របៀបដែលយើងការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក


នៅក្រុមហ៊ុន PG&E យើងយល់ថា វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់មកយើង។ នេះជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង។ សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងនៅខាងក្រោម ដើម្បីដឹងពីរបៀបដែលយើងអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន PG&E

ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល រួមទាំងព័ត៌មានដែលបានប្រមូលនៅលើគេហទំព័រ និងសេវាកម្មនានាលើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង។

California Consumer Privacy Act (CCPA)

ស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកស្ថិតក្រោម California Consumer Privacy Act.

California Consumer Privacy Act សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

ស្វែងយល់អំពីប្រធានបទ “ជំនួយ” ដែលត្រូវបានគេសួរញឹកញាប់បំផុត

សំណើឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅរដ្ឋ California

ស្វែងយល់អំពីរបៀបអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកស្ថិតក្រោម California Consumer Privacy Actបង្កើតសំណើ ពិនិត្យមើលស្ថានភាពសំណើ ឬបោះបង់សំណើ។

សេចក្ដីជូនដំណឹង​អំពី​និយោជិត អ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ និង​អ្នកចុះ​កិច្ចសន្យា

ស្វែងយល់​ថាតើ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ប្រភេទណាដែល​យើង​ប្រមូល ប្រើប្រាស់ និង​ចែករំលែក​អំពី​និយោជិត អ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារ និង​អ្នកចុះកិច្ចសន្យា។