ការក្រើនរំលឹក៖ ការផ្ដាច់សេវាកម្ម​ថាមពល​នឹង​មិន​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​ទេ​នៅឆ្នាំនេះ។ ការផ្អាកសកម្មភាព​ជាបណ្ដោះអាសន្ន​ស្តីពី​ការផ្ដាច់​ចរន្ត​អគ្គិសនីចំពោះ​ការ​មិន​បង់ប្រាក់ ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់ចេញ​ដោយ California Public Utilities Commission (CPUC) កាលពីខែមីនា ឆ្នាំ 2020 បាន​បញ្ចប់​ជាផ្លូវការហើយ ប៉ុន្តែ​ការផ្ដាច់​សេវាកម្ម PG&E សម្រាប់​ការ​មិន​បង់ប្រាក់​នឹង​មិន​បន្តទេ​នៅឆ្នាំ 2021 ។

អ្នកមានជម្រើសជាច្រើន

តើអ្នកជាមនុស្សនៅក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដែលកំពុងពុះពារជំនះក្នុងពេលលំបាកទាំងនេះឬ? ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់សេវាក្នុងមូលដ្ឋាន និងតំបន់ជិតខាងរបស់អ្នក យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។ កម្មវិធីជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះផ្ដល់ជូននូវដំណោះស្រាយក្នុងការបង់ វិក័យប័ត្រថាមពលដែលជំពាក់ក្នុងពេលកន្លងមក និងកម្មវិធីជួយគាំទ្របន្ថែមដែលផ្ដល់ការណែនាំស្ដីពីការកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងគ្រួសារក្នុងពេលអនាគត។


អ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ។ អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យសុំ ឬចុះឈ្មោះក្នុងពេលឥឡូវនេះបាន¬—អ្នកមិនចាំបាច់រង់ចាំរហូតដល់រដូវក្ដៅទេ។

PG&E COVID Relief Payment Plan


អតិថិជន PG&E ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុង COVID Relief Payment Plan របស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះ គម្រោងនេះនឹងជួយអ្នកក្នុងការទូទាត់សមតុល្យរបស់អ្នកនៅពេលកន្លងមក។ គម្រោងក៏នឹងការពារអ្នកពីការផ្តាច់ថាមពល បន្ទាប់ពីការផ្អាកការផ្តាច់ថាមពលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ប៉ុន្តែលុះត្រាតែអ្នកបង់ប្រាក់តាមដំណាក់កាល និងការផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកនៅរៀងរាល់ខែ។


អ្វីដែលអ្នកអាចរំពឹងទុក៖


អតិថិជនជាអ្នករស់នៅប្រចាំ៖

  • សមតុល្យត្រូវសងដែលមានសិទ្ធិទទួលសរុបរបស់អ្នកអាចត្រូវបង់ក្នុងរយៈពេល 24 ខែ។
  • ចំនួនទឹកប្រាក់បង់ជាដំណាក់កាលនៃគម្រោងទូទាត់ប្រចាំខែរបស់អ្នក ដែលជាសមតុល្យត្រូវសងរបស់អ្នកដែលត្រូវបានបែងចែកស្មើគ្នាក្នុងរយៈពេល 24 ខែ ត្រូវបង់រៀងរាល់ខែ រួមជាមួយការគិតថ្លៃបច្ចុប្បន្នសរុបរបស់អ្នក។ 
  • ការគិតថ្លៃបច្ចុប្បន្នសរុបរបស់អ្នកអាចរកបាននៅទំព័រមួយនៃ វិក្កយបត្រ PG&E របស់អ្នក។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនបានបង់តាមដំណាក់កាលនៃគម្រោងទូទាត់លើសពីពីរដង នោះអ្នកនឹងត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីគម្រោង។

អតិថិជនជាអាជីវកម្មខ្នាតតូច៖

  • ដំណាក់កាលនៃការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែរបស់អ្នកត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើ 10% នៃវិក្កយបត្រជាមធ្យមរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ខែចុងក្រោយ។
  • ចំនួនទឹកប្រាក់នៃដំណាក់កាលទូទាត់ប្រចាំខែរបស់អ្នកគឺត្រូវបង់រៀងរាល់ខែរួមជាមួយនឹងការគិតថ្លៃបច្ចុប្បន្នសរុបរបស់អ្នក។
  • ការគិតថ្លៃបច្ចុប្បន្នសរុបរបស់អ្នកអាចរកបាននៅលើទំព័រមួយនៃវិក្ក័យបត្រ PG&E របស់អ្នក។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនបានបង់តាមដំណាក់កាលនៃគម្រោងទូទាត់លើសពីម្តងក្នុងរយៈពេល 12 ខែ នោះអ្នកនឹងត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីគម្រោង។

អតិថិជនអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជួបការលំបាក៖
ដំណាក់កាលទូទាត់គឺមិនលើសពី 5% នៃវិក្កយបត្រជាមធ្យមរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ខែចុងក្រោយទេ។ ចំណាំ៖ សហគមន៍ដែលជួបការលំបាកសំដៅលើសហគមន៍ជាក់លាក់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ California Public Utilities Commission (CPUC) ភាគច្រើនត្រូវការការវិនិយោគដើម្បីកែលម្អសុខភាពសាធារណៈ គុណភាពជីវិត និងកាលានុវត្តភាពសេដ្ឋកិច្ច។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសហគមន៍ដែលជួបការលំបាក។

general customer service

ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមឬ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-743-5000

general business

ធនធាននានាសម្រាប់អាជីវកម្ម

ធនធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏មានផងដែរសម្រាប់អាជីវកម្មនានា។


មាន​ជាភាសា​អង់គ្លេសតែ​ប៉ុណ្ណោះ