‬ការក្រើនរំលឹក៖ ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីទូទាត់ប្រាក់ជំពាក់រដ្ឋ California (CAPP) ឆ្នាំ 2022 PG&E បានបរិច្ចាកទឹកប្រាក់ច្រើនជាងចំនួន $207 នៅក្នុងឥណទានវិក្កយបត្រ។ ឥណទាននោះជួយបង់អតិថិជន​តាមលំនៅដ្ឋានដែលមានសិទ្ធិទទួលបាននូវ​ថ្លៃវិក្កយបត្រ​ថាម​ពល​ដែលហួសកាលកំណត់សងកន្លងមកដែលបាន​កើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលរោគ​រាត​ត្បាត​នៃ​ជំងឺ COVID-19។ អ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឥណទាន ប្រសិនបើអ្នកមានវិក្កយបត្ររបស់ PG&E ដែលមិនទាន់បានទូទាត់សម្រាប់​សេវាកម្មនានានៅចន្លោះថ្ងៃទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 និង​ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021។ មិនចាំបាច់មានការដាក់ពាក្យសុំនោះទេ ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ អ្នកនឹង​ឃើញ​ឥណទានវិក្កយបត្រក្នុងវដ្តវិក្កយបត្រមួយទៅពីរ។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី CAPPស្វែងរក​កម្មវិធី​ជំនួយរបស់​យើង


តើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណោម​អ្នករស់​នៅ​រដ្ឋ​ California ដែលកំពុងពុះពារជំនះក្នុងពេលលំបាកទាំងនេះឬ? ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់សេវានិងជាអ្នកជិតខាងក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។ កម្មវិធី​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងនេះ​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ដំណោះស្រាយ​សម្រាប់​បង់​ថ្លៃ​វិក្កយបត្រ​ដែល​ផុត​កំណត់​ត្រូវ​បង់​នៅពេល​នេះ។ កម្មវិធី​គាំទ្រ​បន្ថែម​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ការ​ណែនាំ​អំពី​របៀប​កាត់​បន្ថយ​ចំណាយ​ក្នុង​គ្រួសារ​នៅពេលអនាគត។ អ្នក​អាច​មាន​សិទ្ធិ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុង​ពេល​តែមួយ ហើយ​អ្នក​អាច​ចាប់ផ្ដើមដាក់​ពាក្យសុំ ឬ​ចុះឈ្មោះ​ឥឡូវនេះ។

ទទួលបានជំនួយជាមួយនឹងវិក័យប័ត្រដែលជំពាក់ក្នុងពេលកន្លងមក

assistance CARE and FERA program

Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)

ទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ $1,000 ដើម្បីបង់ថ្លៃចំណាយថាមពលដែលប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ។

 • ធ្វើការបង់ប្រាក់តែមួយដងលើវិក័យប័ត្រថាមពលដែលជំពាក់ក្នុងពេលកន្លងមករបស់អ្នក ទោះបីជាអ្នកប្រើប្រាស់ឈើ ប្រូប៉ែន ឬប្រេងក៏ដោយ
 • ទទួលបានជំនួយក្នុងគ្រាអាសន្ន ដូចជា ការកាត់ផ្ដាច់ថាមពលដែលអាចកើតមានចំាបាច់
 • បន្តទទួលបានជំនួយដរាបណាអ្នកមានជំពាក់វិក័យប័ត្រក្នុងពេលកន្លងមក និងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកចំណូល
assistance reach program

ជំនួយសង្គ្រោះថាមពល តាមរយៈកម្មវិធីជំនួយសហគមន៍ (REACH) (Relief for Energy Assistance through Community Help)

ទទួលបានឥណទានថាមពលរហូតដល់ $300។

 • ទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតែមួយដងជាមួយនឹងវិក័យប័ត្រដែលជំពាក់ក្នុងពេលកន្លងមក
 • អតិថិជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ម្ដងនៅក្នុងអំឡុងពេលដប់ពីរខែ អ្នកត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពេលនីមួយៗ
 • ជួយបន្តរក្សាឱ្យទឹក ភ្លើងរបស់អ្នកបើកដំណើរការក្នុងអំឡុងពេលនៃការលំបាក។
general residential icon

គម្រោងគ្រប់គ្រងប្រាក់ជំពាក់មិនទាន់បង់សង (AMP) (Arrearage Management Plan)

ទទួលបានរហូតដល់ $8,000 ក្នុងសមតុល្យមិនទាន់បង់ដែលបានអនុគ្រោះ ប្រសិនបើអ្នក៖

 • បានចុះឈ្មោះនៅក្នុង PG&E CARE ឬកម្មវិធី FERA
 • ជំពាក់យ៉ាងហោចណាស់ $500 លើវិក័យប័ត្រឧស្ម័ន និង ភ្លើងរបស់អ្នក ឬយ៉ាងហោចណាស់ $250 ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនប្រើតែឧស្ម័នហ្គាស់ប៉ុណ្ណោះ
 • ជាអតិថិជន PG&E ដែលមានវិក័យប័ត្រជំពាក់ក្នុងពេលកន្លងមកមានរយៈពេលយូរជាង 90 ថ្ងៃ
 • ដាក់ពាក្យសុំដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-743-5000
bill schedule icon

