សំណួរដែលសួរញឹកញាប់៖ សិទ្ធិរបស់អ្នកស្ថិតក្រោម California Consumer Privacy Act


ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលក្រុមហ៊ុន PG&E ប្រមូល និងរបៀបដែលព័ត៌មាននោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ សូមចូលមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

California Consumer Privacy Act (CCPA)

ការគ្រប់គ្រងឃុកឃីនៅ pge.com

ការជ្រើសរើសពុំចូលរួមនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់ PG&E

ការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយភាគីទីបី

ការស្នើសុំការចូលប្រើ និងការលុប