បច្ចុប្បន្នភាព៖ ការការពារបន្ទាន់នូវជំងឺកូវីដ-19 ខាងក្រោមត្រូវបានបន្ត​រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021៖ ការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នលើការផ្តាច់សេវាកម្មចំពោះការមិនទូទាត់ប្រាក់ឲ្យអតិថិជនជា​ពលរដ្ឋ និងអតិថិជនជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ខ្នាតមធ្យម និង​ខ្នាត​ធំ។

English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

អ្នកមានជម្រើសជាច្រើន

តើអ្នកជាមនុស្សនៅក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដែលកំពុងពុះពារជំនះក្នុងពេលលំបាកទាំងនេះឬ? ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់សេវាក្នុងមូលដ្ឋាន និងតំបន់ជិតខាងរបស់អ្នក យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។ កម្មវិធីជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះផ្ដល់ជូននូវដំណោះស្រាយក្នុងការបង់ វិក័យប័ត្រថាមពលដែលជំពាក់ក្នុងពេលកន្លងមក និងកម្មវិធីជួយគាំទ្របន្ថែមដែលផ្ដល់ការណែនាំស្ដីពីការកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងគ្រួសារក្នុងពេលអនាគត។


អ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ។ អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យសុំ ឬចុះឈ្មោះក្នុងពេលឥឡូវនេះបាន¬—អ្នកមិនចាំបាច់រង់ចាំរហូតដល់រដូវក្ដៅទេ។

general customer service

ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមឬ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-743-5000

general business

ធនធាននានាសម្រាប់អាជីវកម្ម

ធនធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏មានផងដែរសម្រាប់អាជីវកម្មនានា។


មាន​ជាភាសា​អង់គ្លេសតែ​ប៉ុណ្ណោះ