាមពលត្រូវបានបិទដើម្បីបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃ

ពេលណា៖ អាកាសធាតុបានល្អប្រសើរឡើងវិញ ហើយសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យនិងស្ដារឡើងវិញបានចាប់ផ្ដើម​ ជាអ្វី៖ ក្រុមការងារខាងថាមពលរបស់យើងត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង ដើម្បីស្ដារថាមពលឡើងវិញទៅ​សហគមន៍​ដែលរងផលប៉ះពាល់ឱ្យបានឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ W

ការជូនដំណឹងអំពីអាកាសធាតុ “ល្អឡើងវិញ”

ពេលណា៖ បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរបានកន្លងផុត


ថ្មីក្នុងឆ្នាំ 2022 – PG&E គឺត្រូវបានតម្រូវដោយ California Public Utilities Commission ឱ្យផ្ញើរការជូនដំណឹង “ល្អឡើងវិញ” ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកអាចនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមទូរសព្ទ សារ SMS និងតាមអ៊ីម៉ែលនៅចន្លោះម៉ោង 9 យប់ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹក


ជាអ្វី៖ យើងជូនដំណឹងអ្នកថាយើងកំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង និងផ្ដល់ការប៉ាន់ស្មានពី​ការស្ដារឡើងវិញ

ការជូនដំណឹងអំពីការស្ដារឡើងវិញដែលបានប៉ាន់ស្មាន

ការជូនដំណឹងអំពីការស្ដារឡើងវិញដែលបានប៉ាន់ស្មាន

ពេលណា៖ ប្រសិនបើយើងជួបប្រទះនូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានអំពីការស្ដារឡើងវិញរបស់យើង


ជាអ្វី៖ យើងផ្ដល់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ប្រសិនបើមាន’ការប្រែប្រួលចំពោះពេលវេលានៃការស្ដារឡើងវិញដែលបានប៉ាន់ស្មានរបស់យើង

បានស្ដារថាមពល PSPS ឡើងវិញ

ថាមពលត្រូវបានស្តារឡើងវិញ

ពេលណា៖ ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរបានកន្លងផុតទៅ


ថ្មីក្នុងឆ្នាំ 2022 – PG&E គឺត្រូវបានតម្រូវដោយ California Public Utilities Commission ឱ្យផ្ញើការជូនដំណឹងអំពី “ថាមពលត្រូវបានស្ដារឡើងវិញ” ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកអាចនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមហៅទូរសព្ទ សារ SMS និងអ៊ីម៉ែលនៅចន្លោះម៉ោង 9 យប់ និងម៉ោង 8 ព្រឹក។


ជាអ្វី៖ យើងជូនដំណឹងអ្នកអំពីពេលវេលាដែលថាមពលត្រូវបានស្ដារឡើងវិញ

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Public Safety Power Shutoffs


រដូវកាលភ្លើងឆេះព្រៃនីមួយៗគឺខុសៗគ្នា។ គ្រោះរាំងស្ងួត និងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុក្នុងតំបន់នឹងបន្តកំណត់ចំនួនដងដែលយើងនឹងត្រូវបិទថាមពល។ ដើម្បី​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​ដំណើរការ​នៃការ​សម្រេចចិត្ត សូមទាញយក​សៀវភៅណែនាំ​អំពី​ការ​សម្រេចចិត្ត​ផ្ដាច់​ចរន្ត​អគ្គិសនី​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព (PDF, 18.8 MB)។ ដើម្បីជួយអ្នកត្រៀម និងរក្សាសុវត្ថិភាព យើងបានផ្ដល់ជូននូវធនធានដូច​ខាងក្រោម៖

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការក្រើនរំលឹកអំពី Public Safety Power Shutoff

ស្វែងយល់អំពីការបិទថាមពលដែលអាចកើតមាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការជូនដំណឹងអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលទៅរួច។

ត្រៀមសម្រាប់ Public Safety Power Shutoff

ស្វែងរកគន្លឹះសុវត្ថិភាព។ ស្វែងយល់ពីរបៀបត្រៀមសម្រាប់ការបិទចរន្តអគ្គិសនី។

ហេតុអ្វី​ Public Safety Power Shutoffs កើតឡើង

ស្វែងយល់​អំពី​កត្តា​នៃការ​គិតគូរ​សម្រាប់ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​យើង​ក្នុងការ​បិទថាមពល។

ការកែលម្អ Public Safety Power Shutoffs

ស្វែងយល់​អំពី​របៀប​ដែល​យើង​កំពុង​កែលម្អ​បទពិសោធន៍​នៃការ​ផ្ដាច់​ចរន្ត​អគ្គិសនី​សម្រាប់​អតិថិជន និង​សហគមន៍​របស់​យើង។

ការគាំទ្រ​ Public Safety Power Shutoff

ស្វែងរកធនធានមុនពេល ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយពេល Public Safety Power Shutoff។

ផែនទីនៃការរៀបចំផែនការ Public Safety Power Shutoff

ស្វែងរកទីតាំងដែលទំនងជាមានការបិទ។ មើលការដាច់ភ្លើងកន្លងមកនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

ធនធានច្រើនទៀត