គម្រោងចាត់ចែងការបង់ប្រាក់ (Payment Arrangement Plans)

ប្រើប្រាស់គម្រោងបង់ប្រាក់បត់បែនដើម្បីឱ្យអ្នកត្រឡប់ទៅដំណើរការធម្មតាវិញ។ ជម្រើសពីរ៖

 1. រំលែកសមតុល្យបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នករហូតដល់ 12 ខែ

 1. ជ្រើសរើសការពន្យារពេលមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង់សមតុល្យទាំងអស់នៅពេលក្រោយ
 • បើកជូនដល់អតិថិជនជាអ្នករស់នៅទាំងអស់

ស្វែងរកវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការបង់វិក័យប័ត្រថាមពលនាពេលអនាគត

Bill paper icon

កម្មវិធីអត្រាតម្លៃជាជម្រើសសម្រាប់ថាមពលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CARE) (California Alternate Rates for Energy)

សន្សំ 20% ឬច្រើនជាងនេះលើវិក័យប័ត្រឧស្ម័ន និងអគ្គិសនីប្រចាំខែរបស់អ្នក។

 • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែជាបន្ត
 • អ្នកប្រហែលជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រានរួចហើយ ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈជាក់លាក់មួយចំនួន
Family Program icon

កម្មវិធីជំនួយអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីនៅតាមគ្រួសារ (FERA) (Family Electric Rate Assistance)

សន្សំបាន 18% លើវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីប្រចាំខែរបស់អ្នក។

 • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែជាបន្ត
 • គ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវតែមានមនុស្សបីនាក់ ឬច្រើនជាងនេះ ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
assistance ESA icon

កម្មវិធីជំនួយក្នុងការសន្សំថាមពល (Energy Savings Assistance)

អ្នកអាចកាត់បន្ថយវិក័យប័ត្រថាមពលរបស់អ្នកបានតាមរយៈការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពថាមពលនៅផ្ទះរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

 • ទទួលបានការអាប់ក្រេតដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពថាមពលនៅផ្ទះ
 • អ្នកជួល និងម្ចាស់ផ្ទះមានសិទ្ធិទទួលបាន
 • អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួចហើយ ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះនៅក្នុង CARE

ទទួលបានការជួយគាំទ្របន្ថែម

Medical assistance icon

កម្មវិធីទិន្នន័យមូលដ្ឋានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ (Medical Baseline program)

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែជាបន្ត ប្រសិនបើអ្នកមាន ស្ថានភាព ឬឧបករណ៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នានា។

 • អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនជាអ្នករស់នៅដែលត្រូវការថាមពលខ្លាំងដោយសារតែស្ថានភាពផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
 • អ្នកក៏នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងបន្ថែមជាមុនអំពីការផ្ដាច់ថាមពលសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ
Contact call icon

California LifeLine program

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែលើសេវាទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

 • ក៏ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ $39 ផងដែរលើថ្លៃឈ្នួលភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ
 • អ្នកត្រូវតែមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយសាធារណៈដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់
រូបតំណាង​អនឡាញ​ទូទៅ

ជម្រើស​អ៊ីនធឺណិត​តាមផ្ទះ​តម្លៃ​ទាប

 • ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ Affordable Connectivity Program (ACP)។ អ្នក​អាច​ទទួលបាន​ការ​បញ្ចុះតម្លៃ $30 ក្នុង​មួយ​ខែ​ពី​ថ្លៃ​អ៊ីនធឺណិត​ប្រើ​តាម​ផ្ទះ​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន។
 • ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​អនុវត្ត​ចំពោះ​គម្រោង​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​ណាមួយ។
 • គម្រោងជាច្រើនមិនតម្រូវឱ្យមានការតម្កល់ប្រាក់ កម្រៃសន្យា ឬថ្លៃឈ្នួលដំឡើងទុកជាមុនទេ។
 • មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងស្រួល ​ប្រសិនបើ​មាន​នរណា​ម្នាក់​នៅក្នុង​ផ្ទះ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅក្នុង Lifeline, CalFresh, Medi-Cal ឬ WIC។
 • ទូរសព្ទទៅលេខ 866-519-8655
assistance balance pay

កម្មវិធីគិតវិក័យប័ត្រថវិកា (Budget Billing program)

គិតជាមធ្យមចេញពីថ្លៃចំណាយលើថាមពលរបស់អ្នកសម្រាប់ការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែដែលអាចគ្រប់គ្រងបានបន្ថែមទៀត។

 • លុបបំបាត់ចោលការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងវិក័យប័ត្រ ដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរតាមរដូវ
 • ចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីវិក័យប័ត្រថវិកា (Budget Billing) នៅថ្ងៃនេះ និងបន្តរក្សាការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែរបស់អ្នកអាចប៉ាន់ស្មានបាន
general customer service

ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមឬ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-743-5000

general business

ធនធាននានាសម្រាប់អាជីវកម្ម

ធនធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏មានផងដែរសម្រាប់អាជីវកម្មនានា។


មាន​ជាភាសា​អង់គ្លេសតែ​ប៉ុណ្ណោះ