របៀបដែលយើងការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក


នៅក្រុមហ៊ុន PG&E យើងយល់ថា វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់មកយើង។ នេះជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង។ សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងនៅខាងក្រោម ដើម្បីដឹងពីរបៀបដែលយើងអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន PG&E

ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល រួមទាំងព័ត៌មានដែលបានប្រមូលនៅលើគេហទំព័រ និងសេវាកម្មនានាលើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង។

សេចក្ដីជូនដំណឹង​អំពី​និយោជិត អ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ និង​អ្នកចុះ​កិច្ចសន្យា

ស្វែងយល់​ថាតើ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ប្រភេទណាដែល​យើង​ប្រមូល ប្រើប្រាស់ និង​ចែករំលែក​អំពី​និយោជិត អ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ និង​អ្នកចុះកិច្ចសន្យា។

California Consumer Privacy Act សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

ស្វែងយល់អំពីប្រធានបទ “ជំនួយ” ដែលត្រូវបានគេសួរញឹកញាប់បំផុត

គោលការណ៍ប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថល

ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលយើងរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក តាមរយៈសំឡេង សារអត្ថបទ អ៊ីមែល និងទម្រង់នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថលផ្សេងទៀត។