របៀបដែលយើងការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក


នៅក្រុមហ៊ុន PG&E យើងយល់ថា វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់មកយើង។ នេះជាកាតព្វកិច្ចដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង។ សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងនៅខាងក្រោម ដើម្បីដឹងពីរបៀបដែលយើងអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក។

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន PG&E

ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល រួមទាំងព័ត៌មានដែលបានប្រមូលនៅលើគេហទំព័រ និងសេវាកម្មនានាលើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង។

California Consumer Privacy Act (CCPA)

ស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកស្ថិតក្រោម California Consumer Privacy Act.

California Consumer Privacy Act សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

ស្វែងយល់អំពីប្រធានបទ “ជំនួយ” ដែលត្រូវបានគេសួរញឹកញាប់បំផុត

សំណើឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅរដ្ឋ California

ស្វែងយល់អំពីរបៀបអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកស្ថិតក្រោម California Consumer Privacy Actបង្កើតសំណើ ពិនិត្យមើលស្ថានភាពសំណើ ឬបោះបង់សំណើ។