ដឹងអំពីករណីឆបោកតាមទូរស័ព្ទ និងអ៊ីមែលដែលកំពុងកើតមាន

ការឆបោកតាមទូរស័ព្ទ និងអ៊ីមែលនៅតែបន្តកើតមាន។សូមស្វែងយល់អំពីការឆបោកទាំងនេះដើម្បីការពារខ្លួនអ្នក។

ស្វែងយល់អំពីការឆបោកអត្តសញ្ញាណអ្នកហៅទូរស័ព្ទ (បណ្ណសម្គាល់ខ្លួន)

អតិថិជន PG&E រាយការណ៍អំពីការឆបោកតាមទូរស័ព្ទដោយមានការហៅទូរស័ព្ទដែលបង្ហាញ PG&E នៅលើបណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហៅទូរស័ព្ទ 1-800-743-5000។ ឬ អ្នកហៅទូរស័ព្ទអាចអះអាងដោយក្លែងបន្លំធ្វើជាតំណាងរបស់ PG&E។


ការហៅទូរស័ព្ទក្លែងបន្លំមួយចំនួន រួមមាន៖

 • ការជូនដំណឹងដល់អតិថិជនថា ការទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់ពួកគេបានផុតកំណត់ ហើយថាថាមពលនឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោង ប្រសិនបើមិនធ្វើការបង់ប្រាក់ជាបន្ទាន់នោះទេ។
 • ការស្នើសុំឱ្យធ្វើការបង់ប្រាក់ទៅ PG&E តាមរយៈកាតកាដូ, កាត MoneyPak® ឬតាមរយៈកម្មវិធីបង់ប្រាក់ដូចជា Venmo ឬ Zelle® ជាដើម។ ចំណាំ៖ ដើម្បីពិនិត្យមើលវិធីបង់ប្រាក់របស់ PG&E ដែលបានអនុញ្ញាត សូមចូលទៅកាន់ទំព័រ "វិធីបង់ប្រាក់" របស់យើង
 • ការស្នើសុំលេខគណនី PG&E, លេខសន្តិសុខសង្គម ឬលេខចូលគណនីរបស់អ្នក ដើម្បីដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់អ្នក ដោយព្យាយាមលក់សេវាកម្មឱ្យអ្នក ឬផ្ដល់ការវាយតម្លៃថាមពល។ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាមិនត្រូវការព័ត៌មាននេះ ដើម្បីទទួលបាន ទិន្នន័យប្រើប្រាស់របស់អ្នកទេ។ ដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នក PG&E ផ្ដល់នូវកម្មវិធី "ចែករំលែកទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំ" សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវា ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ (មិនមែនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេ)។
 • ការប្រាប់អតិថិជនថា ពួកគេជំពាក់ទឹកប្រាក់ហួសកំណត់ត្រូវបង់ ឬមានសិទ្ធិទទួលបានទឹកប្រាក់បង្វិលសងនៃពន្ធសហព័ន្ធ។
 • ការអះអាងថា ជិតដាច់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលហើយ និងស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីកំណត់ថាតើ អាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជននឹងមានការប៉ះពាល់ដែរឬទេ។
 • ការអះអាងថាជាតំណាង PG&E ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចលក់ផលិតផល ឬចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកបាន។

ត្រូវដឹងថា ជនឆបោកអាចក្លែងលេខទូរស័ព្ទពិតប្រាកដរបស់ពួកគេ ឬគា្រន់តែអះអាងថាមកពី PG&E។ PG&E មិនធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទាំងនេះឡើយ។


យើងមិនដែលស្នើសុំព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកតាមទូរស័ព្ទឡើយ។ សំណើសុំព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះ គួរចាត់ទុកជាករណីឆបោក។


នាយកដ្ឋានសន្តិសុខសាជីវកម្ម PG&E និងអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតរាល់ករណីឆបោកដែលបានរាយការណ៍ទាំងអស់។


ចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការឆបោកតាមបណ្ណសម្គាល់ខ្លួន អ្នកហៅទូរស័ព្ទ

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អំពីការហៅចូលពី PG&E សូមផ្អាកនិយាយទូរស័ព្ទ រួចហៅទូរស័ព្ទទៅលេខសេវាអតិថិជនរបស់ PG&E៖ 1-833-500-7226


