ស្វែងយល់អំពីមូលហេតុដែល PG&E ផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យអាចចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើងបាន

នៅភីជី & អ៊ីគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងអាចចូលដំណើរការបានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ យើងខិតខំធ្វើឱ្យអ្នកងាយស្រួលទទួលបានព័ត៌មាននិងគ្រប់គ្រងសេវាកម្មរបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត។

ស្វែងយល់អំពីគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការចូលប្រើប្រាស់ PG&E 

PG&E មានគោលដៅអនុវត្តតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមលទ្ធភាពចូលប្រើ​ប្រាស់គេហទំព័រ W3 (WAI) គេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងឱ្យស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការចូលប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារបណ្ដាញកម្រិត AA (WCAG) 2.0 គោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះគឺជាកម្រងបទដ្ឋានដែលបានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។ បទដ្ឋានផ្ដល់នូវកម្រិតចូលប្រើប្រាស់ខ្ពស់បំផុតនៅទូទាំងកម្មវិធី ដែលរួមមាន កម្មវិធីរុករកនៅលើអ៊ីនធឺណិត និងបច្ចេកវិទ្យាជំនួយផ្សេងទៀត។ 

 

សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើមានបញ្ហាផ្សេងៗ 

សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហា នៅពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ PG&E ចង់ផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យអ្នកបំពេញការងារតាមអនឡាញ។ 

សូមទាក់ទងអ្នកសម្របសម្រួលលទ្ធភាពប្រើប្រាស់របស់ជនពិការ Deirdre Walke តាមរយៈលេខទូរសព្ទ៖ 916-386-5240 ឬអ៊ីមែល៖ DMB4@pge.com.