ត្រូវបញ្ចៀសករណីឆបោកកំណត់គោលដៅលើអាជីវកម្ម Hispanic

អតិថិជនអាជីវម្ម Hispanic រាយការណ៍អំពីករណីឆបោកតាមទូរស័ព្ទ ដោយបញ្ជាក់ថា សេវាអគ្គិសនីរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ ប្រសិនបើពួកគាត់មិនធ្វើការបង់ប្រាក់តាមរយៈប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ទូទាត់ជាមុន ដូចជាកាត Green Dot ជាដើមនោះទេ។ PG&E មិនធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទាំងនេះឡើយ។ យើងមិនដែលស្នើសុំការទូទាត់ភ្លាមៗជាមួយនឹងប័ណ្ណសាច់ប្រាក់ទូទាត់ជាមុនតាមទូរស័ព្ទ ឬដោយផ្ទាល់ឡើយ។ សំណើសុំព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះ គួរចាត់ទុកជាករណីឆបោក។


មើលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីករណីឆបោកកំណត់គោលដៅលើអាជីវកម្ម Hispanic។ សូមចូលមើល PG&E ព្រមានអតិថិជនអំពីករណីឆបោកតាមទូរស័ព្ទកំណត់គោលដៅលើអាជីវកម្ម Hispanic។ បើកនៅក្នុងវិនដូ ថ្មី


ការពារខ្លួនអ្នកពីការឆបោកតាមអ៊ីមែល

អតិថិជន PG&E រាយការណ៍អំពីការទទួលបានអ៊ីមែលដែលគួរឱ្យសង្ស័យ ដែលទំនងជាវិក្កយបត្រដែលផ្ញើដោយ PG&E។ វិក្កយបត្រទាំងនេះគឺជាឯកសារកន្លែងបន្លំ ហើយគួរចាត់ទុកជាករណីឆបោក។


សូមមើលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីករណីឆបោកតាមអ៊ីមែល។ ចូលមើល PG&E ព្រមានអំពីករណីឆបោកតាមអ៊ីមែល ទូរស័ព្ទ បើកនៅក្នុងវិនដូ ថ្មី

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអ៊ីមែលដែលសង្ស័យថា ជាការឆបោក សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់៖ ScamReporting@pge.com


ការពារពីការខាតបង់ដោយសារការឆបោកដែលអាចកើតឡើង

ខាងក្រោមគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីជួយការពារអ្នកពីការឆបោកដែលអាចកើតឡើង៖

 • ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងលេខកាតឥណទាន ដោយជៀសវាងផ្ដល់ព័ត៌មាននេះតាមទូរស័ព្ទ។ប្រសិនបើអ្នកបានផ្ដល់ឱ្យនរណាម្នាក់នូវកាតឥណទានរបស់អ្នក ឬពិនិត្យមើលព័ត៌មានគណនីតាមទូរស័ព្ទ សូមរាយការណ៍អំពីករណីនេះទៅក្រុមហ៊ុនកាតឥណទាន ឬធនាគារ និងផ្នែកអនុវត្តច្បាប់។
 • ត្រូវស្គាល់អ៊ីមែលដែលស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ PG&E យកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក។ យើងមិនផ្ញើអ៊ីមែលទៅនរណាម្នាក់ ដើម្បីស្នើឱ្យពួកគេផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនបានចុះឈ្មោះចូលគណនី PG&E អនឡាញរបស់អ្នក ឬឱ្យអ្នកហៅទូរស័ព្ទមកយើងជាមុនឡើយ។
 • សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ PG&E តាមរយៈលេខ [1-833-500-7226 ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អំពីភាពស្របច្បាប់នៃការហៅទូរស័ព្ទអំពីវិក្កយបត្រហួសកំណត់ត្រូវបង់ សំណើសុំសេវា ឬសំណើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
 • សូមសុំមើលឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមុនពេលឱ្យនរណាម្នាក់ដែលអះអាងថាជាតំណាងរបស់ PG&E ចូលក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក។ បុគ្គលិក PG&E តែងតែដាក់ឯកសញ្ញាបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណតាមខ្លួន ហើយតែងតែងចង់បង្ហាញឯកសារនោះដល់អ្នកជានិច្ច។
 • សូមហៅទូរស័ព្ទទៅផ្នែកសេវាអតិថិជនរបស់ PG&E តាមរយៈលេខ 1-833-500-7226) ប្រសិនបើបុគ្គលដែលអះអាងថាជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញឯកសារអត្តសញ្ញាណ ហើយអ្នកនៅតែមានការសង្ស័យ។យើងនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ការណាត់ជួប និង/ឬវត្តមាននៃ PG&E នៅក្នុងសហគមន៍នោះ។ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាទទួលរងការគំរាមកំហែង សូមជូនដំណឹងដល់ផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋាន។
 • អ្នកនឹងទទួលបានការហៅស្វ័យប្រវត្តិ ឬដោយផ្ទាល់ពីតំណាងសេវាហ្គាសរបស់ PG&E មុនពេលចុះជួបទៅតាមពេលកំណត់។
 • សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការការពារផ្ទះ ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ចូលមើល ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនាក់ទំនង PG&E